Hvem er vi..
Bibelensier.no og messiansk.no er to hjemmesider med en
felles kunnskapsbase og kilde. Tidligere var dette to helt
separate sider, men vi ser nå at den læren vi definerer
som «messiansk» egentlig er det samme som full bibel-
troskap. Derfor kan de de to trygt ha en felles kunnskaps-
og kildebasis. Messiansk.no står likevel som
egen side fordi mange søker i dag på akkurat dette ordet
og begrepet. Den siden har derfor en egen messiansk
vinkling og forklaring, men artikler henter den fra denne
felles kilden for dem begge. Dette sparer oss for mye
ekstra arbeid og vedlikehold av sidene.

Redaktøren har et sterkt personlig ønske om, og en
lengsel etter, å vite Sannheten i Bibelens skrifter utfra
hebraisk måte å tenke på, slik grunnlaget var hos de
som skrev dem ned først. Vi er ikke interessert i ide-
grunnlaget som de greske, såkalte ”kirkefedre” hadde
som fundament, da disse var preget av platonsk og
neo-platonsk filosofisk livanskuelse. Den lå langt fra den praktiske forståelsen som preger
den hebraiske måten å tenke på og leve etter. Vi ønsker heller ikke å blande inn de senere,
vestlige tillempninger i teksten, dette som har gjort at tekstene er blitt mer runde i kantene
og ”ufarliggjør” vår hellige Far. Vi legger ikke noe til og vi trekker ikke noe fra i det Gud har
sagt (5 Mos 4:2;12:32). Om vi noen ganger tenker videre, forteller vi at vi gjør det!

Vår store lidenskap.
Lidenskapen vår er å grave i Skriftene (Hele Guds Ord - Bibelen) og søke å forstå dem
innenfor den rammen de var skrevet, uten å lese inn i dem 1800 år med kulturelle, religiøse
tradisjoner og menneskelagde doktriner (hebr: takanot).

Vi er dessuten venner av Israel og det jødiske folk og støtter utfra bibelsk-profetisk og ren
rettferdighetstenkning deres rett til å bo i eget land. Det landet Gud har gitt dem (2 Mos
32:13).

Hva vil vi?
Et av våre store mål er å gi dypere undervisning til dem som søker å gå fastere på den
veien Jeshua har gått opp. Vi ønsker å ære Gud vår Far i hver en tanke og i hver artikkel vi
her skriver og vi ønsker at sannhetssøkere skal spørre rett-fram spørsmål og få solide svar
basert på bibelsk grunn. Svar som ikke er tilpasset eller borttolket av kirkesamfunns
særtolkninger eller forutinntatthet. Vi oppfordrer mennesker til å gå bort fra de forskjellige
menigheteres læresetninger, tøm dem ut av hodet (det er ikke lett) og så studer HELE
Bibelens skrifter fra side 1. Merk deg alle ting, ord utsagn og begreper slikt kommer igjen
andre steder i Skriften. Finn ut hva bibelstedene formidler og hvorfor. Jeshua sa at den som
leter skal finne og at den som banker på skal det åpnes for:

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.
(Matt 7:7)

Dersom noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, og han skal få; for Gud gir
til alle, villig og uten bebreidelser (Jak 1:5).

Vårt mål er altså å kle Menigheten med den rene Sannheten i Jeshuas Ord (som er
Bibelens Ord) slik at Forsamlingen kan bli fri fra det som måtte holde den fra å bli og være
det Gud Jehovah har skapt den til å være (Ef 4:11-16).

Åndelig vekst.
Når en familie, en gruppe er helet og i åndelig vekst, da vil troende omkring virkelig kunne
blomstre som en sunn forsamling som kan bygge hverandre opp slik Gud har ment det.
Men vi stopper ikke der. Vi vil tenke videre og være et lys for nasjonene og gi alle
sannheten om Guds Torah. Torah betyr undervisning på hebraisk. Da mener vi opplæring
ikke bare av hva tekstene synes å si, men å forstå djupet i dem gjennom den ånd som
Jeshua hadde. Han levde Guds Torah feilfritt både etter bokstaven og ånden i den!
(Torahen kalles misvisende for Moseloven. Men Torahen er Guds uforanderlige Standard og
beskrives av Paulus slik):

Og nå, du som kaller deg jøde: Du stoler påTorahen og er stolt av din Gud, du kjenner
hans vilje og kan avgjøre hva som er det rette, fordi du er opplært iTorahen. Du er
viss på at du kan veilede de blinde, være et lys for dem som er i mørket, oppdra de
uforstandige og være lærer for de umodne, fordi du iTorahen har det fullkomne
uttrykk for kunnskap og sannhet... (Rom 2:17-20).

