Dere skal vokse i nåde og kunnskapen om vår Herre og frelser Yeshua HaMashiach. Ham tilhører æren, nå og i all evighet! Amen.
2. Pet. 3:18

Dette er Jeshua Messias' åpenbaring, som Gud gav ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener Johannes.
Åpb 1:1
Og jeg så at han som satt på tronen, hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inne i den og utenpå, og den var forseglet med sju segl.
Åpb 1:5
  Bibelen Sier og
Messiansk.no
v/Lars H. Alhaug
SERIE:
Åpenbaringsboken,
er den uforståelig?
Nei, men ...
OBS
Denne websiden er laget for
Google Chrome.
Andre søkere kan dessverre vise den feil!
OBS
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden: Jehovah og Jeshua
Hvorfor? Klikk
her
Åpenbaringsbokens kapittel tolv kan sees på som et tilbakeblikk, en forklaring på noen av dem  som er involvert i endetidens hendelser. Endetiden er ikke bare de aller siste tidene før Jeshuas gjenkomst. Disiplene omtalte faktisk deres egen tid som endetiden også, og vi kan klart si at endetiden, den siste del av Guds frelsesplan begynte med Jeshua Messias og hans komme.

Derfor må vi dele endetiden opp slik at vi kan snakke om en begynnelse på den og en avslutning på den. Denne hjemmesiden bruker forståelsen av endetiden som den tid Jeshua kom og ga folket mulighet til å inngå fornyet pakt med Gud, og fram til han kommer igjen for å ta oppgjør med verden og gi endelig frelse til de trofaste følgere av ham. Rett før han kommer er endetiden på sitt avsluttende klimaks, trenselstiden
Kap. 12.
Det som hendte med dem (israelittene i ørkenen under Moses), skulle være advarende eksempler; det ble skrevet til rettledning for oss, og til oss er de siste tider kommet
(1 Kor 10:11).

Men nå, da de siste tider er kommet, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden (Heb 1:2).

Gullet og sølvet ruster bort, og rusten skal vitne mot dere og fortære kroppen deres som ild. Dere har brukt endetiden til å samle rikdom (Jak 5:3).

Åp 12:1-5:
Et stort tegn ble sett i himmelen: En kvinne, kledd med solen, og månen under hennes føtter, og på hennes hode en krone av tolv stjerner. Hun var med barn og skrek i barnsnød og fødselsveer. 
Og et annet tegn ble sett i himmelen - og se: En stor ildrød drage som hadde sju hoder og ti horn, og på sine hoder sju kroner.
Med sin hale drog den med seg tredjedelen av himmelens stjerner og kastet dem til jorden. Og den stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet hennes så snart hun hadde født. Hun fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre alle hedningefolkene med jernstav. Og hennes barn ble bortrykket til Gud og hans trone.

Kvinnen er Israel
Vi forstår at kvinnen som skulle føde må være Israel, Jakov. Og guttebarnet er Messias Jeshua. Hvorfor Israel? Mange av profetene varslet om en Messias skulle komme og at han er av Davids ætt. David var av Juda stamme, en av Jakovs sønners etterkommere. Juda var han som fikk kongssepteret, altså den stammen som israels konger skulle gå ut fra

Kongespir skal ikke vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten (Messias) kommer og folkene blir ham lydige (1 Mos 49:10).

Men hvorfor "står kvinnen i solen", og hva med månen under føttene og de tolv stjernene?

La oss bruke Bibelen til å tolke seg selv. Husker dere drømmen til Josef, "gromgutten" til Jacov og Rachel? Han begynte å drømme store drømmer om sin framtid. Her er den ene - med forklaring:

Siden hadde Josef enda en drøm, som han fortalte til brødrene sine. "Nå har jeg hatt enda en drøm," sa han. "Solen og månen og elleve stjerner bøyde seg for meg."
Da han fortalte det til faren og brødrene, skjente faren
(Jakov) på ham og sa: "Hva er det nå du har drømt? Skal virkelig jeg og din mor og dine brødre komme og bøye oss til jorden for deg?" (1 Mos 37:9-10).
Her ser vi altså enda en bekreftelse på at Kvinnen er Israel og at hun er i ferd med å føde Messias, han som også vil komme igjen som Kongenes Konge. Noen prøver å bruke stjerne- og planetkonstellasjoner for å forklare dette bildet og hvilken tid det henvises til. Men Gud bruker hverken stjernekonstellasjoner i form av astronomi eller astrologi. Det er noe hedningene tok i bruk og som Gud advarte sitt folk mot å gjøre. Spesielt å tilbe "himmelens hær" og spørre den til råds (stjernetydere). Vi husker at Daniel sa til kong Nebukadnessar i Babylon at bare Gud kan tyde drømmer og forutsi hendelser (Dan 2:26->).
Det er verd å vite at stjerner i Bibelen også tidvis er brukt som bilde på engler. Da forstår vi bedre også "stjernen" som ledet vismennene fra Østen til Jeshua, etter hans fødsel. Det var en engel fra Gud.

