Denne hjemmesiden heter Bibelen Sier og Messiansk.no.
Vi har forpliktet oss til, i denne viktige og alvorlige tjenesten
(alvorlige fordi Gud sier at ingen må legge noe til eller trekke
fra i Guds Ord (5 Mos 4:2; 12:32; Fork 3:14)), å bare si det som
Gud sier i sitt Ord, Bibelen. For de det her gjelder er dette
spesielt viktig, fordi de får så mange svar fra folk som sier
hva de mener Bibelen sier! Det vi skal ta opp her er inspirert
av en svært personlig hendvendelse fra en person som slet
med visse lyster, som han ikke levde ut, men ønsket å få
prøvet mot Guds Ord, hva Gud sier om dette.
Derfor må vi gå til Bibelen og se hva Gud sier om homofili,
lyst og menneskenaturens vesen. Før vi går dit så vit at
Yeshua (Jesus) gir oppmuntring og løsning også for dette til
alle som sliter med syndige tanker og gjerninger, noe vi alle
gjør. Men først, definisjonen på synd er at den er lovbrudd
(1 Joh 3:4), hvor Loven eller Torahen vi bryter er Guds Stand-
ard/Moseloven, slik Yeshua viste oss den ved sitt liv. Han
levde den i lydighet i alle forhold. Dette er hans formaning,
løsning og trøst:
Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Ta mitt
åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile
for deres sjeler. For mitt åk er godt, og min byrde lett.» (Matt 11:28-30)!

Ordet Synd
Selve ordet synd er på gresk forklart som det å bomme på målet. Og målet, vet vi, er å bli frelst
for det evige liv og, underveis dit, leve etter Guds Standard slik Yeshua gjorde - i all vår kraft (og
vilje) og med all Guds hjelp. På den måten renser vi oss og blir gjort klar for å møte den hellige
Gud.
Før vi går videre skal vi vite at Bibelen deler menneskene i tre grupper:
1. De som har hørt Guds Ord og ønsker å følge Guds vei
2. De som har hørt, men heller ønsker å følge strømmene i verden
3. De som ikke har hørt og gjør det de mener er riktig.
Den første gruppen deler Yeshua selv opp i fire kategorier der han bruker en lignelse:
Guds Ord er såkorn, det sås og faller på forskjellig grunn. I utgangspunktet tar alle fire imot det
som sies, men bare en kategori lar det bli hovedsaken i livet:

Såmannen sår Ordet
Noe faller på vei:
"De ved veien er slike som ordet blir sådd i, men når de har hørt det, kommer straks
Satan og tar bort ordet som ble sådd i dem."
Noe faller på steinete jord:
"På samme måte er det med dem som ble sådd på steinete grunn: Det er de som straks
tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot og holder ut bare en tid.
Når de møter trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, faller de straks fra."
Noe falt blandt torner og kjerr:
"Andre igjen er de som blir sådd blant tornebusker; de hører ordet, men dette livs
bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting kveler ordet, så det ikke
bærer frukt." 
Noe av kornet faller i god jord:
"Men såkornet som ble sådd i den gode jord, er de som hører ordet, tar imot det og
bærer frukt: noen tretti foll, noen seksti foll og noen hundre foll." (Mark 4:14-20).

Bibelen er skrevet til de som ønsker å ha med Gud å gjøre. Verden ligger i synd etter at Adam
syndet, men Gud elsker likevel verden (dvs. menneskene, men ikke alt det vi driver med) slik at
han har gitt og vil gi alle muligheten til å vende om til ham slik at de kan bli frelst for evigheten
(Joh 3:16). Ja, han har lagt alt til rette for at hele verden skal kunne bli frelst for evigheten, men det
tar tid! Tid har Gud nok av, men han har en likevel en plan, en frelsesplan.

