Antikrist og de siste tider
Opphavet til Antikrist er rimeligvis djevelen - Antikrist er en
del av hans system med forføreri av mennesker som ikke
holder seg tett til Gud og hans Ord (Jeshua er Guds Ord-
levd ut).

Antikrist er en «person» eller personer og med dem en
åndskraft innenfor et religiøst system som vi har lest om
spesielt i profetiene om endetiden. Der arbeider dette
religiøse systemet eller kirken  i tett samarbeid med det
rådende, verdslige systemet. Dette systemet kaller Bibelen
for "Dyret". Denne koblingen mellom et religiøst system og
et verdslig stammer opprinnelig fra Babylon.  Antikrist er
drevet av djevelens ånd selv om han kan se og høres aldri så «uskyldig og smilende ut»:

Selve ordet «Antikrist», forekommer kun i B'rit Hadasha, Det nye testamente. Det er jo ikke rart fordi Messias sitt komme jo skjedde i den tiden som denne delen av Bibelen omhandler. Vi får inntrykk av at «Antikrist» er en som skal stå fram kun helt til sist i endetiden, rett før Jeshua Messias' gjenkomst. Det er ikke helt korrekt. Men la oss først definere når «Endetiden» er, og vi bruker Bibelen til å definere det-

Apostelen Johannes skriver til Menigheten:

Mine barn, nå er det den siste tid. Dere har hørt at antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at den siste tid er kommet. De er utgått fra oss, men de var ikke av oss. Hadde de vært det, da ville de blitt hos oss. Slik skulle det bli klart at ikke alle er av oss. Men dere er blitt salvet av Den Hellige, og alle har dere kunnskap. Det er ikke fordi dere ikke kjenner sannheten jeg skriver, men fordi dere kjenner den og vet at ingen løgn kommer fra sannheten. Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jeshua er Messias? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen. Den som fornekter Sønnen, har heller ikke samfunn med Faderen; den som bekjenner Sønnen, har også samfunn med Faderen. La det som dere har hørt fra begynnelsen, få bli i dere. Dersom det dere har hørt fra begynnelsen, blir i dere, vil også dere være i Sønnen og i Faderen. Og dette er det han har lovt oss: det evige liv. Jeg har skrevet dette med tanke på dem som fører dere vill (antikrister). Men dere har mottatt salving (Guds Ånd) av ham (Gud); den blir i dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere. For den lærer dere om alt og er sannferdig og uten løgn. Bli da i ham, slik hans salving har lært dere (1 Joh 2:18-27).

Antikrist har vært her siden apostlenes tid (ja, fra før skapelsen!).
Det vi lærer av dette er at det har vært antikrister helt siden den første Menigheten og at de opprinnelig var døpte medlemmer, men de vendte Sannheten og dermed Menigheten ryggen og begynte å forkynne et annet budskap. Tydeligvis gikk det også på det å fornekte Jeshua som Messias og i det ligger det mange avskygninger, for da kommer også resten av Guds Ord og Gud Jehovah selv i uorden. Tukles det med Messias, tukles det samtidig med Guds Torah og profetenes budskap. «Anti» betyr ikke bare mot noe, men også en erstatning, en som kommer i en annens navn:

G0473 anti, an-tee'; a primitive particle; opposite, i. e. instead or because of (rarely in addition to):- because, for, in the room of, therefore. Often used in composition to denote contrast, requital, substitution, correspondence, etc.

Hvem er i stand til å påpeke Antikrist?
Dessuten kan vi lære av det overstående at de som har Guds salvelse, som her er et uttrykk for at de har Guds Ånd, og dermed har visdom, innsikt og kunnskap i Guds Ord, har denne visdommen som skjold og hjelm og «sverd» og ikke lar seg treffe av «satans brennende piler», altså lar de seg ikke forføre av noen antikrist-lære:

Om noen da sier til dere: "Se her er Messias", eller: "Der er han", så tro det ikke! For falske messiaser (antikrister) og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for, om det var mulig, å føre vill selv de utvalgte (Matt 24:23-24).

Er du mest ute etter å finne den siste Antikrist?
Men mange er i dag mest interessert i den aller siste tids antikrist. Det er ikke bare bra, for hva om antikrist allerede er her blandt oss! Når det var antikrister som gikk ut fra Menigheten allerede på disiplene og Paulus' tid, må vi spørre oss om ikke disse sterke anti-krist'ene fikk gjennomslag for sin lære etter hvert. De arbeidet, som alle antikristelige krefter gjør, sikkert hardt for at deres budskap skulle bli kjent og trenge gjennom og forandre den første Jeshua-tro Menighetens lære. Vel, det er da vi kommer til det
kontroversielle spørsmålet: Er dagens kirke bibeltro
eller har den laget sin egen doktrine,  har den forandret
Messias
Jeshuas budskap og Guds Torah og har den satt inn
noe annet enn Guds høytider og helligdag (sabbaten)
og forandret «tider og lov» slik Daniel forutsa i visjonen
han fikk se for «de siste tider»? Han beskrev «Dyret»
(det verdslige regiment - Romerriket) og dets forskjellige
«horn» som skulle oppstå innen dette maktsystemet.
Et horn er en konge eller en maktperson, og
Daniel
forteller i
kap. 7 om et av det 10 hornene på Dyret som
er annerledes og det vil stå fram i full kraft i sluttiden,
men det har vært her nesten helt siden «Dyret» sto fram:

Han (hornet) skal tale mot Den Høyeste og fare hardt fram mot Den Høyestes hellige. Han skal sette seg fore å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans makt én tid og tider og en halv tid (Dan 7:25).