Men Guds Torah er altså av Ånden (Rom 7:14), og først når Gud gir sin Ånd i en persons
hjerte (Apg 2:38) vil han kunne kjenne Torahens djup og forstå Jeshuas "Bergprekenen", som
mange tror er en ny lov, men som er Guds Torah forstått og forklart ved hans Ånd!


Dette tror vi...
· Gud (Jehovah) er den eneste sanne Gud over alt det skapte og har vært det fra
"begynnelsen", det vil si alltid. (5 Mos 6:4).

· Han skapte alt ved sitt Ord (John 1:3) som senere ble åpenbart som hans Sønn
Jeshua. "Jeshua" er Messias sitt hebraiske navn som betyr frelse eller Gud frelser.
"Jesus" er en translitterasjon av det greske "Ieosus". Navnet Jesus har ingen
betydning bygget i seg, mens de hebraiske navnene alltid hadde en betydning, et
ønske eller en profeti i seg.  "Jeshua" er det samme navnet som Jehowshuah, som vi
kjenner som Josva. Dette er verd å merke seg for Moses fikk ikke lede israelittene til
Kanaan, det lovede land. Det var Josva som fikk denne oppgaven og slik ble han
prototypen på Jeshua som i endetiden vil lede sitt folk inn i det sanne lovede land,
Guds Rike -

· Fra Skapelsen til Torahen ble gitt på Sinai, gjorde Gud sin Torah kjent for
menneskene muntlig og gjennom sitt Skapeverk (Rom 1:19->). Men på Sinai gav han
den skriftlig for hjelpe folket til klart å forstå det han sier er rett og det han sier er
synd. Slik ville de ha et rammeverk, hans Standard å leve sitt liv etter slik at de
kunne ha samfunn med ham og han kunne velsigne dem (Gal 3:19).

· Ofringssystemet under den første pakt ble grunnlagt for å holde Guds vrede borte fra
folket og deres synd. Samtidig var det et profetisk system som viste fram til noe som
den kommende Messias ville gjøre "komplett" eller innfri (Heb 9:1-9)

· "Ordet" som Gud talte i begynnelsen av Skapelsen, da han skapte Universet, var det
samme Ordet som i Joh 1:1 ble sendt for å bli født som menneske (kjød). Dette
Ordet som "tok bolig i blandt oss" fikk navnet Jeshua (Hebr: JHVH frelser).

· Vi tror at Jeshua er den Messias som profetene talte om i Tanakh ("Det gamle
testamete"), og som er Guds Sønn, himmelen og Jordens skaper. Han ble sendt av
sin Far med det formål å rette opp igjen for Adams fall (1 Kor 15:22), og føre sitt folk,
og senere alle andre folk,  tilbake til Gud og hans torah. Jeshua er av guddommelig
opphav og er selv også Jehovah (YHVH) (Jes 44:6, Åpb 22:13).

· For å bli frelst for det evige liv må vi først forstå at vi har brutt Guds perfekte
Standard, hans torah, noe som, etter hans dom, gjør at vi vil gå fortapt på Oppgjørets
Dag (5 Mos 11:28, Rom 6:23; 2 Pet 3.7) Så må vi ville ta i mot Jeshuas stedfortredende
soningsdød som vår frelse og mulighet til et nytt liv i lydighet til Gud. Og vi må tro at
uten Jeshuas død og oppstandelse for vår forsonings skyld, er det ingen mulighet for
frelse (Apg 4:12)

· Etter omvendelsen må vi være villig til å lyde vår nye "Rabbi", det er lærer, Jeshua.
Gå til dåp i hans navn, som vårt gjensvar til Guds paktsinnbydelse, og gjøre alt for å
følge ham resten av vårt liv (Luk 9:23; 1 Kor 9:24).

· Vi tror dette best skjer ved å omgi seg med en forsamling av Troende som har den
samme gløden og lidenskapen for Jeshua og Faderen og hans Ord og Standard, slik
at vi kan hjelpe hverandre med å bli mer lik ham dag for dag. Å være sammen med
like-troende er svært viktig for åndelig vekst, ansvar og den modne bruk av Guds
åndelige gaver som er i forsamlingen.

