Hvilke røtter har sann tro?
Denne siden vil altså hjelpe til med å finne veien tilbake til Troens originale, røtter. De er
hebraiske, ikke gresk-romerske! Vi vil ikke sile Guds Ord gjennom "kirkefedre", romerkirken,
eller reformatorer - Selv om de selvsagt også hadde rett i mangt, var de preget av sin egen
kulturs filosofi og forsto ikke den hebraiske gudsforståelsen og dens syn på mennesket og
verden i forholdet til Gud. Dessuten ga disse tolkerne grunnlaget for den morderiske
erstatningsteologien som sier at "kirken" har tatt over for jødene som Guds folk, i stedet for å
si det Bibelen sier: at vi hedninger har fått muligheten til å bli podet inn på  Jakob/Israels tre
(Jer 11:16), inn blandt de første, Jeshua-troende jødene (Rom 11)! Når det er sagt, vi vil heller
ikke ta inn talmudiske diskusjoner som trosgrunnlag. Gud sier at han vil gi de personene
visdom som ber ham om det og som han ser vil forvalte den rett og lydig.

Bare Guds ånd
gir den rette hjelp til riktig tolkning og forståelse av Bibelen (2 Peter 1:20-21). Vil du vite hva
som skjedde med den sanne bibeltroen etter at den siste apostel døde kan du klikke her

Også Staten.
Samfunnet vårt, ledet av politikere og noen politisk valgte biskoper, har mer og mer fjernet
eviggyldige verdier som før var allment akseptert som gode verdier, og de er fra Gud
Jehovah. Verdier fra den tiden Guds Ord var akseptert som sant. Disse verdiene er langt på
vei forlatt eller de er enda til forbudt å omtale som Sannheten, både offentlig i skoler mm., og
spesielt i mediebildet. Vi finner at Guds Ord bare er forkynt og akseptert som Sannheten i
små øyer av befolkningen. Hvor har for eksempel begrepet moral tatt veien? Det betydde det
samme for de fleste for ikke så mange år siden, en moral som stammet fra Bibelens
undervisning og lover, Torahen, og dette var selve basisen for disse varme verdiene:       > Vennlighet, godhet og omsorg.
       > Trofasthet, ærlighet og overbærenhet.
       > Kjærlighet og trygg glede.
       > Indre fred og selvbeherskelse.
       > Respekt, høflighet og lovlydighet.
       > Familien som bærebjelke og midtpunkt.
       > Mann og kvinne slik Gud ville det.
       > Gud som Skaper og Lovgiver.
       > Jeshua/(Jesus) som vår Frelser og Forsoner med Gud.


"Umoral", et fremmedord?
Vi ser at familieoppløsning, pengebegjær, egoisme, all slags utroskap, umoral og
nedverdigende, til tider pervers oppførsel sprer seg i alle samfunnslag og generasjoner. Og vi
får det via media, TV, video kino internett og radio. Bibelen kaller slikt "mørkets gjerninger" og
skamløshet, men i dag leser vi om at slikt skjer i fullt "dagslys". Og mange synes det er helt
OK og en "naturlig utvikling"!

Har Vesten sagt "ha det" til Guds Standard?
Avtaler brytes og ansvarlighet fraskrives. Ute i verden råder dypt hat mellom folkeslag også
innenfor lands egne grenser. Farlige konflikter raser. I Midt-Østen ligger kimen til Ragnarok
(som er den nordiske mytologiens navn på Armageddon!). Kan dette ha noe med at nettopp
morallovene, Guds torah ja, Guds Ord generelt, nærmest er forsvunnet fra hjem, barnehager
og skole, og nesten aldri blir seriøst nevnt i media? Det er oppstått et tros-tomrom, og det er
ikke blitt satt inn noen bedre moralkodeks eller livsanskuelse enn den som Bibelens torah
underviser oss og som ble levd slik Messias Jeshua levde! Dette er som vi skjønner ikke bare
et fenomen i Norge, nei, hele den vestlige, såkalt kristne, verden er slik i dag. Finnes det noe
håp om løsning og bedring på alt dette?

Selv unge har psykeproblemer.
Psykiatrien har ikke plass til det økende antall som trenger hjelp. Selv mange unge ser ikke
"vitsen" med livet, leser vi! Dette er et alvorlig sykdomstegn for hele samfunnet vårt. Hvor
kommer denne tomheten og motløsheten fra? Er det kanskje fordi vi har valgt bort eller tillatt
at Gud og Hans frelsesbudskap gjennom Jeshua er fjernet fra dagligtalen? Mangler vi en
felles meningsfull plattform for håp i livet? Skyldes det at de gamle heltene (inklusiv Jeshua)
er borte i barnas liv og erstattet med monstere, spøkelser, "snille" hekser og Halloween?

