Bibelen Sier og
Messiansk.no
v/Lars H. Alhaug

Vær på vakt, så dere ikke mister det dere har vunnet med arbeidet deres,
men får full lønn.
2 Joh 1:8

Løven av Juda med
en av sine
OBS
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden:
Jehovah og Jeshua
Hvorfor? Klikk
her
Hva er de frelstes arv og lønn?
OBS
Denne websiden er laget for Google Chrome. Andre søkere kan desverre vise den feil!


Så skal kongen si til dem på sin høyre side: "Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta det rike i eie som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.
Matt 25:34
Til Toppen
Til Hovedsiden
Til Bibeldykksiden
 
Forgården i Tempelet med presteskapets forskjellige rom
Han svarte: «Det er bra, du gode tjener. Fordi du har vært tro i smått, skal du få styre ti byer.»
Luk 19:17
Skal de som har trodd og bekjent Jeshua og holdt Guds torah få en lønn?
Det er mange forestillinger om hva de frelste skal
få av Gud for sin trofasthet mot Guds torah og vitnes-
byrdet de i tro har gitt om Jeshua Messias og frelsen ved
ham.
Det er ikke upassende, men høyst menneskelig å tenke 
i slike baner, for vi er av kjøtt og blod og tenker konkret.
Selv disiplene hadde slike tanker og de spurte Jeshua
rett ut: - Hva skal vi få som har forlatt alt for din skyld?
Slike tanker har vært i Kristendommen også. De tros-
retningene som har sin opprinnelse i Den katolske
kirken (den som Bibelen sier har mange "døtre"), har også sine svar på dette. Hos dem er Guds himmel lønnen for de frelste. Straffen for de andre er et brennende helvete. Der brenner disse i all evighet, uten å brenne opp - sier kirken. Det sier ikke Bibelen.
Hva er frelst?
Dette har vi dekket i en egen artikkel som vi anbefaler deg å lese før den vi skriver her: "Hva er frelse?". I denne her artikkelen skal vi altså ta for oss det som gjelder lønnen som følger etter at en er frelst for det evige liv, den frelsen som blir avgjort når Jeshua kommer igjen og gir de troende arven. For Bibelen sier også at de troende skal arve noe ved Jeshuas gjenkomst (se nedenfor). Bibelen sier altså at de som han gir frelse når han kommer igjen skal arve noe og også få en "lønn".

Disse arvingene har ved sitt liv skilt seg ut ved to ting:
1. De har trodd, levd og vitnet om Jeshua Messias og
2. de har holdt Guds Torah (så godt de maktet), slik han gjorde.

De kalles bl.a. i Åpenbaringsboken for  "de hellige", som igjen betyr å være satt til side eller utvalgt
(Åpb 12:17 og 14:12). De har holdt "forlovelsesspakten" de inngikk med Jeshua da de trodde, vendte om og inngikk dåpspakten. Bibelen kaller dette også å "bli født på ny av vann og Ånd" (1 Pet 1:3, 23) og å "bli omskåret på hjertet" (Rom:2:29; Kol 2:11). Disse blir også kalt den første grøden, underforstått, av en todelt grøde som i sin avdeling vil bli frelst (1 Kor 16:15; 1988)!

Hva er arven?
Vi nevnte at de frelste skal arve noe, og vi tar det først. Dette "noe" er klart og greit sagt i Bibelen: arven er å leve evig i Guds Rike sammen Med Gud Fader og Lammet. Ved oppstandelsen, når Messias kommer, vil legemene bli forvandlet til "herlighetslegemer"
(1 Kor 15:42-49), slik Jeshua fikk etter sin oppstandelse, for "kjøtt og blod kan ikke arve Guds Rike" (1 Kor 15:50). Guds Rike er åndelig, for oss foreløpig usynlig. Men de som er arvinger skulle kunne "få øye på" Riket rundt seg fordi de allerede lever etter den Standarden  Gud har satt og som de omgir seg med. De bærer de "åndelige fruktene" som er beskrevet i Galaterbrevet 5:22.