Vi er ikke alene om å takle hverdagen
Noen vil sikkert si, når de ser svarene nedenfor, at «Det er lett å si for dere som ikke har hatt
dette problemet (med unaturlige lyster eller for mye "naturlige lyster")». Hva vi i redaksjonen her
har opplevd i livet er ikke fokus her. Vi vil fortelle hva Gud sier om det menneskene vil møte på
sin veg.
Og som sagt, denne hjemmesiden er bare en formidler av Guds Ord. Vi vil ikke legge noe til,
pynte på eller trekke fra i det Gud sier. Er det noe som virker tøft og vanskelig, så er det likevel
Gud som sier det. Men når han advarer og refser er han også den som tilgir raskt om vi ydmyker
oss for ham og ønsker å komme ut av den tilstand eller situasjon vi er i og som etter hans
definisjon er synd.
Da går vi til problemstillingene innsenderen tok opp:

Homofili
Vi skal vite at Gud ikke har skapt eller villet homofili, ei heller ble mennesket skapt homofilt. Du
vil lese i Bibelen at da Gud var ferdig med Skaperakten så han at alt var «såre vel», alt var som
det skulle være utfra Den Hellige Guds vilje. Synd kom ikke inn i verden før mennesket var
ulydig, og fra da av kom verden under forbannelse (1 Mos 3:16-19). Vi vet ikke hvor mye du som
leser dette også leser i Bibelen og ønsker å lære hva som står der. Men det er en forutsetning at
vi leser den for å forstå hva Gud mener om også homofili og alle typer sex uten den mellom gift
mann og kvinne. Helt fra Skapelsesberetningen ser vi at Gud skapte mannen og så kvinnen av
ham, for at de skal være samme kjød eller ett. Det står i 1 Mos 1:27-28:
Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne
skapte han dem.  Gud velsignet dem og sa til dem: "Vær fruktbare og bli mange, fyll
jorden og legg den under dere! ..."

Der det står mann og kvinne i teksten, står det på hebraisk mannlig
og kvinnelig. Helt fra begynnelsen har Gud satt sammen mannen
og kvinnen og at de to skal være ett. Det betyr at de også er gitt å
ligge med hverandre og da ikke bare for intimiteten og eros sin
skyld, men for å formere menneskeheten: 

Yeshua svarte og sa: Har dere ikke lest at han som skapte
dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa:
Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin
hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de ikke lenger to,
men ett kjød … (Matt 19:4-6).

Se også at Gud sa til dem at de skulle være fruktbare. Homofili er
ikke fruktbar, men vil føre til det motsatte av hva Gud vil. Vi vil dø ut i vår lyst om alle ga seg over
til ufruktbar sex.

Forbannelsen
Så leser vi hvordan disse to første var ulydige mot Guds Ord og ble kastet ut av den paradisiske
tilværelsen og inn i en tilværelse som var kommet under forbannelse. Menneskene utviklet seg i
to retninger, en som etterkommere av Kain og en av Sets ætt. Den første begynte sin
"løpebane" ved å synde grovt mot Guds Ord. Han ble misunnelig på broren Abel og drepte ham!
Men broren Set tok Abels plass og ble begynnelsen på den ætten som skulle føde fram Yeshua
Messias (Luk 3:23-38).
Store deler av den gudfryktige Set-ætten ble også etter hvert ledet bort fra Gud ved at de
begynte å begjære de vakre kvinnene fra Kains ætt. Dette førflodsamfunnet blir det referert til i
spesielt Petersbrevene (1 Pet 3:20; 2 Pet 2:6). Men det står ikke spesifikt om homofili der. Det står
spesifisert om annen synd som hovmod, skryt og stolthet og ugudelighet, drap og begjær. Men
dette samfunnet sammenlignes også med Sodoma og vi vet at der var alle typer seksualisert
synd rådende. Vi ser av mange eksempler at når et samfunn forlater Gud er sex i alle former et
av de første lystene som leves ut. Det ser vi i Bibelen, i avgudsdyrkelsen og i verdenshistorien.

Gud angret
Dette førflodsamfunnet druknet Gud fordi de var gjennom syndige og han angret at han skapte
dem (1 Mos 6:6). Før det tok han også bort sin gave til menneskene, det at de kunne bli mange
hundre år gamle (1Mos 6:3). Bare 8 personer fant nåde og kunne, ledet av Noah, føre
menneskeslekten videre. Men det tok ikke mer enn tre generasjoner etter Noah før Babylon ble
bygd og verden var i gang igjen med en stor gren mennesker som ville klare seg uten Yehovah
Gud og de laget seg heller sine egne «guder» og prøvde å lage sitt eget samlingspunkt, Babels
Tårn.