Måne og sol er skapt for å gi oss lys og at vi kan ha en kalender
(1 Mos 1:14->)
Så, solen, månen og de tolv stjernene er bilde på Israel. Det er tolv stjerner i dette synet til Johannes, ikke elleve som i Josefs drøm. Det er fordi Josef selv utgjorde den tolvte stjernen som de andre bøyde seg for. Vi tolker også
Jes 24:23 og 30:26 som bilder på Israel.
Å "stå i solen" er dessuten et uttrykk som også er brukt i
Åpb 19:17. Det betyr i et himmelsk, gnistrende lysskinn, rett og slett.

Den store dragen er satan:

Engelen grep draken, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år (Åpb 20:2).

Det er han som står bak forførelsene i verden og han arbeider gjennom folk og systemer som er Guds fiender, både på det religiøse så vel som det verdslige område. Satan beskrevet som et forferdelig fælt dyr er første gang nevnt i Daniel 7 og vi ser der at de verdslig, ugudelige verdensrikene blir omtalt som rovdyr, hvor det gyselige, siste dyret representerer Romerriket,. Alle disse dyrenes hoder i Daniel 7 finner vi igjen på dragen, som her er ildrød, krigens farge i Bibelen. Dragen i visjonen til Johannes spyr ut vann etter kvinnen, for å ta livet av Sønnen. Hva står det for?

Vann, hav og elver i Bibelen
er kjent som bilder på Guds folks fiender. Det kommer tydelig fram
bl.a. i Davids salmer:

Frels meg, Gud! Vannet når helt til halsen på meg, jeg har
sunket ned i en bunnløs myr, hvor det ikke er feste for foten.
Jeg er kommet ut på dypet, og strømmen river meg bort. Jeg
har ropt meg trett, det brenner i min strupe. Øynene mine er
svekket, jeg har ventet så lenge på min Gud. Flere enn hårene på mitt hode er de som hater meg uten årsak. Mange er de som vil meg til livs, som er mine fiender uten grunn. Nå må jeg gi vederlag for det jeg ikke har røvet
(Sal 69:2-5).
Så sier Jehovah: Se, vannet stiger fra nord og blir til en flommende elv; den oversvømmer landet og alt som er i det, byene og dem som bor der. Menneskene klager og skriker, alle som bor i landet, jamrer 3 når de hører hovslag av sterke hester, vogner som ramler og hjul som dundrer. Fedre ser ikke etter barna, hendene deres er som lammet (Jer 47:2-3).

Vi vet at djevelen via Herodes prøvde å drepe guttebarnet, men at Josef og Miriam (Maria) flyktet til Egypt
Gutten er Jeshua
Det står at gutten ble tatt opp til Himmelen. Vi vet at Jeshua selv sa dette:

Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen; det er Menneskesønnen, som er i himmelen (Joh 3:13).


I tillegg står det om ham at han skal herske med jernstav. Dette sier Bibelen om Jeshua, når han kommer igjen på Herrens Dag:


Jeg vil kunngjøre det Jehovah har fastsatt. Han sa til meg: "Du er min sønn, jeg har født deg i dag. Be meg, så gir jeg deg folkene til arv og hele jorden til eie. Du skal knuse dem med jernstav og slå dem i stykker som leirkar." (Sal 2:7-9)
Med jernstav skal han styre dem, og som leirkar skal de (onde)knuses (Åpb 2:27).
Åpb 12:7
Fra vers 7 ser vi at det bryter ut krig i Himmelen! Djevelen og hans tredel av englene som ble med ham i "kuppforsøket" mot Gud (se artikkelen "Var skapelsen en gjenskapelse?" hvor Lucifers fall er omtalt) gjør igjen opprør mot Gud og han får møte Mikael, Gud krigsengel. Satan og hans demoner blir kastet til Jorden og som vi kan lese et annet sted, der "Går han rundt som en brølende løve for å finne noen å sluke (forføre og helst ta livet av alle, spesielt Guds folk,om han fikk lov)
(1 Pet 5:8)


Om dette er et tilbakeblikk til denne ufattelige hendelsen før skapelsen eller om det er et nytt opprør, kan vi ikke svare sikkert på. Vi vet av Jobs Bok at djevelen hadde "foretrede" for Gud også som den falne Lucifer, det er satan
(Job 1). Det er Gud som har kontrollen(!), men det ser ut som om han her kastes bort fra denne muligheten  i endetiden og at han nå bare er i sitt mørke (tartaros) og gjør sitt beste for å ødelegge for Guds frelsesplan, før nok er nok og han selv vil bli kastet i Gehenna, Ildsjøen, Den annen død. Men uansett forteller denne hendelsen at tidene på Jorden vil bli langt verre, noe jo alle profetier om denne tiden bekrefter.


Vi leser at dette feires i Himmelen. Anklageren satan er fjernet fra deres åsyn. Jeshua har seiret over ham ved sin soning for alles synder som i tro ber om det. Han, syndens opphav har ikke lenger "krav på" troende mennesker. Han raser! og han er her blandt oss -Det har han alltid vært, men nå raser han. Det kan vi se av hva som skjer rundt oss i verden. Og snart her hjemme?


