Kan vi erstatte Guds lære med menneskelære?
Igjen et «vanskelig» bibelsted fra Paulus. Men som vi
har lært av de tidligere stedene vi har tatt opp må vi forstå
Paulus sin bakgrunn og hans ståsted før vi analyserer ham.
Vi må ikke tenke slik som vi «frigjorte» gjør i dag ut fra vår forestillingsverden og vår, for det meste, ugudelige og liberale kultur. Paulus ståsted var plantet dypt i bibelsk lære, men han var også en iherdig følger av de fariseiske ekstralovene som nå er samlet i Talmud og som gjerne kalles Den orale lov. Denne loven utgjør i dag mye av den rabbinske «Tradisjonen» i jødedommen. Først etter å ha truffet Yeshua, eller rettere, etter at Yeshua traff Paulus personlig
(Apg 22:->), vendte han seg bort fra denne siste loven, en samling av menneskebud, og forkynte kun Guds Torah i troen på og i forståelsen til Yeshua Messias:

Men én ting tilstår jeg: Jeg dyrker fedrenes Gud ved å følge den veien som de kaller en sektlære. For jeg tror alt som er skrevet i loven og profetene (Apg 24:14).

Når Paulus skriver «tror» betyr det: «tror og adlyder» (eng: trust and obey). Paulus’ store sorg (tornen i kjødet) var at hans jødiske brødre og tidligere trosfeller, fra før han ble en Yeshua-troende, nå motarbeidet ham. De ville ha sine egne menneskebud (den orale lovs tradisjon) inn i Menigheten.

Fariseerne i Menigheten
Det var altså også fariseere som hadde tatt imot Yeshua, men Tradisjonen de bar på fra jødedommen ville de gjerne ha med seg (jødedommen besto og består enda av bibelsk lære fra Tanakh OG talmudisk ekstralære som består av rabbiers diskusjoner og drøftinger av det bibelske ord og med mange ekstra bud og forskrifter, som en følge av den talmudiske lære, den såkalte orale lov). Det samme skjedde også med hedninger som vendte om. Disse ville også ha med seg sine kjente «dager» og skikker inn i Menigheten.

Vil fortjene frelsen
Mye av brevvekslingen Paulus hadde med Menigheten på de forskjellige stedene gikk på nettopp dette. Disse vranglærende personene forkynte ting som f.eks. askese, dette at troende skulle nekte seg mat og drikke av forskjellig art, selv om Gud i sin Torah har sagt at det er rent. De skulle faste ofte og i det hele tatt leve ekstra «fromt» og enkelt, for bedre å fortjene Guds gunst, som om Gud ikke gjennomskuer slik ubibelsk framferd. Vi ser slike i dag også, men spesielt utbredt er sånt i indiske religioner.

Igjen om mat
Skriftstedet vi her skal ta opp handler om mat, avstand fra «visse slags mat», atter en gang. De fleste kristne forstår dette «visse slags mat» som den mat Gud har sagt er uren i sine matlover fra
3 Mos 11. En slik tanke, om at Guds matlover er opphevet ved Yeshua, er en kirkelære som kom tidlig og ble spikret som doktrine av pavekirken på 300 tallet etter at denne kirken skar av sine hebraiske røtter og forkastet jødene som Guds utvalgte folk (erstatningsteologien). Og de forkastet det meste av Guds Torah (undervisning, bud og forskrifter) om praktiske ting Gud har ment vi skal kjenne til og leve etter, for å kunne glede oss og holde oss sunne! Slike bud var for jødene, sa kirken. En «Messias-troende» kan spise «alt», det vil si alt de mener er alt! Det fysiske var det ikke så farlig med, menneskets sjels (ånds) frelse var det alt dreide seg om -

Men det kan ikke være sant, for Yeshua kom ikke for å ta bort Guds Lov, Torahen («Moseloven»), men for å vise hvordan den skal leves. Han kom for å gjøre den komplett ved å vise dens åndelige dyp
(Matt 5:17-20); og Paulus gikk ikke mot dette, men sa det vi nettopp har lest ovenfor om sin innstilling til Guds Torah: Han trodde alt som står i Torahen og Profetene. Det vil si hele Tanakh (GT). Tanakh kalles også «De hellige skriftene» og var Yeshua og de andres bibel. Det nye testamente var ikke skrevet enda!