· Det Jeshua ødela eller fjernet da han døde på korset (trepålen) var skyldbrevet som
Guds Lov, hans Torah hadde utmålt over hver enkelt for våre brudd på Torahen. Når
vi "er i Messias", dvs. er i pakt med Gud ved Jeshuas soning for oss, er vi ikke lenger
under Lovens forbannelse fordi denne forbannelsen eller dommen har Jeshua tatt på
seg. Synder vi ufrivillig, vil Guds nåde, fordi vi tror og lever under Jeshuas forsoning,
tilgi oss, hvis vi angrer og ber om det (Rom 6:14).  Det var altså ikke Guds Lov eller
Torah som ble avskaffet på korset, men straffen for lovbrudd. Troen på Jeshua og alt
Guds Ord bekrefter Guds Torah, den motsier den ikke:  "Opphever vi så loven ved
troen? Slett ikke! Vi stadfester loven" (Rom 3:31).

· Det som "døde" på korset, sammen med Jeshua, var faktisk syndens kraft og makt
og straffen for det synden gjør med oss, ja, hele menneskeheten. Det som dessuten
ble endret og gikk over i en annen form, var gudstjenesteordningen med det aronske
og levittiske prestedømmet fra Sinaipakten. Dette ble erstatte med det nye
prestedømmet "etter Melkisedeks vis". Og denne endringen  ble gjort mulig fordi
Jeshua var det perfekte og avsluttende, endelige syndoffer, fritt for "flekk og lyte".
Han ble selv vår Yppersteprest og hver enkelt Troende er en prest, en tjener under
ham  (Heb kap. 9-11)1Joh 3:4  sier at synd er lovbrudd, brudd på Guds torah. Derfor,
hvis vi forkaster Guds hellige torah (lov), da fjerner vi også den eneste definisjonen
av hva synd er i Bibelen! Hvis det ikke finnes noen lov (Instruksjon, opplæring) i
Guds Standard, da kan heller ingenting defineres som synd. Hvis det ikke finnes noe
som er synd, da finnes det heller ingen forbannelse/straff, og er der ingen
forbannelse trengs det heller ikke noe utgytt blod fra vår Frelser Jeshua til soning. Da
har vi gjort Gud og hans Ord til en løgn!

· Vi tror at den som kaller seg bibeltro i dag skal leve på samme vis som den første
Menigheten levde: De levde etter Guds torah så godt de kunne, men gjennom den
forståelsen som Jeshuas Ånd åpenbarte for dem (Joh 14:26). De ble advart av både
Jeshua og senere Paulus og disiplene om å la noen menneskebud og
mennesketradisjoner komme å ødelegge for deres rene bibeltroskap. Vi ser at
Paulus har blitt forferdelig forvrengt og misforstått og at alle hans brever er å forstå
som en støtte til det å holde Guds torah som Standarden å leve etter. Men da må
han leses uten det antisemittiske og antinomiske (uvilje mot lover) synet som de
fleste kirkefedre og andres tolkere og oversettere hadde og ofte har. I stedet må
Skriftene forstås i den hebraiske forståelse og ånd som de er skrevet i originalt. Vi
anbefaler her læreren og forkynneren Jim Staleys utlegning av henholdsvis
Romerbrevet, Galaterbrevet Hebreerbrevet og "The Great Church Audit" serien som
du kan kjøpe på DVD eller se på Youtube eller Passion for Truth Ministries. Dette er
på engelsk. Men vi anbefaler også vår egen hjemmeside. Det er ikke mange slike i
Norge. Og ingen norsk hjemmeside fra noe kirkesamfunn snakker om disse tingene
som oss.

· Selv om vi tror at Torahen, levd slik Jeshua og den første Menigheten gjorde, gjelder
for oss i dag, er det ikke mulig å leve den slik vi ville fordi vi ikke lever under Jeshuas
Kongedømme, hans Rike enda. Men vi er klar! Vi tror på å ære vår Far ved å holde
hans torah så godt vi makter i Jeshuas Ånd. 1 Johannes brev forteller oss at det ikke
finnes noen annen måte å vise vår kjærlighet til Gud på enn å holde hans bud.
Derfor gjør vi det med hele vårt hjerte, ledet av  Guds Ruach HaKodesh (Guds
Hellige Ånd) og vi søker å elske hverandre slik han har elsket oss, i hans Ånd.