Skjøgekirken styres av Antikrist (en av dem).
Dette hornet er den kristne kirke som ble grunnlagt med hovedsete i Rom - (Merk: vi omtaler Jeshuas forsamling som Forsamlingen eller Menigheten, mens vi omtaler det som ble den katolske kirke som «kirken»). Kirken er ikke Messias sin Menighet , men et kirkesystem som begynte å ta form etter at Johannes, den siste av apostlene døde. Da begynte fremmed lære å trenge inn og en kirke, slik vi kjenner dem i dag, sto etter hvert fram; en kirke som har laget sin egen religion av en blanding av bibelsk og hedensk opprinnelse. Paven selv er en antikrist på grunn av at han har endret og forkastet og erstattet mange ting i Ordet. Han har tatt seg retten til å forandre Guds Ord og han kaller seg «Guds stedfortreder på Jorden», stikk i strid med at det er Guds Hellige Ånd som er Guds og Jeshuas talsmann på Jorden og som taler gjennom sanne troende.

Pavekirken har forandret Guds Torah, ja forkastet det meste av den og laget sine egne doktriner. Selv De ti bud er endret. Guds Høytider er forkastet sammen med budskapet om at jødene (israelittene, alle de 12 stammene) er Guds utvalgte folk. Forandret er også Guds kalender som er basert på elementer i jordbruket i Israel, sammen med nymånen.  Ja, dette kirkesystemet er bygd på en antisemittisk plattform, og på erstatningsteologi. Denne kirken («Skjøgen») har «døtre» sier
Åpenbaringsboken 17:5. Det kan vi
forstå, for hvilken kirke er det ikke som har sin rot i pavekirkens
doktriner og skikker og tro, selv om de sier de er reformerte?
Antikrist sin makt vil komme fram igjen mer synlig jo nærmere vi
kommer «Jehovahs Dag», dvs. tiden rett før- og på Jeshuas
gjenkomstdag. I mens må vi ikke la oss lure av det som flere og
flere tror er Antikrist, Islam! Islam er så tydelig fra den onde at alle
kan se det. Antikrist går fram på en langt mer snikende og slu måte

Og dette er kjærligheten: at vi lever etter hans bud. Dette budet (ordet) har dere hørt fra begynnelsen («begynnelsen» er Tanakh/GT med Torahen), og det skal dere følge. For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jeshua Messias er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren, det er Antikrist! Vær på vakt, så dere ikke mister det dere har vunnet med arbeidet deres, men får full lønn. Den som ikke holder seg til Messias' lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør (2 Joh 1:6-11).

Ha altså ingenting å gjøre med Antikrist og falsk lære!
I skriftstedet ovenfor får vi et par kjennetegn på antikrist-lære. Det er bl.a. at Antikrist ikke bekjenner Jeshuas 1. komme. Vi vet jo at de fleste kristne samfunn bekjenner Jeshuas 1. komme, så dette henspeiler på jødiske retninger som ikke tror at Jeshua er Messias. Dette er for oss veldig tydelig, så tydelig at vi ikke lar oss forføre, men gjenkjenner det som fariseernes lære og talmudisk, rabbinsk lære i dag.

Så advares det om ikke å gå utover Messias sin lære. Da er vi inne på kristne retninger som jo har lagt til og trukket fra en masse ting i Guds Ord. Disse har ikke samfunn med Gud, sier teksten, selv om de selv så absolutt hevder at de har det – Dette er altså en annen type antikrist-lære.

Åpenbaringens 4 ryttere, den første er en antikrist!
Da disiplene spurte Jeshua om hva de skulle se etter som et
tegn på at hans gjenkomst er nær, svarte han: «Se til at ingen
får lede dere vill». Dette kommer igjen som første moment flere
ganger i denne settingen. Hvis vi kjenner til de 4 rytterne som
rir ut over Jorden, beskrevet som fenomener som rammer Jorden
i trengselstiden i
Åpb. 6:2, da vet vi kanskje at den hvite hesten
som kommer først er en forfører, en falsk Messias som ligner
Jeshua. Han vil vinne seirerskrans, står det! Altså, han vil forføre
mange.