Så arven er å få leve evig med Gud og Lammet. Først i "De tusen år", som Guds kommende Rike på Jorden blir kalt (Åpb kap. 20), og så videre inn i Evigheten. De skal få leve i en  tilværelse vår menneskelige fattevne ikke kan ta til seg, men om vi har Guds Ånd kan vi skimte det:

Men det står skrevet: Det intet øye så, og intet øre hørte,
det som ikke kom opp i noe menneskes tanke, alt det
Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, – dette
har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd. For Ånden
utforsker alle ting, også dybdene i Gud
(1 Kor 2:9-10).
Men arven kan ikke gis før Jeshua kommer igjen.
Så lenge den troende lever er han eller hun en arving. Men når
Jeshua kommer vil denne arven bli "utbetalt". Vi synes egentlig
ikke ordet arv (gresk: klêronomeô ) er helt dekkende. For vi
forbinder gjerne arv med noe arvinger får når noen dør. Men
Gud dør ikke og Jeshua lever, så dette er mer snakk om at en
får en gave av Gud og denne gaven er det evige liv
(Rom 6:22).
Våk derfor og husk på at jeg (Sha'ul, Paulus) natt og dag i tre år ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer. Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådeord, som kan oppbygge dere og gi dere arven sammen med alle dem som er blitt helliget
(Apg 20:31-32).

Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Hverken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette,  hverken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike (1 Kor 6:9-10).

Fordi dere er barn, har Gud gitt sin Sønns Ånd i våre hjerter, og Ånden roper "Abba, Far!" Derfor er du ikke lenger slave (tjener), men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud (Gal 4:6-7).

I Jeshua har vi også fått del i arven, vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett, han som gjennomfører alle ting etter sin plan og vilje. Slik skulle vi være til pris og ære for hans herlighet, vi som alt nå har satt vårt håp til Messias.  I ham er også dere kommet til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham er dere blitt merket med et segl, Den Hellige Ånd som var lovt,  og som er pantet på vår arv, inntil forløsningen kommer for Guds folk, til pris og ære for hans herlighet (Ef 1:11-14).

Men både arv og lønn kommer etter oppstandelsen
Det vi derfor skal snakke om først er "Den første oppstan-
delse", den oppstandelsen som den hellige "Førstegrøden
av dem som er sovnet inn" får oppleve når Jeshua kommer
igjen. Bibelen kaller Jeshua selv for "Den første
(av den første)
grøde av de oppstandne". La oss lese hva oppstandelseskapittelet i
1 Korinterbrev  sier om dette:

Men nå er Messias stått opp fra de døde, som (den første av) førstegrøden av dem som er sovnet inn.  Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske.  For likesom alle dør på grunn av Adam, (Adams syndefall) skal alle få liv (oppstandelse) ved Messias (som tok på seg også Adams syndeskyld og forbannelse), men hver og en (skal oppstå) i sin orden (sin tur): Messias er (var) den første, deretter følger de som hører Messias til (resten av "førstegrøden"), når han kommer (etter De tusen år) kommer enden, når han overgir sin kongemakt til Gud, Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt, myndighet og velde.  For han skal herske som konge (gjennon de tusen år) inntil Gud Fader "har lagt alle fiender under hans føtter". Den siste fiende som tilintetgjøres, er døden (1 Kor 15:20-26).

Oppstandelsen skal vi dekke grundig i en annen artikkel.
Guds frelsesplan går i "etapper"
Som bibellesere nok har lest, er det også en oppstandelse etter De tusen år,  De tusen år, Milleniet, er den tid på Jorden som vil bli innledet  når Jeshua har kommet igjen og skapt fred på Jorden 
(Åpb 20:4). Det kalles også Guds Rike, Riket for Israel mm. Ikke alle har forstått at
Guds frelsesplan går i avdelinger, men det ser vi av sitatet fra
1 Kor 15:20-25 ovenfor, selve Milleniet vil i seg selv bli en fenomenal innhøstingstid av troende, og det skal altså komme en oppstandelse til, etter De tusen år hvor "De andre døde" (de som ikke står opp ved Jeshuas gjenkomst) skal stå opp  (Åpb 20:5). Det skal vi ta opp i en artikkel om Guds frelsesplan.