· Vi tror ikke at vi kan bli frelst ved å holde Guds torah (Guds bud). Det klarte bare
Jeshua. Vi som er fullt menneske og har menneskenaturen klarer ikke etterligne ham
i det. Men å holde hans bud er et levende bevis på at vi elsker ham (Joh 5:2-3).

· Ved sin forsoningsdød tok Jeshua over yppersteprestembetet. Ved hans soningsdød
åpnet Gud forhenget inn til det Aller Helligste (seg selv) slik at vi kan komme til Gud,
vår Far, direkte i bønn, i Jeshuas navn, det betyr i takknemlighet til Jeshua i dette
tilfellet (Heb 9:11-12).

· En dag vil Messias komme tilbake og forløse alle de som er hans og har "seglet" på
sitt hjerte, seglet er Guds Ånd. Det er de som har inngått pakt med Gud i troen på
Jeshua og som ved det har blitt podet inn på Israels tre, inn blandt de første
"grenene" som tok i mot Jeshua - alle sammen jøder (Rom 11; Ef 2). Fra da av vil han
herske fra Zion, Jerusalem i "Tusen år" sammen med de som er blitt utfridd og frelst.
Han vil herske over en verden hvor Israels 12 stammer igjen er samlet i Israel og er
blitt verdens ledende stat og nasjon, slik Gud lovet Abraham. De vil da ha fått se at
deres etterlengtede Messias er Jeshua og de omfavner ham! israel vil bli en
velsignelse for alle jordens nasjoner (som tidliger hatet ham -) (1 Tess 3:13; Åpb 20:4-6;
Sak 8:23; Mik 4:2).

· Etter dette vil Jehovah reise opp de andre døde og hele Jordens folk fra alle tider vil
bli (be)dømt under Den store hvite trones domstol (Åpb 20:5). Vi tror at alle som ikke
har hørt om frelsen ved Jeshua, den eneste vi kan bli frelst ved, vil få denne
muligheten, for første gang. Andre som har forstått, inngått Jeshuapakten og hatt
Guds Ånd, men som har gått tilbake til sitt gamle liv i verden (de har syndet mot Den
hellige ånd), vil bli forkastet og tilintetgjort i Gehennas ild. Guds evige Rike kan ikke
ha slike som "borgere". Gud er ren og hellig. De som til sist ikke har sitt navn skrevet
opp i det som omtales som "Livets bok" vil bli tilintetgjort. De som står innskrevet der
vil gå inn i Evigheten med Gud og Lammet til en tilværelse ingen av kjøtt og blod har
evne til å forstå, så herlig vil den bli. Guds fiender vil ikke være mer (Åpb 20:11-12).

· Til hele Guds frelsesplan er over, vil vi forbli trofast til den eller de oppgavene Gud
har gitt oss, så vi bærer frukt for ham. Det betyr å holde Guds torah slik Jeshua viste
oss og slik elske Jehvoah og Jeshua av hele vårt hjerte av all vår forstand og sjel og
styrke - og elske vår neste som oss selv
(Luk 10:27).

· Som en del av dette er vi ivrige i å studere hans Ord og lyde hans Torah, bud og
forskrifter slik Jeshua gjorde, slik hans Ånd inspirerer oss på vår vei til helliggjørelsen
(1 John 2:3-4).


Israels Venn
Som en selvsagt ting, som en frukt av Åndens gave i våre hjerter, er vi Israel og jødenes
venner. Fra dem har vi fått Bibelen, Jeshua og frelsen. Vi støtter messianske Menigheter
(slik vi definerer messiansk på vår messianske side) og vi støtter veldedig arbeid blandt
fattige i Israel, og dem er det mange av, for:

Menighetene i Makedonia og Akaia har bestemt at de vil samle inn en gave til de
fattige blant de hellige i Jerusalem. De har selv bestemt dette og står jo også i gjeld
til dem. De skylder å hjelpe dem med materielle goder når de selv, som hedninger,
har fått del i deres åndelige goder (Rom 15:26-27).

Hvordan møtes de messianske i "Shalom Hamar Fellesskapet"?
Hjemmet, kan være en "synagoge"!