Sodoma og Gomorrah
Historien gjør et sprang og forteller videre om Abraham som trodde Gud og ble opphavet til
israelittene og også er "forfar" til alle som tror Gud, siden han selv trodde Gud og Gud regnet
ham som rettferdig av den grunn (1 Mos 15:6). Under Abraham får vi historien om Sodoma og
Gomorrah. Disse byene var gjennom korrupte i alle former (1 Mos 13:13; 18:20). Gud sendte to
ødeleggende engler som skulle hjelpe rettferdige, om det var noen, ut av byene før de ble
ødelagt av Gud. Her ser vi tydelig at homofili var en av tingene sodomittene bedrev fordi de
banket på døren til Lot for å få ligge med de to «sendebudene»:

1 Mos 19:4-5:
Før de ennå hadde lagt seg, kom byens folk, mennene i Sodoma,
unge og gamle, hele folket fra alle kanter og omringet huset.  De
ropte på Lot og sa til ham: Hvor er de menn (sendebud fra Gud!) som
kom til deg i natt? Før dem ut til oss så vi kan ha omgang med dem.

Vi finner en lignende historie i Dommerne 19:22->, en grufull historie som
selvsagt ikke beskriver Guds løsning på trusselen fra de homoseksuelle,
men mannens løsning eller reaksjon!
Da ser vi at Sodoma og Gomorrah er synonymt med homoseksualitet OG all annen synd
mennesket, slik det er av naturen, kan finne på. For det er viktig at vi ikke gjør homoseksuell
praksis til den eneste synd! Vi vil se av de skriftstedene som her blir brukt at den nevnes
sammen med masse andre synder. Det er bare det at i våre dager benekter kirken og liberale
ellers at homoseksuell praksis er synd - og det er en stor løgn om en skal holde seg til Gud,
Bibelens YHVH (Yehovah).

Moseloven - Guds Torah
Videre i Bibelhistorien kommer vi til Moses, og da Gud gir ham sin Lov eller Torah skriftlig fra
fjellet Sinai. De første budene er selve paktsbudene, «De Ti». Det 7. bud sier at vi ikke skal
drive hor. Det har en vid betydning og dekker det å ligge med noen før ekteskapet. Ligger en
mann med en kvinne før ekteskapet har de, etter Torahen, allerede fullbyrdet ekteskapet (på
forhånd), hvis det ikke er en voldtekt, og de skal derfor gifte seg. Det er noe å tenke over for den
som ønsker å ligge med både den ene og den andre og som stadig er på jakt etter ny erobring!
Men dette er «verdens vis» og medlemmer av Guds Menighet skal ikke gjøre som verden gjør -

Selvsagt dekker dette budet også forbud mot homofili, sex med barn, dyr osv. Disse forskjellige
formene for seksuell synd beskrives i Torahen (3 mos 18:23; 20:15-16) og andre steder i Bibelen.
Misbruk av barn (incest) står kanskje ikke omtalt rett ut i Bibelen, men det ligger inkludert i det
greske ordet porneia som er brukt i B’rit Hadashah, Det nye testamente. Og selvsagt skjedde
slikt også før i tiden siden Gud sier:

Det som var, skal alltid være, og det som skjedde, skal atter skje. Det fins ikke noe nytt
under solen. Blir det sagt om noe: "Se, dette er nytt", har det likevel vært der før, helt fra
eldgammel tid. (Forkynneren 1:9-10).

Mennesket har i all tid vært det samme, så ugudelighet innebærer også slike aktivitet.

Hovedskriftstedene om homoseksualitet i Bibelen
Vi tar her fram de klare skriftstedene om homofili i Bibelen, utenom det vi allerede har nevnt om
førflodsamfunnet og Sodoma og Gomorrah. Vi har ansvar for at også disse bibelstedene skal
være kjent slik at ingen kan si at de ikke visste om dem:
I Tanakh (GT):

- Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en
styggedom (3 Mos 18:22).

- Når en mann ligger hos en annen mann, som en ligger hos en kvinne, da har de
begge gjort en motbydelig gjerning. De skal dø. Deres blod være over dem

(3 Mos 20:13)!
I De apostoliske skriftene (NT):

- Derfor (fordi de ikke ville ha noe med Gud å gjøre) overgav også Gud dem (mennesker som
visste om ham) i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom. De
byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen framfor Skaperen,
han som er lovprist i evighet. Amen. Derfor overgav Gud dem til skammelige
lidenskaper. Deres kvinner byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen.
På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt
begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen
kropp den straff de fortjente for sin forvillelse. Og ettersom de ikke brydde seg om å eie
Gud i kunnskap, overgav Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke
sømmer seg (Rom 1:24-28).

- Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken
horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til
unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn (1 Kor 6:9).