Humanisme, New Age osv.
I vår del av verden får humanismen og forskjellige, søte, drømmeaktige og ofte selvsentrerte
livssyn stadig større plass. Mennesket må tro på sin egen iboende kraft, heter det. Men
nærmest alle folkeslag i verden er religiøse i en eller annen utgave. Mennesket er religiøst,
men nå er det gjerne umoderne å tro på noe guddommelig over seg. Ja, mange "kloke"
påstår at det å tro på en Gud er barnslig og svakt!
Materialismen har for mange blitt selve løsenet for lykke. Men denne basisen er jo bare et
bedrag og har ingen varig, evig verdi. Materialismen er dessuten et jag bare de rike kan ha
suksess i, en stund.

Når alt dette triste er sagt -

Bare Bibelens Gud kan hjelpe.
Er det kanskje på tide å komme med trøst og framtidshåp?! Skal vi prøve å gjøre noe med
denne utviklingen? Skal vi prøve å finne igjen og spre de verdiene som før bar oss som folk?
Verdier ord og handlinger som bygger opp, trøster og gir håp? De ligger der og venter på oss!
Skal vi sammen påkalle Bibelens Gud, hans navn er Jehovah - og lære oss hva han sier?
(Du er ikke Jehovas Vitner fordi om du bruker hans navn rett). Han er opphavet til alt som er
verd å leve for, og det er bare Han som kan gi oss svar på de spørsmål hele verdens
enkeltmennesker før eller siden spør seg:
Hvorfor er jeg født? - Hva er meningen med livet? - Er det noe "etterpå"?

Menneskers klokskap duger ikke.
Selv om kloke mennesker har gjort og gjør sitt beste for å gi oss svar på disse spørsmålene,
klarer de ikke å finne svar hvis de ikke kjenner Gud. Hvordan kan det skapte kunne fortelle
om Skaperen om de nekter for at det finnes en Skaper? Tjukke filosofiske og vitenskaplige
bind skrevet av lærde, men ikke-troende mennesker, kan ikke gi svar, fordi de kun har
menneske-tanker og menneskekunnskap å holde seg til.

Bare Guds "bruksanvisning for menneskeheten", Bibelen, har svar på
slikt.

Bibelen er sann, men forsøkes borttolket.
Derfor driver Guds fiender, noen også kledd i prestedrakt (2 Pet 2:1-2)!, en intens kamp for å
svekke Bibelens autoritet og fremme sin egen sviktende dømmekraft. Ydmykhet og respekt
for Universets Gud, er ikke lenger der, dette er Babylons ånd (1 Mos 11:4). Men så lenge
Bibelens grunntekst består, har vi den tilnærmet uskadd også i vår tid, for alle å lese! Fienden
må derfor heller prøve å bortforklare Sannheten i Bibelen via tolkere som ikke har Guds ånd
(Judas 1:19).

Les selv!
Da er det så viktig at vi selv, ledet av Guds Ånd, kjenner
Bibelens innhold slik at vi ikke blir ført vill. Vi må selv lese
Guds Ord regelmessig og "grunne på Ordet" som det heter.
Bibelen er i klartekst om det som har med vårt forhold til
Gud å gjøre, og om forholdet mennesker i mellom. La ingen
få deg til å tro noe annet. Gud (hebr: Elohim) vil ikke at vi
skal bli åndelig forført, Han vil at vi skal forstå Hans vilje
(Jakob 1:5), og derfor har Han gitt oss Bibelen. Men vi må
be om Hans Ånds veiledning så vi kan forstå (2 Tim 3:16).
Bibelens ord er ikke bare bokstaver, men har Guds Ånds
dybde i seg - og "Ånd må leses av Ånd" (2 Pet 1:20-21).

Mennesket uten Guds Ord = som PC uten antivirusprogram.
Hvis vi selv ikke bryr oss med å kjenne denne fantastiske boken, er vi like sårbare for
personlige "crash" og feilslutninger som en datamaskin uten anti-virusprogram! Går vi ikke i
stå, så kan i hvertfall ødeleggende krefter ta over "maskinen" vår og forme oss etter sitt bilde.

Også tidligere i historien har Guds Ord blitt glemt. Og før boktrykkerkunsten kom, var hele
Europa prisgitt et presteskap som hadde laget sin egen tolkning av Bibelen, og det med et
grunnlag som hadde kuttet av troens hebraiske røtter og i tillegg innført den såkalte
erstatningsteologien. Dette presteskapet spredte ofte uhygge og frykt i stedet for Guds
herlige og glade evangelium om frelse for den som vender om og tror hva Gud har sagt, og
har gjort gjennom Jeshua vår Frelser, og det han gjør i dag -
Dette kirkesystemets metode var ofte forfølgelse og død over de som var bibeltro, men ikke
tro til deres kirke.