Begynnelsen i vårt område.
Da personer som ønsket å starte en messiansk forsamling i Hamar-området faktisk gjorde
det, var vi i villrede om hvordan vi skulle møtes. Vi var ikke mange nok til å leie et lokale og
ønsket ikke det heller. Vi så at den første Menigheten på Jeshua- og disiplenes tid i Israel
samlet seg i hjemmene og i synagogene, siden denne jødiske retningen (nasareerne) i
begynnelsen ble vel mottatt av jødene. Vi begynte derfor også å møtes i hjemmene til
hverandre. I begynnelsen holdt vertskapet også all "servering" og vi startet samlingen ved å
spise et frokostmåltid sammen. Vi møttes klokken 1100/1200. En slik start på møtet, ved å
"bryte brødet" (som ikke her betyr Herrens måltid, men å spise sammen) ga
samværskjensle og en fin begynnelse hvor vi gledet oss sammen i takknemlighet. Måltider
har i all tid og i de fleste kulturer vært kontaktskapende og noe godt å minnes.
Senere har vi praktisert å heller spise etter møtet. Måltidet består av "potluck". Potluck er
dette at enhver tar med seg noe å spise slik at det ikke blir så mye kjøkken-byrde lagt på
vertskapet. Slik kombineres "Det daglige brød" - det av ånd, og det av markens grøde -

Møtet
Møtet blåses i gang med shofar som et tegn på at vi ønsker Jeshua som gjest slik han har
lovet (Matt 18:20)! Samværet er ikke dirigert i strikse former, for vi vil at alle skal være fri til å
komme med det de har opplevd og har på hjertet slik at ingen skal gå hjem uten å ha fått
dele sitt med de andre. Men en fast bestanddel har vi på møtet: Vi leser i Bibelen etter et
mønster som gjør at vi kommer oss gjennom alle Mosebøkene (Torahen) i løpet av et år,
med parallell lesning av samhørende tekster fra andre steder i GT (Tanakh), da mest fra
Profetene og så Det nye testamente/De apostoliske skriftene (B'rit Hadashah). Målet var og
er å bli kjent med sammenhengen i hele Bibelen - for den er èn bok, ikke noe "gammelt" og
noe "nytt" Vi har som mål å forstå hele denne sammenhengen rett.
I løpet av møtet kan noen få en sang de vil dele, en annen kan få en tanke de vil dele,
andre en lovprisning, en annen en bønn eller ønske om forbønn. "Til stede" på møtene er
Menighetens hode, Jeshua, som han har lovet (Matt 18:20) og Guds Ånd kan ofte lede oss
slik at vi må smile, for mange ganger er de som kommer opptatt av den samme ting, men
fra forskjellige vinkler!
Vertskapet leder møtet -

Den onde ønsker ikke at vi samles slik over Guds komplette ord. Da er vi for nær
Sannheten! Derfor kan en nyetablert forsamling møte vanskelige utfordringer både innenfra
og utenfra. Da er det viktig å være tro mot Guds Ord, sjekke alt mot dette og så innordne
seg det. Allerede den første Menigheten møtte slike utfordringer - Skap fred ikke splid!


Atmosfære med Ånd
Møtene får en atmosfære hvor alle bidrar med sine talenter og nådegaver slik det skjedde
på disiplenes møter! Vi kjenner at dette er en møteform Gud har behag i for han blir
opphøyet i bønn, forbønn, sang, lære og dans - i glede over Guds rettferdighet og
kjærlighet til oss ved Jeshua, Han den levende Torah.

Etter lesningen og diskusjonen over det vi har lest, er det ofte at vi vil snakke mer sammen
og deler mer før måltidet. Vi har funnet at vi må sette en tid for avslutning av dagen fordi
flere ikke "vil" gå! Det må være et godt tegn -

Er dette noe du kunne tenkt å gjøre?
Denne møteformen er svært "intim", trosstyrkende, sammensveisende og utdannende,
spesielt når det gjelder bibelkunnskap. Vi vet at flere er på søk etter å vite hva Bibelen
egentlig sier og er, og de finner ikke det i de kirker de har vært i. Da kan det å bli med i en
slik messiansk hjemmegruppe være en redning.

Om å vokser ut av huset.
Hvis forsamlingen skulle bli for stor for at et hjem kan ta i mot alle, må ledelsen komme
sammen og finne en mulighet til å dele forsamlingen. Dette er nettopp hvordan den første
Menigheten spredde seg og skjøt skudd. Men om dette er vanskelig av diverse årsaker, kan
en finne et sted å leie. Det er da viktig at ikke møtene der ender opp som i de fleste
kirkersamfunn: at alle sitter og ser framover mot noe som skjer på "plattformen". Sett
stolene i ring så alle ser hverandre og lag hyggelige, hjemmekoselige miljøer!