- Kjødets (menneskenaturens) gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet,
skamløshet,  avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne,
ærgjerrighet, splittelse, partier (Gal 5:19-20).

- En må vite dette at loven (Moseloven, Guds Torah) ikke er gitt for den rettferdige, men for
lovløse og ulydige, ugudelige og syndere, vanhellige og urene, fadermordere og
modermordere, drapsmenn, horkarer, menn som ligger med menn, menneskerøvere,
løgnere, menedere, og hva det ellers kan være som strider mot den sunne lære -
(1 Tim 1:9-10).

Det er homofili denne artikkelen handler om. Men merk alle de andre synder som også er nevnt
ovenfor - Den som ikke ser av dette, som Gud har latt skrive, at homoseksualitet er en
styggedom for Gud og hans skaperordning, vil ikke se det og er sannsynligvis omfattet av dette
skriftstedet:

For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne
lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem (2 Tim 4:3).

Vi gjenkjenner kanskje at skriftstedet her i dag passer svært godt med hva spesielt et kirke-
samfunn i Norge forkynner i dag om dette og andre "kjærlighetstemaer"?

Men kjærlighet, hva er det?
Hva sier Gud kjærlighet er? Det kan vi gå til Guds ord å finne ut, Gud som ER Kjærligheten:

Det som viser oss om vi har lært Gud å kjenne, er om vi holder hans bud. Den som sier
at han kjenner ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i
ham. Men den som holder hans ord, i ham er kjærligheten til Gud fullendt. Av dette vet
vi at vi er i ham. Den som sier at han er i ham (hører Gud til), må leve slik Yeshua levde.
(1 Joh 2:3-6).

Å elske Gud er å holde hans bud. Og hans bud er ikke tunge (1 Joh 5:3).

Og dette er kjærligheten: at vi lever etter hans bud. Dette budet har dere hørt fra
begynnelsen (Guds Torah), og det skal dere følge (2 Joh 1:6).

Sum, med trøst og håp
Dette er hovedtrekkene i Bibelen om hva Gud sier om homofili selv om det er mange flere
steder hvor dette omtales underliggende i tekster. Vi gjentar det vi begynte med: Gud etterlater
oss ikke som hjelpeløse og fortapte om vi synder. Han står alltid klar til å hjelpe oss HVIS vi
ønsker hans hjelp og HVIS vi ønsker å komme ut av et syndefylt liv! Dette er hva Gud vil med oss

Altså, Gud elsker oss og ønsker at vi skal vende om så han kan frelse oss fra straffen for
syndene våre og gi oss mulighet til å starte på nytt etter anger, omvendelse og dåpspakten i
troen på Yeshua. Han har gjort det mulig ved sin Sønn Yeshua Messias (ved hans soning for
våre synder i vårt sted og mulighet for å inngå pakt med Gud i dåpen, om vi vil lyde hans
perfekte bud for et liv etter hans vilje). Så ingen må fortvile og tro at han eller hun ikke «har
sjangs». Gud har gjort klar for hver enkelt av oss en tilgivelse, og et nytt liv i etterfølgelsen av
Yeshua Messias! Men det kreves at vi vil "vende om"! Alle vet med seg selv at Gud ikke tillater
homofil/lesbisk praksis

Menneskenaturen og lyst.
Menneskelig lyst er det Paulus kaller "Syndens og dødens lov i våre lemmer". Det er en
beskrivelse av menneskenaturen (Rom 7:14 til 8:10). Den står Gud imot. Derfor må vi be om å få
Guds Ånd i hjertet slik den nye pakten, som Yeshua kom med, tilbyr (Apg 2:38). Det betyr at Guds
selv tar bolig i oss for å hjelpe oss med å vinne over vår egen natur som lyster. Seksuell lyst er
ment å få "utløp" med det annet kjønn innenfor ekteskapets ramme. Derfor, om en ikke kan leve
uten eller utsette det seksuelle, må en gifte seg (1 Kor 7), med en som en elsker av motsatt kjønn.
Eller om det ikke går an, leve i avholdenhet. For et menneske uten tro på Gud og hans hjelp, er
dette neppe et valg, men denne artikkelen er til mennesker som søker Guds hjelp.