Får du ikke vite Guds Sanne Ord, så søk det selv!
Det nedenforstående er sagt til dem som har lærer- og forkynnerembete og som ikke lærer
folket rett:

Mitt folk er ødelagt av mangel på kunnskap: fordi du (som kaller deg prest) har avvist
kunnskap, vil jeg også avvise deg slik at du ikke skal være prest for meg. Jeg ser at du
har glemt din Guds torah (lov og undervisning), derfor vil jeg også glemme dine barn (medlemmer).                                
Hosea 4:6
     
Dette er forferdelig alvorlig tale. Gjelder den i dag også?
Hele denne hjemmesiden er altså laget for å hjelpe deg som er på søk etter "fjellgrunn" å stå
på. Som du skjønner stoler Redaktøren kun på Bibelen og i noen tilfeller verdenshistorien,
som kilde for bibelske spørsmål. Men det er alt vi trenger, den som søker etter Sannheten!

Med Guds Ånd til hjelp vil vi finne svarene som gir oss fred i sjelen. Den fred som Jeshua sa
Han ville gi dem som søker Ham (Joh 14:27). Husk, Gud vil at du skal forstå hans ord, og hans
ord er ikke mystikk, men klar tale for at alle kan vende om. Du må bare ønske å kjenne Ordet
selv, og lese hele Bibelen, rett og slett. Gud lover å gi oss sin visdom og Bibelens
åpenbaring, om vi er oppriktige i vårt ønske.

Om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud - for Gud gir alle, villig og uten
bebreidelse - og så skal han få den. Jak 1:5
.
OBS!
Dette er en "interaktiv" side. Her sitter det ingen redaktør i et beskyttet rom.
Meningen er å kunne ha kontakt med deg som leser. Og siden er ikke "låst".
Om DU kommer med nye momenter som kan bekreftes fra åndsinspirert
bibelforståelse, kan ditt bidrag føre til at denne hjemmesiden kan bli enda
bedre og åndelig mer spennende. Dessuten, spør oss gjerne om bibelspørsmål,
men sjekk så svaret vårt mot Bibelen - Vi svarer med bruk av Bibelen -

                                                Vel Møtt!

Dere skal vokse i nåde og kunnskap om vår Herre og frelser Jeshua Ha'Mashiah. Ham tilhører æren, nå og i all evighet! Amen.
2. Pet. 3:18

Hellige dem i Sannheten; ditt ord er sannhet.
Johannes 17,17
Dere skal ikke legge noe til det jeg befaler dere, og ikke trekke noe ifra, men holde de budene fra Jehovah deres Gud som jeg gir dere.
5. Mosebok 4:2
Løven av Juda med
en av sine


Når det gjelder kontakt med

Bibelen sier/Messiansk.no:
Vi har begrenset mulighet til telefonkontakt, men du kan prøve likevel.
Mobil og SMS: 412 10701

Eller
vennligst bruk  følgende metoder:


lars.alhaug@rocketmail.com
OBS: Hvis ikke e-post linken virker for deg, kopier adressen
og lim inn i ditt e-post program.


Brev:
Bibelensier, Vestre Alu 16, 2315, Hamar.

Har du spørsmål om bibelske temaer eller vil kommentere
noe på siden, kan du også benytte knappen
"Mitt spørsmål"
her

eller e-post
OBS
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden: Jehovah og Jeshua
Hvorfor?
Klikk
her
Hovedsiden for Bibelen Sier
Kunnskapsbasen for bibelensier.no og messiansk.no
                           er nå slått sammen.
                               Les her hvorfor
Toppen
OBS
Denne websiden er laget for
Google Chrome.
Andre søkere kan dessverre vise den feil!
Oppdatert 24. april 2024
  Bibelen Sier og
Messiansk.no
v/Lars H. Alhaug
Hvorfor denne websiden?
Denne websiden er opprettet med den hensikt å hjelpe alle som søker etter meningen med livet i en tid hvor normer og klare rettningslinjer viskes ut. En tid hvor spesielle krefter i landet, politiske, humanistiske som kirkelige, ser ut som deres høyeste mål er å ville forkaste Bibelens Gud, gjøre Ordet hans diskutabelt og fjerne forkynnelsen om ham og Sønnen fra det offent-lige rom. Dette "Ordet" som var selve grunnbjelken for vårt lands kultur bare få generasjoner tilbake. En "kultur" som er årsaken til at vi ikke fremdeles tilber stokk og stein.

Noen spør faktisk: - Er Gud død?
Andre svarer kjekt:

Hvilken gud?
Shalom Hamar Fellesskapet

Shalom Hamar Fellesskapet ble etablert i januar 2017!
Ønsker du å bli kjent med og møte flere som tror på Bibelens Gud og Sønnen Jeshua Messias og  stoler på Hans ord uten tillegg og fratrekk?
Vet du at Bibelen er én helhetlig bok som er like aktuell idag?
Verden endrer seg og blir stadig mer ustabil, men
Guds Ord står fast.

Vennligst kontakt oss gjerne på telefon 412 10701
e-post: lars.alhaug@rocketmail.com
Hilsen - Shalom Hamar

Klikk her for mer informasjon
Til den som vil støtte utvidet utgivelse av denne hjemmesidens innhold
Bankgiro 9802 31 21573
eller Vipps på telefonnummeret.
v
Burj Kalifa i Dubai
Moderne Babels Tårn?