Lønnen, eller belønningen
Da er vi fremme ved "lønnen". Det er mange morsomme forestillinger
om  hva de frelste skal gjøre etter å ha arvet Riket og evig liv og er
sammen med Gud Fader og Jeshua. Mange av oss husker de vakre
englemotiv-glansbildene vi samlet på og hvor englene drømte seg
bort på snøhvite skyer. Og siden vi lærte at vi skulle til Himmelen etter
døden, om vi var snille, så var det lett og tro at livet der var å slappe
av i all evighet!

Men Bibelen har noe annet å fortelle. Lønnen er faktisk et embete under Messias Jeshua!
Se på dette:
I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort (til Faderen) og har gjort i stand et rom for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er
(Joh 14:2-3).

Her foreligger mange tolkninger om hva dette skal bety. Det ligger jødisk bryllupssymolikk i bildet her, men det skal vi la ligge, selv om Jeshuas gjenkomst også er for å forenes med Bruden, den sanne Menigheten - Vi skal finne den andre betydningen som er relevant i akkurat denne artikkelen, og vi skal bruke Bibelens ord alene og vår kjennskap til hele Bibelen. Hva er Jeshuas' Fars hus? Det var Tempelet i Jerusalem. Det ble bygget av Salomo etter en "original" Gud viste hans far David i syn fra Himmelen og som David hadde tegnet ut
(1 Krøn 28:11). Slik var også Tabernaklet i ørkenen i sin tid laget etter syn Moses hadde inn i Himmelen der originalen sto (1 Mos 25:9).

Derfor svarte Jeshua sine foreldre som lette etter ham:

"Hvorfor lette dere etter meg? Skjønte dere ikke at jeg må være i min Fars hus?"
(Luk 2:49).
Tempelet var ikke bare et "bedehus" og et sted for ofringer.
Det var også "kontorer" og rom for det enorme presteskapet
som skulle forestå gudstjenestene med ofringer osv. Av bildet
og beskrivelsen av byggingen i
Krønikebøkene og Kongebøkene,
ser vi at det var mange tilknyttede rom til disse presteskiftenes
forskjellige oppgaver. "Kontorene" eller rommene var selvsagt
også rom for administrasjonen og dokumentskrivningen som
vi har gleden av å lese om i dag også. Dessuten var det lager-
rom tilknyttet Tempelet.
Men hva har dette med de frelstes lønn å gjøre?
Det Jeshua sa var at han dro til sin Far i Himmelen for der å forberede en "stilling", et "preste"embete for de som vil bli frelst ved hans gjenkomst. Denne lønnen har han med seg når han kommer
(Åpb 22:12) Men hvor står det at de frelste skal få en stilling under Kong Messias Jeshua? Det står i Bibelen og det står ettertrykkelig. Disiplene står i en særstilling og blir derfo også Guds Rikes pillarer:

Dere vet at enhver skal få lønn av Herren for det gode han gjør, enten han er fri eller slave (Ef 6:8).

Da tok Peter til orde og sa: "Hva så med oss (de 12)? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?" Jeshua sa til dem: "Sannelig, jeg sier dere: Når verden skal fødes på ny (etter Jeshuas gjenkomst), og Menneskesønnen sitter på sin trones herlighet (i Jerusalem), da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer (Matt 19:27-28).

... dere ( andre troende og lydige) er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som er Guds eiendom, for at dere (nå i dette livet og det kommende) skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys (1 Pet 2:9).