Kontroll over vårt sinn og kropp
Vi får høre av psykologer og også visse prester at vi ikke kan eller skal underkue vår «natur».
Det vil si begjæret vi har i menneskenaturen. Var dette sant ville vi selvsagt fått et samfunn helt 
av hengslene. Vi menn vet hva som kommer opp i sinnet til helt uventede tider, tent av noe vi ser
eller hører eller tenker. Vi regner med at også kvinner har slike tanker - Hva om vi levde dette
ut!? Selv troende menn får slike tanker fra sitt indre (Rom 7:15-25)!
Gud sier noe helt annet enn at vi skal følge slike tanker. Det er meningen at vi skal ha kontroll
over lystene våre, ta dem til fange. Derfor sitter hodet øverst, for å si det litt morsomt. Men som
nevnt ovenfor, dette er ikke lett uten at Gud får lede sinnet vårt i andre retninger. Det beste rådet
vi kan gi og som har hjulpet oss, er å ikke dvele ved en syndig tanke. Ikke la blikket ligge på en
fristelse som leder til synd. Det er dette Yeshua beskriver så levende, fordi han vet hvordan vi er
av naturen, at om vi bare ser på en kvinne/mann med begjær så har vi allerede drevet hor med
vedkommende! Paulus sier derfor at vi må ta slike tanker til fange! Johannes sier litt om dette
her:

Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke
kjærligheten til Faderen i seg. For alt her i verden - sanselig begjær og øynenes lyst og
hovmodig skryt på grunn av rikdom - det er ikke av Faderen, men av verden. Og verden
skal forgå med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid (1 Joh 2:15-17).

Paulus kjempet også med sin menneskenatur...
... selv om han var en Gudsmann, en apostel. Se hvordan han beskriver den og hvordan han
forteller om løsningen og forløsningen:

For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det
gode, makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil,
det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men
synden som bor i meg. Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at
det onde ligger meg for hånden (frister ham). For etter mitt indre menneske (sinnet) slutter
jeg meg med glede til Guds lov. Men i mine lemmer ser jeg en annen lov, som strider
mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under syndens lov, som er i mine
lemmer. Jeg elendige menneske! (sier Paulus!) Hvem skal fri meg fra dette dødens
legeme! Gud være takk, ved Yeshua Messias, vår Herre! Jeg, som jeg er, tjener da Guds
lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød.
Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Messias Yeshua.  For livets Ånds lov
har i Messias Yeshua frigjort meg fra syndens og dødens lov (Rom 7:18 til 8:2).

Paulus ble ikke kvitt sin menneskenatur, det blir intet menneske, men i troen og tilliten til Yeshua
og hans soningsverk, hvor Guds Ånd får ta bolig i oss, får vi hjelp til å motstå fristelsene - og
tilgivelse om vi synder ubevisst.

«Klype»
Vår "innsender" hadde en lyst til å klype unge gutter bak. Vi svarte: Din spesielle lyst som du
beskriver er jo også brudd på folkeskikk generelt, nn, og du er jo klar over det, men det ligger
som vi skjønner, en dypere lyst i dette enn bare det å klype? Da er det noe du må motarbeide i
deg selv, og for all del søk Gud i bønn om at han skal ta dette bort fra deg. Som du ser av det
som her er skrevet står Gud klar til å tilgi oss, men vi må også ønske å ha hans hjelp til å få et
nytt sinn og lære å ikke fundere eller lengte etter ting som Gud sier vi ikke skal lengte etter og i
hvertfall ikke gjøre.

Onani
Onani er jo gjort "helt normalt" i våre dager. Før var det skambelagt, men det hindret neppe så
mange i å gjøre det? Det er vel få som ikke har vært innom denne løsningen når hormonene,
ensomhet eller lengsler presser på for «trøst». Det er sundt og bra sier verdens psykologer. Men
det er vel ikke noen som ikke har hatt en murrende skamfull følelse etter denne akten? Hvor
kommer den følelsen fra? Er den lagt i oss? Igjen får vi høre at vi ikke kan kjempe mot
seksualdriftene. Det er heller ikke sant. Vi kan, om vi vil og har bestemt oss for det, klare også
den utfordringen, men det må jo være en overbevisning som gir denne kraften til å vente. Rent
fysisk ordner sinnet, via kroppen, opp i dette ved de såkalte "våte drømmer".
Når noe blir tatt bort, må vi finne noe som kan erstatte det slik at det ikke etterlates et tomrom.
For slike kan fylles av «hva som helst» hvis de blir stående tomme for lenge (Matt 12:43-45)! Hvis
vi hele tiden tenker på sex, hvordan kan vi komme ut av det? Gud vil ikke vi skal drive med dette.
Han vil vi skal gifte oss og ikke spille sæden til jorden slik Onan gjorde. I sæden ligger kimen til
et nytt liv! "På kjøpet" er de gode følelsene og intimiteten sundt for ånd og kropp - og
ekteskapet.  Igjen er Ordet. "La dem gifte seg"!:

Om noen mener at han kommer inn i et usømmelig forhold til piken sin, fordi han er i sin
fulle kraft, og det må så være, da skal han gjøre som han vil: La dem gifte seg, han
synder ikke med det (1 Kor 7:36).

Men dersom de ikke kan være avholdende, bør de gifte seg. For det er bedre å gifte seg
enn å brenne av begjær (1 Kor 7:9!

Ikke noe for meg
Er ikke dette noen løsning for deg? Er du for ung? I vår kultur er det blitt noe merkelig om noen
gifter seg tidlig. Slik var det ikke i Bibelens dager og senere. Vi kan ikke gå rundt i årevis og
leve i avholdenhet om vi ikke har den egenskapen og prioriteten. Vår kultur er blitt slik at mange
ikke gifter seg før de er «gamle». De vil ha karriere, frihet og økonomi i orden før ekteskap i det
hele tatt kommer på tale. Dette er ikke brukbart, for samtidig vil de fleste ikke leve i avholdenhet
og en har kanskje mange «partnere» før en endelig slår seg til med en de vil starte familie med
(om de da i det hele tatt vil ha familie - ). Denne «kulturen» leder rimeligvis til synd. Men som vi
har nevnt. Dette er en av "verdens løsninger", ikke Guds.
Prøvetidens forbannelse -
Hvis vi leter etter «den ene» å elske i livet, er det en ting vi må huske på: Om vi "opparbeider"
erfaringer med flere «partnere» før den endelige, elskede dukker opp, vil automatisk sinnet vårt
sammenligne «de andre erfaringene» med den du nå elsker, og slik vil aldri den dype gleden
over å være den første for ektefellen og vice versa bli fullstendig. Gleden blir ufullstendig og
ødelagt fordi en sammenligner! Et løssluppent seksualliv fører kun til et forvirret sinnsliv og
frustrasjon - I mange tilfeller fører den også til barnløshet.

Vi avslutter her, nn, fordi det er nok å lese og fundere over. Igjen, hvis vi er «i verden» uten å tro
at Gud Er til eller at det han sier ikke gjelder for alle, da vil vi gjøre som verden gjør, fordi vi ikke
har motforestillinger til det den driver med. Men om vi derimot tror at Gud Er til, og vi vil ha hans
veiledning og velsignelse, så søker vi hans råd i Bibelen og ber om hans hjelp i stadig bønn og
nærhet. Vi finner ikke sannheten om hans vilje og plan andre steder enn i Bibelen. Dessverre er
mange kirker også falt fra Guds Ord slik at de forkynner sin egen synsing og ikke Guds Sannhet.
Vi legger ved noen andre veldig klare skriftsteder, om du vil lese.
Lykke til med livet etter Guds Standard. Du klarer det om du søker ham!
Gode hilsener for
Bibelensier/messiansk.no
Lars