La oss gå til det «vanskelige» skriftstedet:

Ånden sier med klare ord (via profetene) at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til lærdommer som stammer fra onde makter. De blir bedratt av løgnaktige hyklere som er brennemerket i sin samvittighet. Disse nekter folk å gifte seg og krever at en skal holde seg borte fra visse slag mat (her offerkjøtt til hedenske guder, som også var temaet i 1 kor 10-> ), enda Gud har skapt dette for at de som tror og kjenner sannheten, skal ta imot det med takk. For alt det Gud har skapt (som matemne), er godt, og ingen ting (av det) er forkastelig når det mottas med takk. Det blir helliget ved Guds ord og bønn (det finnes ingen avgud og derfor kan kjøtt som er rent etter Torahen ikke bli urent ved at det er ofret til en "avgud" eller "annen gud"). Når du gjør dette klart for brødrene, er du en god Messias Yeshuas tjener som nærer seg ved troens og den gode læres ord; denne lære har du alltid fulgt. Men de ugudelige mytene, som bare er tomt snakk, skal du vise fra deg. Øv deg heller i gudsfrykt. For kroppslig øving (spartansk livsstil) er nyttig til noe, men gudsfrykten er nyttig til alt. Den har i seg løfte både for dette liv og for det som kommer. Dette er et troverdig ord, vel verdt å ta imot. Derfor er det vi arbeider og strider. Vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er alle menneskers frelser, men først og fremst de troendes. Dette skal du pålegge og lære (1 Tim 4:1-11).

Det samme skriftstedet, her oversatt fra den engelske King James Bible:

Nå taler Ånden med ettertrykk at i de siste tider kommer noen til forlate troen og gi seg over til forførende ånder og demoners lære. De taler løgner i sitt hykleri og har vansiret sin samvittighet som med et svijern  De forbyr ekteskap og krever avhold fra kjøtt som Gud har skapt for at vi skal motta det med takk, vi som tror og kjenner sannheten. For alt Gud har skapt er godt og ikke noe som skal avvises hvis det tas imot med takksigelse, for det er helliget ved Guds Ord og bønn. Hvis du får brødrene til å minnes dette, skal du bli en god tjener for Messias Yeshua, næret på troens ord og ved sunn lære, den dere har tatt til dere. Men sky unna verdslig tale og kjerringråd og øv dere selv i å bli Gud lik. For kroppslig askese gagner lite, men å leve hellig er gagnlig i alle ting og har i seg løfter for det livet som nå er og for det som skal komme. Dette er troverdig tale og vel verd å ta imot. Derfor er det vi både arbeider og møter motstand, fordi vi stoler på den levende Gud som er alle menneskers Frelser, spesielt for de som tror. Forman og undervis disse ting.


Les flere oversettelser!
Du som leser ser her hvor viktig det er å studere flere bibler for oversettelsene er ofte så preget av oversetternes kirkelige ståsted -

Frafallet i endetiden medfører mye falsk lære!
I likhet med andre av Paulus brever handler dette skriftstedet om:

«I de siste tider er det noen som falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til lærdommer som stammer fra demoniske makter.  De blir bedratt av løgnaktige hyklere som er brennemerket i sin samvittighet».

Altså ser vi at disse sprer demonisk vranglære! Dette er folk tilsvarende de som Paulus snakker om i
Kol 2:17-23. Av dette brevet ser vi at de vil at Menigheten skal følge deres selvfornektende lære og deres skikker og menneskebud som stammer fra «grunnkreftene i verden» som er satan. Og de har falt fra troen og sannheten. Hva er sannheten?:

Hva er Sannheten?
Yeshua sier i Johannes at Guds Ord er Sannhet:

Hellige dem i sannheten; ditt ord er sannhet (Joh 17:17).