... og fra Jeshua Messias, det troverdige vitne, den førstefødte (1. gjenoppståtte) av de døde, herren over jordens konger. Han som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod,  og som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin Far - ham tilhører æren og makten i all evighet. Amen (Åpb 1:5-6).

De sang en ny sang: Verdig er du til å ta imot boken og åpne seglene på den. For du ble slaktet og har med ditt blod frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. Til et kongerike har du gjort dem, til prester for vår Gud, og de skal herske på jorden (Åpb 5:9-10).

Jeg så (i synet) troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Jeg kunne også se sjelene til dem som var blitt halshogd fordi de hadde holdt fast på Jeshuas vitnesbyrd og på Guds ord, og alle som ikke hadde tilbedt dyret (Rom, "verdens vis") eller bildet av det (Skjøgekirken) og ikke tatt merket på pannen eller hånden (ikke tenkt og virket for dette systemet). De ble levende igjen (står opp ved Jeshuas gjenkomst) og hersket sammen med Messias i (de) tusen år (Åpb 20:4).
Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse (den som vil skje når Messias kommer igjen). Over dem har den annen død (fortapelsen) ingen makt. De skal være Guds og Messias'  prester og herske med ham i tusen år (Åpb 20:6).

Vi vil finne flere andre tekster om denne lønnen, som vi ser er
å få være med i Jeshuas Regjering etter at han har vekket de
hellige opp ved den siste basun og sin gjenkomst, gitt dem
"herlighetslegemer" og arven, frelse  for det evige liv. Jeshua ga lignelsen om pundene og talentene i henholdsvis Luk 19:12-> og Matt 25:14 ->. Les dette og forstå at disse skriftstedene er ment bokstavelig!

Består vi denne testen i dag?
Sha'ul, Paulus skriver til korintermenigheten at de må kunne klare å dømme i saker innenfor Menigheten uten å dra inn dommere utenfra. Han minnet dem på at de en gang (etter oppstandelsen) skal dømme (ha myndighet over) verden og også engler!:
Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden (i kraft av å ha blitt et kongelig presteskap)? Og dersom verden skal dømmes av dere, er dere da ikke i stand til å dømme i småsaker? Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Da må dere kunne dømme i saker som angår dette liv (1 Kor 6:2-3).
Men skal ikke Jeshuatroende arve Israel?
I noen messianske og "Hebrew Roots" grupperinger er det en tro og et sterkt ønske om at de skal føres til Israel når Jeshua kommer tilbake. Dette skyldes mye at de har en sterk og god kjærlighet til Israel og våre søsken i Abraham, jødene. Men som vi har vist vil Jeshuatroende, jøde som "greker" som har holdt Guds Torah, som er Guds Standard slik Jeshua viste oss, "i ett nu"
(1 Kor 15:52) forvandles å få nye herlighetslegemer. De døde står opp slik og de vil,sammen med de troende som lever da han kommer, møte Jeshua i skyen . Og de skal altså arve evig liv og også få embete under Kong Jeshua!

Landløftet
Men Gud har også en parallell plan for den fysiske Jordens folk. Abraham fikk av Gud et løfte om at hans ættlinger skulle i framtiden arve Israels land som på den tid het Kanaan. Dette landløftet gjelder de ikke-Jeshuatroende jødene og israelittene. Israel/Jakov (de 12 stammene) er som nasjon fremdeles ikke samlet fullt ut. Israels land er gjenopprettet, men der bor foreløpig stort sett jøder (og proselytter), men mange er fremdeles ikke kommet hjem. Vi har imidlertid sett at litt etter litt har små grupper som sier de stammer fra de såkalte "10 tapte får av Israel", eller fra ti-stammene, fått komme til Israel. De kommer nå spesielt fra Kina, India og andre asiatiske land! B'nei Manashe kalles de.