Ekstra skriftsteder:
Jakobs brev 1,27
En gudstjeneste som er ren og feilfri i Gud vår Fars øyne, er å hjelpe enker og
foreldreløse barn i deres nød, og ikke la seg flekke til av verden.
2 Peters brev 1,4-11 (til troende)
Derved har vi fått de mest dyrebare og største løfter; ved dem skulle dere få del i
guddommelig natur, etter at dere har sluppet bort fra forfallet i verden, det som kommer
av begjæret. Derfor må dere sette alt inn på at troen viser seg i rett liv, og det rette liv i
innsikt, innsikten i selvbeherskelse, selvbeherskelsen i utholdenhet, utholdenheten i
gudsfrykt, gudsfrykten i brorskap, og brorskapet i kjærlighet. For dersom alt dette finnes
hos dere og får vokse, da vil dere ikke være uvirksomme og uten frukt i deres kunnskap
om vår Herre Yeshua Messias. Men enhver som mangler dette, han er nærsynt, ja,
blind; han har glemt at han er blitt renset for sine tidligere synder. Derfor, brødre, må
dere sette enda mer inn på å befeste deres kall og utvelgelse. Gjør dere dette, skal dere
aldri falle; da skal det gis dere en full og fri adgang til vår Herre og frelser Yeshua
Messias’ evige rike.
Jeremia 23,14
Men også hos Jerusalems profeter har jeg sett grufulle ting. De driver hor og farer med
løgn. Og de styrker de ondes hender, så ingen av dem vender om fra sin ondskap. De er
alle sammen blitt for meg som Sodoma, og dets innbyggere som Gomorra.
2 Peters brev 2,6-8
Og Gud la byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang, og satte
dem til et forbilde på de ugudelige i framtiden. Han fridde ut den rettferdige Lot, som ble
plaget ved de lovløses skamløse ferd, 8 - for den rettferdige som bodde blant dem, led
dag for dag pine i sin rettferdige sjel ved de lovløse gjerninger han så og hørte.
Judas brev 1,18
For de sa til dere: I den siste tid skal det komme spottere som farer fram etter sine
ugudelige lyster.
Jesaja 3,9
Uttrykket i ansiktene deres vitner mot dem. Om sin synd taler de åpent som folket i
Sodoma, de skjuler den ikke. Ve deres sjeler, for de volder seg selv ulykke!
Galaterbrevet 6,7-8
Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste. Den
som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, skal
høste evig liv av Ånden.
Efeserbrevet 5,5
For dette vet og skjønner dere at ingen som driver hor eller lever i urenhet, heller ikke
noen som er pengegrisk - han er jo en avgudsdyrker - har arv i Messias’ og Guds rike.
Jud 1,4-8
For noen mennesker har sneket seg inn - noen som denne dom allerede for lenge siden
er oppskrevet for: De er ugudelige, de forvender vår Guds nåde til skamløshet, og de
fornekter vår eneste hersker og Herre, Yeshua Messia. Men etter som dere en gang for
alle har fått vite alt, vil jeg minne dere om at da Herren hadde frelst folket ut fra Egypt,
ødela han likevel senere dem som ikke trodde.  Og de engler som ikke holdt fast ved sin
høye stilling, men forlot sin egen bolig, dem holder han i varetekt i mørket med evige
lenker til dommen på den store dag, likesom Sodoma og Gomorra og byene der
omkring, som på samme måten som disse drev hor og gikk etter fremmed* kjød, og nå
ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen i en evig ild. Likevel gjør nå disse
mennesker det samme. De går i drømme, de gjør kjødet urent, de forakter herredømme
og spotter høye åndemakter. * fremmed kjød også oversatt med unaturlige lyster.
Sal 103:8-18 (Gud gir syndstilgivelse, men ikke syndstillatelse)
Barmhjertig og nådig er Yehovah, langmodig og rik på miskunn.  Han anklager ikke for
alltid og er ikke evig harm. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og lønner oss ikke
etter våre misgjerninger. Så høy som himmelen er over jorden, så stor er Yehovahs
nåde mot dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, så langt tar han våre
synder bort fra oss. Som en far er barmhjertig mot sine barn, slik er Yehovah
barmhjertig mot dem som frykter ham. For han vet hvordan vi er skapt, han kommer i hu
at vi er støv. Menneskets dager er som gresset, mennesket er som blomsten på marken.
Når vinden farer forbi, er den borte, stedet den stod på, vet ikke mer av den. Fra evighet
til evighet er Yehovahs miskunn over dem som frykter ham. Hans rettferd når til
barnebarn når fedrene holder hans pakt og husker på hans bud, så de lever etter dem.

  Bibelen Sier og
Messiansk.no

 

  Derfor overgav Gud dem til vanærende lidenskaper. Kvinnene gav seg hen til unaturlig kjønnsliv istedenfor det naturlige.
Rom 1:26
Løven av Juda med
en av sine
Homoseksualitet, lyst og menneskenaturen
OBS
Denne websiden er laget for Google Chrome. Andre søkere kan desverre vise den feil!
OBS
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden:
Yehovah og Yeshua
Hvorfor? Klikk
her

Om noen mener at han kommer inn i et usømmelig forhold til piken sin, fordi han er i sin fulle kraft, og det må så være, da skal han gjøre som han vil: La dem gifte seg, han synder ikke med det.
1 Kor 7:36

  På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brente i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for at de var kommet slik på avveier. .
Joh 10:38 
Til Toppen
Til Hovedsiden
Til Bibeldykksiden