Og siden Yeshua er dette Ordet (Joh 1:1->) og levde etter det i alle sammenhenger kunne han si om seg selv: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg (Joh 14:6).

Og han sier videre at enhver som er av samme tro og liv hører på ham og gjør som han har sagt, ikke som frafalne sier!:

«Så er du da konge?» sa Pilatus. «Du sier det,» sa Yeshua. «Jeg er konge. For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst (Joh 18:37)

Og Johannes følger opp temaet i brevene sine:

Den som sier at han kjenner ham (Yeshua), men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham (1 Joh 2:4).

Det er ikke løgn i Sannheten
Av alt dette ser vi at om vi ikke vil holde Guds Torah, slik Yeshua gjorde til den minste detalj, da kjenner vi ham ikke og er løgnere om vi sprer slik lære!

De fleste kjenner ikke Guds Ord godt nok -
Problemet vårt i dag er det vanlige at vi ikke kjenner Guds Ord ordentlig. Vi har ikke lest Bibelen systematisk fra side 1 og slik sett hvordan Gud hele tiden har en uforandret lære som går som en ubrytelig tråd gjennom hele Skriften. Gud kan ikke skifte mening for han er allvitende og uklanderlig, hans ord er fra evighet og til evighet!:

Jeg skjønte at alt det Gud gjør, varer til evig tid. Ingen kan legge noe til, og ingen kan trekke noe fra. Gud har laget det så for at menneskene skal ha age for ham (Fork 3:14).

Mange kristne ser imidlertid på «Det gamle testamente», Tanakh, som noe mindre viktig. Det er fordi de er lært opp til kun å "elske Jesus" og det han har gjort for oss - Og det skal vi! Men Yeshua er ikke noe nytestamentlig «fenomen». Det var han som ga Torahen på Sinai og det var han som var Lovgiveren og Beskytteren under ørkenvandringen
(1 Kor 10:4), ja, han har vært «i Gud» fra «i begynnelsen» av. Det var han som skapte alt (Joh 1:1->), men alt ble gjort etter sin Fars befaling og i samråd med ham (Kol 1:16; Joh 10:29).

1 Tim 4 kan være opphavet til klostervelde og annen askese
Paulus taler her i 1 Tim 4 imot de som sier at Menigheten skal holde seg borte fra mat Gud har sagt vi kan spise. Motivet for slik lære er demonisk og hyklersk! De vil at Guds folk ikke skal glede seg over det Gud har skapt og som han har sagt er rent fordi de mener at de kommer i et riktigere forhold til Gud om de nekter seg slikt - Men Guds bud om dette står fast gjennom hele Bibelen:

Johannes sier dette:

Det som viser oss om vi har lært Gud å kjenne, er om vi holder hans bud. Den som sier at han kjenner ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Men den som holder hans ord, i ham er kjærligheten til Gud fullendt. Av dette vet vi at vi er i ham. Den som sier at han er i ham, må leve slik Messias's levde. Mine kjære! Det er ikke et nytt bud (nye doktriner) jeg skriver til dere, men et gammelt, et bud dere har hatt fra begynnelsen av (i Tanakh/GT). Dette gamle bud er det ord dere har hørt. Likevel er det et nytt bud jeg bringer, fordi det nå er virkeliggjort i ham og blant dere (Yeshua har gitt Ordet sin Ånd slik at det ikke bare er bokstaver, men liv!). For mørket (vankunna, uforstanden) viker (nårGuds Ånd i den troendes hjerte åpenbarer Sannheten), og det sanne lys skinner allerede. 9 Den som sier at han er i lyset, men hater sin bror, han er ennå i mørket (1 Joh 2:3-9).

Djevelen har ført mange bak lyset:
Og dette er kjærligheten: at vi lever etter hans bud. Dette budet (Guds Torah, ja hele Tanakh) har dere hørt fra begynnelsen, og det skal dere følge. For det er gått mange forførere ut i verden (2 Joh 1:6-7).

Men, sier du, det står da vitterlig i vers 4 at:
«For alt Gud har skapt er godt og ikke noe som skal avvises hvis det tas imot med takksigelse, for det er helliget ved Guds Ord og bønn. Ingen ting er forkastelig når det mottas med takk»?