Gud har gitt alle mennesker et talent og alle troende en eller flere "nådegaver".
Det som er svært viktig er at alle kommer på rett plass med sitt talent i en gruppe og ingen
misunner en annen som har et annet talent! (1 Kor 12:4-13; 1 Pet 4:10-11) Jeshuas "legeme"
(Menighet) består av mange lemmer og hver og en har han satt til en oppgave. Vi må holde
oss til den og slik bidra med det Gud har villet gi gjennom hver enkelt oss.

Er DU...
interessert i å være med på slike møter, er det fint om du tar kontakt slik at vi kan se
behovet og dermed beregne plassbehov. Bruk i såfall denne kontaktsiden Her

Ikke mange - enda.
Dessverre er det ikke mange messianske grupper i landet enda (Messiansk betyr ikke
kristen i tradisjonell form, men full bibeltroskap uten tillegg og fratrekk). Men vi tror det vil
komme etter hvert, selv om vi aldri vil bli mange i følge Skriften - Men ring eller skriv oss og
vi vil fortelle det vi vet om hvor det er likesinnede.

Er DU...
interessert i selv å starte husmøter? Ta kontakt! Vi har kanskje noen råd å gi.

Mål.
Et av målene våre er å få rettet opp den vranglæren som etter hvert oppsto etter at
Johannes, den siste disippel, døde. Greske "kirkefedre" og det som senere skulle bli
"kirken" tolket Sha'ul (Paulus) med antisemittiske øyne og erstatningsteologisk grunnsyn og
det har f.eks. gjort Paulus til en tilsynelatende talsmann mot Guds torah  (av oversettere
nyansefritt bare kalt "Loven"), slik at det kan se ut som om han sier noe annet enn Jeshua!
Det gjør han selvsagt ikke (Gal 1:8) -

"Rotbevegelse".
Våre møter er for  sannhetshungrige mennesker, mennesker som vil gjøre som den aller
første Menigheten: Leve i tro og ha gjerninger av tro, som den:

Slik er det også med troen: Har den ikke gjerninger, er den rett og slett død. Noen kan
si: "Den ene har tro, den andre har gjerninger". Vis meg da din tro uten gjerninger, så
vil jeg vise deg min tro av mine gjerninger. Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i.
Også de onde ånder tror det - og skjelver! Vet du ikke, du uforstandige menneske, at
tro er til ingen nytte uten gjerningene (Jak 2:17-20)?

Vi vil ikke følge menneskebud og tradisjoner som stammer fra Babylon, Hellas og Rom,
men holde oss til Bibelen (fra 1. Mosebok til Åpenbaringsboken) og troens hebraiske røtter,
disse røttene er i "Jerusalem" ikke i Rom. Dette er undervisning som er ytterst viktig i dag
hvor mange fjerner seg fra Bibelens Sannheter i stedet for å søke dem.   Det er ikke vår
meningen å starte noe kirkesamfunn. Vi vil bare styrke vårt bånd til den Menigheten Jeshua
og disiplene førte videre! Målet er å danne stadig nye celler, mindre grupper som kan starte
sine egne forsamlinger. Slik vil, om Gud vil, denne "rotbevegelsen" spre seg.

Dette er måten den første Menigheten spredte seg på:

Apostelgjerningene 2:46 (Les gjerne hele kapitlet!)

De holdt sammen, og hver dag samlet de seg trofast på tempelplassen;
i hjemmene brøt de brødet, og de spiste sammen med oppriktig og inderlig glede.

Bibelen Sier og Messiansk.no v/Lars H. Alhaug
Om Redaksjonen, møter og hva står vi for?
gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn,  og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.
Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!
Matt 28:19-20


Derfor,
alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere,
gjør det også mot dem! For dette erTorahen og profetene.
Matt 7:12
Ham som Moses har skrevet om i torahen, og som profetene har skrevet om, ham har vi funnet: Jeshua, Josefs sønn fra Nasaret.
Joh 1:45
Til Toppen
Til Hovedsiden
OBS. Denne siden er laget og tilpasset Google Chrome nettleseren. Google Chrome ser ut til å være den nettleseren som blir brukt mest eller som vokser mest, derfor. Andre nettlesere kan vise siden med bilder og tekst og avslutninger ute av stilling. Alle burde ha Google Chrome som en av sine nettlesere på datamaskinen. Du kan laste den ned her:

                       Google Chrome nettleser, nedlasting

Merk

Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden: Jehovah og Jeshua
Hvorfor? Klikk her