Så, Antikrist er en mesterforfører som til og med fornekter Jeshua som Messias eller svekker hans autoritet. Han bruker masse knep, under og tegn og han er en slange i listighet, bare de som har Guds fulle rustning, dvs. Guds Ånd i seg, vil kunne avsløre ham. I endetiden vil han tre tydelig fram, men da er folk så forførte og vante til falsk lære at de ikke vil se ham som den han er – Men en dag setter Gud strek for hans bedrag -

Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til lærdommer som stammer fra onde makter. De blir bedratt av løgnaktige hyklere som er brennemerket i sin samvittighet... Disse nekter folk å gifte seg og krever at en skal holde seg borte fra visse slag mat, enda Gud har skapt dette for at de som tror og kjenner sannheten, skal ta imot det med takk (1 Tim 4,1-3) .

Også guds Torah blir forvrengt eller fjernet av Antikrist.
Her ser vi et annet antikristelig kjennetegn. Det er folk som kommer med lære om en viss livsførsel når det gjelder mat og drikke, ekteskap osv. Skriftstedet er brukt av kristendommen som et som sier at Guds matlover i Torahen ikke lenger gjelder. Dette er en stor misforståelse eller løgn. Her er det snakk om folk som i sin religiøsitet pålegger troende å avstå fra ekteskapet og også, i sin falske fromhet nekter folk å spise selv det Gud har sagt vi kan spise. Slike asketiske retninger finnes det mange av innen kristendommen og spesielt i religioner i Østen. Disse siste bør likevel ikke være noen «konkurrent» til bibelbasert tro, men det er mange ubefestede som søker tilfredsstillelse for sin religiøse lengten i Østen i dag -

Når "Herrens Dag" nærmer seg er verden allerede forført åndelig.  Antikrists gjerninger har da gjort mye skade-

- For da vil menneskene være egoistiske, glade i penger, fare med skryt, være overmodige, snakke stygt om andre, være ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, fare med sladder, mangle selvbeherskelse, være rå, likegyldige for det gode, svikefulle, oppfarende, innbilske. De elsker lystene høyere enn Gud. I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike folk! Til dem hører også de som sniker seg inn i hjemmene og får makten over kvinner som er nedlesset i synder og lar seg drive av all slags begjær, og som stadig vil lære, men aldri lærer sannheten å kjenne. Som Jannes og Jambres (to av Faraos trollmenn) satte seg opp imot Moses, setter disse mennene seg opp imot Sannheten. De har fått sin dømmekraft ødelagt, og hverken de eller deres tro holder mål. Men nå skal de ikke ha mer fremgang, for det skal bli klart for alle hvor vettløse de er, slik det også gikk med Jannes og Jambres (2 Tim 3:1-9).


Først og fremst må dere vite at det i de siste dager skal komme folk som farer med spott og følger sine egne lyster. Hånlig sier de: "Hva med løftet om hans gjenkomst? Våre fedre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av. (2 Pet 3:3-4)"

Men så er det slutt!

Det ord som Jesaja, sønn av Amos, fikk i et syn om Juda og Jerusalem: I de siste dager skal det skje at Jehovahs tempelberg
(Sion) skal stå grunnfestet høyt over alle fjell og løfte seg opp over høydene. Dit skal alle folkeslag strømme. Mange folk drar av sted og sier: "Kom, la oss gå opp til Jehovahs fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier!" For Jehovahs Torah skal gå ut fra Sion, Jehovahs ord fra Jerusalem. Han skal skifte rett mellom folkeslag, felle dom for mange folk. De skal smi sine sverd om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke mer løfte sverd mot folk og ikke lenger lære å føre krig. Kom, Jakobs ætt, la oss vandre i Jehovahs lys (Jes 2:1-5; Mika 4:1-2)!

Så Anti-Messias/Krist har vært her hele tiden siden Menigheten ble gjenfødt med Jeshua. En hver som bryter med Guds Ord, Torahen, ikke bekjenner Jeshua som Messias og ikke bekjenner Messias' første komme og som har laget sitt eget religionssystem i Messias sitt navn er "Anti-Krist" Den største har vært her siden 300 tallet og sitter i sin ytterste luksus i Rom, støttet av en enorm flokk av forførte. I endetidens siste år vil Anti-Krist  stå fram enda tydeligere, for de som har fått gaven å skilne mellom åndene -

  Bibelen Sier og
Messiansk.no


Jeg er Jehovah din Elohim, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset.

2 Mos 20:2

Løven av Juda med
en av sine
Hva eller hvem er Antikrist?
OBS
Denne websiden er laget for Google Chrome. Andre søkere kan desverre vise den feil!
OBS
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden:
Jehovah og Jeshua
Hvorfor? Klikk
her

Så sa Gud til Moses: Så skal du si til Israels barn: Jehovah, deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid...
2 Mos 3:15

Dere skal ikke vanhellige mitt hellige navn, for jeg vil være helliget blant Israels barn. Jeg er Jehovah, som helliger dere.
3 Mos 22:32
Til Toppen
Til Hovedsiden
Til Bibeldykksiden
Åpenbaringen 6:2: rytteren på den hvite hesten: Forføreren
Skjøgen som rir "Dyret"
"Har Gud virkelig sagt...?
Forføreren ligner på Messias
v