Fordi kristendommen har en sterk antinomisk tradisjon (vil ikke ha noen «lov», ikke en gang Guds Torah), har de lært at når Paulus f.eks. sier:
«Alt er nok rent» (Rom 14:20), så betyr det alt som kirken i sin lære sier er «alt». Og det er ikke så rent lite! Den lærer at «ingen ting» av det Gud sier i sin Torah at er urent (her om mat og drikke) lenger er urent om vi tar imot det med takk. Men er ikke dette er veldig lite gjennomtenkt? Det er en lov hos Gud at vi skal komme til ham med bønn, påkallelse, og med takk i alle ting:

Takk Gud for alle ting!:

Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk (Fil 4:6).

Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Yeshuas navn, med takk til Gud Fader ved ham (Kol 3:17).

Vær utholdende i bønn, våk og be, med takk til Gud (Kol 4:2 )!

Takk Gud under alle forhold! For dette er Guds vilje med dere i Messias Yeshua
(1 Tess 5:18).

Siden vi altså får et rike som ikke kan rokkes, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste slik Gud vil, i ærbødighet og frykt (Hebr 12:28).

Takk alltid Gud for maten!
Takknemlighet til Gud for alle ting han har gitt oss er en del av det å elske ham. Både før og etter måltidene har Guds folk til alle tider takket Gud for maten, det «daglige brød»:

Mens de holdt måltid, tok Yeshua et brød, takket, brøt det, gav disiplene og sa: «Ta dette og ét det! Dette er mitt legeme.» (Matt 26:26. Se også Mark 14:22; Luk 22:19; Apg 27:35;
1 Kor 11:24).


Av dette skjønner vi at selv ren mat blir «uren» eller uhellig om vi ikke takker Gud for den. Men uren «mat»,dyr, fisk og fugl som ikke er ment som menneskeføde. slik den defineres av Gud i
3 Mos 11 blir aldri ren om vi takker aldri så mye. Vi kan ikke bryte Guds Torah ved å takke!

Konklusjon
Igjen snakker Paulus om folk som har forlatt Sannheten (det er Guds Ord, levd slik Yeshua levde) og som vil ha Menigheten til å følge deres askese og selvfornektelse for å være ekstra fromme og dermed mene å fortjene Guds frelse av gjerninger. De innser ikke at slike «gjerninger» er fånyttes på grunn av menneskets natur som aldri kan bli ren etter Guds Standard. Det er derfor vi blir frelst av nåde, ved tro på Yeshua som alles soningslam, og ikke ved gjerninger.

Den sterke i troen skal hjelpe den svake
Vi som er sterke (i troen og handling i troen), må bære svakhetene hos dem som er svake, og ikke bare tenke på oss selv. Hver og en av oss skal tenke på sin neste og gjøre det som er til beste for ham, og som tjener til å bygge opp (Rom 15:1-2).
  Bibelen Sier og Messiansk.no v/Lars H. Alhaug
SERIE:
De misforståtte bibelvers hos Paulus
Vi går gjennom dem ett for ett. Har du noen så gi beskjed!

Husk alltid å lese kapitlene vi nevner i sin helhet. Ofte bør en lese kapittelet  foran og det etter den angjeldende teksten også. Da er det lettere å følge med i våre forklaringer
Merk
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden: Yehovah og Yeshua
Hvorfor? Klikk her
1 Timoteusbrev 4:1-11


Forgjeves dyrker de meg, for de lærer fra seg lærdommer som er menneske-
bud.  Dere forlater Guds bud og holder fast på menneskers forskrifter.
Mark 7:7-8


Se til at ingen får fanget dere med filosofi og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens standarder, og ikke etter Messias.
Kol 2:8

Men det vedgår jeg for deg, at etter den Veien som de kaller en sekt, tjener jeg våre fedres Gud slik at jeg tror alt det som er skrevet i loven og i profetene.
Apg 24:14
Til Misforståtte Paulusvers
Toppen
Til hovedsiden