Dette er likevel bare en liten begynnelse, for Gud har latt mange profeter fortelle at han akter å kalle alle de tolv israelittiske stammene tilbake til deres land og gjøre dem til én nasjon igjen. Der skal han vise dem at Jeshua er deres Messias og de vil høyst sannsynlig vende om alle som en! Så lenge de, etter denne omvendelsen lever, vil de være nasjonen Israel. Og den vil bli verdens ledende nasjon! Utfra deres hovedstad Jerusalem vil Guds torah/lov gå ut over hele verden og det vil bli fred
(Esek 37:15->; Rom 11: 23->; Mika 4:2m.m.fl. )!

"De tusen år", Fredsriket:

Han (Jeshua Messias) dømmer småkårsfolk med rettferd, lar de vergeløse i landet få rett dom. Men voldsmenn slår han med sin munns ris (Guds Ord), ugudelige dreper han med et pust fra sine lepper. Rettferd er beltet han har om livet, troskap er beltet om hoftene. Da (i De tusen år) skal ulven bo sammen med lammet og leoparden legge seg hos kjeet. Kalv og ungløve beiter sammen, mens en smågutt gjeter dem. Ku og bjørn går og beiter, deres unger roer seg i lag, og løven eter halm som oksen. Spedbarnet leker ved hoggormens hule, og vesle-barnet rekker hånden ut mot hulen der giftslangen holder til. Ingen skader og ødelegger noe på hele mitt hellige fjell. For landet er fylt av kunnskapen om Jehovah som vannet dekker havets bunn.
Den dagen (en vanlig betegnelse på Herrens gjenkomst Dag og tiden etter det) skal folkeslag søke til renningen fra Isais rot (Jeshua). Han skal stå som folkenes samlingsmerke, og hans bolig (Jerusalem) skal være full av herlighet. Den dagen skal Jehovah for annen gang rekke hånden ut for å vinne tilbake resten som er igjen av hans folk (12 stammene), fra Assur, Egypt, Patros og Nubia, fra Elam, Sinear, Hamat og kystlandene. Han skal løfte et banner for folkene, samle de fordrevne av Israel og føre Judas spredte flokk sammen fra verdens fire hjørner. Da skal Efraims misunnelse (sjalusi) forsvinne og Judas fiendskap ryddes ut. Efraim skal ikke misunne Juda og Juda ikke vise fiendskap mot Efraim (Jes 11:4-13).

Det er bare en vei til frelse for det evige liv -
Ingen kommer til Faderen uten gjennom troen på og etterfølgelsen av Jeshua. Dette gjelder også jøder og israelitter. Så først vil disse, de av dem som ikke har tatt i mot Jeshua som Messias enda, og det er de fleste, bli ledet til Israel og der vil Jeshua selv, når han er kommet tilbake, ta bort sløret som Gud har lagt over deres øyne (midlertidig, for hedningenes skyld) og vise dem deres Messias. Den omvendelsen som dette vil føre til kaller Bibelen "Liv av døde
(Rom 11:15)!

Hvordan styres det i Tusenårsriket?
Så, i Milleniet, Tusenårsriket, blir verden styrt fra Jeshuas trone der han sitter i Jerusalem. De 12 disiplene vil ha egne troner under ham som skal styre Israels 12 samlede stammer
(Luk 22:30). De andre oppstandne, frelste, det være seg jøder, israelitter og alle andre folkeslag som har vendt om og fulgt Jeshua og holdt Guds bud, vil styre gitte områder i verden ellers - som et kongelig, Jeshuas presteskap av tjenere. De vil gjøre det gjennom lydige styresmakter av vanlige mennesker! Styre betyr her å tjene etter Guds vilje og Standard -

Utrolig?
Om noen hadde fortalt oss dette uten skriftdekning ville vi trodd vedkommende var over seg. Men vi håper å ha vist leseren, ved hjelp av Bibelens Ord at dette er hva Gud har sagt oss på forhånd om den vidunderlige arv og lønn som venter den mann og kvinne som har vitnesbyrdet om Jeshua Messias og som holder Guds torah, De han kaller, salige, velsignede og hellige
(Åpb 12:17 og 14:12).

Se også artikkelen: Hva er frelse