Fra vers 13
ser vi at djevelen tok opp jakten på kvinnen, som fødte, som er Guds folk, Israel, eller er det snakk om Josef og Maria akkurat her?. I såfall har det skjedd og de var i Egypt i 3,5 år


i vers 14 står det at kvinnen vil få det to store vingene til ørnen og fly bort fra djevelen i tre og et halvt år. Ørnevinger er omtalt før i Bibelen i mange forskjellige sammenhenger, også om Guds hjelp. Bildebruken forteller da at Gud hjalp dem i sikkerhet, for det har Gud gjort før, ved Moses:


Dere har sett hva jeg gjorde med egypterne, og hvordan jeg løftet dere på ørnevinger og bar dere hit til meg (2 Mos 19:4 ).


Vannet dragen spyr ut etter kvinnen er djevelens verktøy, fiendtlige soldater, ugudlige som hater kvinnen og Gud og hans Sønn. Men så ser vi at jorden åpner seg og vannet forsvinner i juvet Dette er et bilde vi kan finne igjen da israelittene gjorde opprør mot Moses under ledelse av Datan, Korah og Abiram og slik ble fiender av Gud:


Ikke før var Moses ferdig med å tale, så revnet jorden
under dem.  Den åpnet sitt gap og slukte både dem
og deres boliger, alle som holdt med Korah, og all deres
eiendom.  De og alle som hørte dem til, fór levende ned
til dødsriket, og jorden skjulte dem. Slik ble de utryddet
av folket.  Alle israelittene som stod omkring dem, flyktet
da de hørte deres skrik. "Jorden kunne jo sluke oss òg,"
sa de
(4 Mos 16:31-34).
Kapittel tolv avsluttes med at dragen, djevelen vender seg mot de andre av kvinnens ætt. De beskrives slik:


Fylt av raseri mot kvinnen gikk draken av sted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast ved vitnesbyrdet om Jeshua.  Og den stilte seg nå på stranden ved havet
(vers 17-18).


Vi tror, inntil ny viten kan endre det, at dette at kvinnen blir hjulpet unna djevelen, peker mot da Josef og Miriam ble reddet av Gud ved å dra til Egypt, og at de var der i tre og et halvt år, inntil Herodes var død
(Matt 2). Jødene ble senere fordrevet av romerne, men dragen har hele tiden forfulgt dem i diasporaen, landflyktigheten og til denne dag. Men her kommer det inn en annen "Israels rest" som djevelen også vil forfølge. De kjennetegnes ved at de tror på og bærer vitnesbyrdet om Jeshua Messias OG de følger Guds bud (Hans Torah)!
Hvem er dette? I Åpb 14:12 omtales de som "de hellige,som igjen betyr utvalgte, satt til side, "merkede".
Den første Jeshuatroende Menigheten eller forsamlingen startet med disiplene. De var alle jøder og derfor av samme ætt som "kvinnen" Israel. Det som kjennetegnet dem var at de alle var tro mot Guds bud, Gud "lov" Guds Torah:


De priste Gud for det de fikk høre, men sa til ham: "Du vet, bror (Sha'ul/Paulus), at mange tusen jøder er kommet til troen, og alle holder de strengt påTorahen (Apg 21:12).


Det er disse dragen stilte seg klar til å forfølge her i slutten av kapittel 12. Den første Menigheten var Jeshuatroende og de holdt Guds Torah, nidkjært. De så sammenhengen mellom Tanakh, det  som blir kalt Det gamle testamente, og de forsto videreføringen av Guds budskap og frelsesplan da de skjønte at Jeshua var deres etterlengtede og profeterte Messias og derfor inngikk pakt med Gud ved ham. Det er denne kombinasjonen Gud kaller hellig. 


Dessverre ble denne  opprinnelige troen og dens følgere splittet og spredt etter at Johannes apostelen døde, det siste øyenvitne, og vi må bruke øynene godt for å finne dem som ikke har forkastet Guds Torah "loven" blandt de som kaller seg troende i dag. Det er å gjennoppdage og gjenopprette den opprinnelige troen fra Jeshua og disiplenes tid som er denne hjemmesidens mål. Men som vi ser. djevelen vil ikke la oss gjøre det uten forfølgelse.


Dragen stiller seg ved havet i påvente av at "de andre av kvinnens ætt" skal dukke opp. Havet er som nevnt ovenfor, symbolet på menneskehavet, verdens nasjoner som ikke følger Guds vei og hvor mange hater både Gud og hans folk:


Han sier videre til meg: "Vannene du så, der skjøgen troner, er folk og folkemasser og nasjoner og mennesker med ulike tungemål (Åpb 17:15).


I kapittel 13
skal vi se at det kommer et dyr opp av det samme havet, ikke ildrødt som dragen, men ellers med de samme atributter -

Til Hovedsiden
Til Toppen
Til Bibeldykksiden