Bibelensier og  Messiansk.no
Svar på leseres
spørsmål
Spørsmålets stikkord:
Guds pakter-"ny" tatt over for "gammel"?Shalom igjen Ragnhild.

Skillearkene i Bibelen.
Det er mennesker som har laget skillet i Bibelen hvor de delte den inn i "Det gamle" og "Det nye" testamente (en biskop i Alexandria på 200 tallet). Bibelen må imidlertid leses som en helhetlig bok som begynner med:

"I begynnelsen"...

og slutter med

"Han som gir dette vitnesbyrd, sier: "Ja, jeg kommer snart." Amen. Kom, Herre Yeshua!  Vår Herre Yeshua Messias sin nåde være med alle!"

Yeshua, Gud i kjød.
At Yeshua, Ordet som ble kjød,  kom i menneskers skikkelse (kjød), er det vel ingen bibeltro som ikke bekjenner? Starten på Johannesevangeliet er jo bare et av stedene om dette. Litt forbauset er vi over at du har tvil på at vi tror det -

Så til pakten(e).
Yeshua kom ikke for å ta bort Guds Torah, hans Standard, forenklet og utilstrekkelig oversatt med "loven" i våre bibeloversettelser. Denne Torahen ble gitt på Sinaifjellet og inneholder undervisning, bud og forskrifter som menneskene må leve etter for å behage Gud. Yeshua kom for å sette sitt folk fri fra menneskebud og forestillinger som lå som et åk på folket. Han kom for å forklare dem  den dypere mening og det profetiske innholdet i Skriftene (Yeshuas bibel var det vi i dag kjenner som  Det gamle testamente; det vi kaller Det nye testamente eksisterte ikke enda!). Når noen kom til omvendelse, fordi de skjønte at deres liv var et brudd mot Guds Torah, og tok i mot Yeshuas kall om å følge ham, fortalte han dem at han også kom for å ta deres skyld/synd på seg i døden, slik at de kunne få begynne på nytt i lydighet til Guds Torah i troen og tilliten til Yeshua som Frelseren og Forsoneren med Gud Fader. Den dom som loven (Torahen) har utmålt på det enkelte menneske og som i Bibelen kalles "Torahens forbannelse", har Yeshua tatt med seg på treet, og denne stedfortredende døden gjør det mulig for alle mennesker, som vender om, å få starte på nytt i troen på Yeshua og i vandingen i hans fotspor. Han var lydig mot Torahen i den minste bokstav - Og vi skal være som ham
(1 Joh 2:6). Det var og er ikke noe galt eller mangelfullt ved Guds Torah, det var israelittenes og vi andres menneskenatur som ikke ville bøye seg for den. Derfor var det mennesket som måtte "forbedres" slik at det forstår og elsker Lovens åndelige dyp, ikke bare "bokstaven", det ytre.

Han kom ikke for å ta bort Torahen som ble gitt av Yehovah på Sinai, i pakten med Moses og israelittene. Han kom for å gjøre Torahen komplett. Det vil si å vise dens ånd, dens dyp:

Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene (Det er den hebraiske betegnelsen på Tanakh, Det "gamle" Testamente)! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle (i betydningen gjøre komplett eller fylle opp til randen). For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen.Den som altså bryter et eneste av selv det minste bud, og lærer menneskene dette, han skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. For jeg sier dere: Hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himlenes rike
(Matt 5:17-20).

Paulus bekrefter dette:

Opphever vi så loven (den første pakt) ved troen (NT, Yeshuapakten)? Langt derifra! Vi stadfester loven (Rom 3:31).


Et troens menneske må ha Guds Ånd.
Peter lovte de som vender om at Guds Ånd ville flytte inn i deres hjerter som en gave i dåpen
(Apg 2:38), slik at de ville få hjelp til å gå Yeshuas vei og slik bedre overvinne sin egen syndige menneskenatur. Vi kjenner ordene: - "Gå bort og synd ikke mer fra nå av". Synd er i følge Bibelen "lovbrudd", brudd på Guds Torah (1 Joh 3:4). Den vei vi skal gå etter omvendelse og dåp  kalles for helliggjørelsens vei (i dåpen inngår vi pakt med Gud om å gjøre hans vilje og følge Yeshua). Livet vårt "i Yeshua" går ut på å stadig bli mer lik ham, gjennom motgang og medgang, i ydmykhet, fasthet og trofasthet og lydighet. Kjærligheten er definert i NT som det å holde Guds bud - Guds Torah, for Guds Torah er kjærlighet
(1 Joh 2:5; 5:3; 2 Joh 1:6; Matt 22:40).

Åndsløs blir ofte lovløs.
Kristne vil ofte ikke ha noen "lov", de mener seg fri for slikt og vil leve slik de mener er riktig. De påstår at slik er det fordi de lever under Guds nåde. Men Guds nåde er ikke noe som kom først ved Yeshua. Guds nåde har alltid vært der. Hadde det ikke vært for Guds nåde hadde Jorden vært øde og tom! Det er tilgivelse for synd ved troen på Yeshua som er selve nåden i NT. En tilgivelse som Yeshua gjorde mulig. Før han kom ble synder tilgitt ved dyreofringer, men dette systemet ble avløst av Yeshua da han ofret seg selv for alles synder, en gang for alle
(Hebreerbrevet). Vi må bare huske at denne ikke en tillatelse til Torah-brudd, men en mulighet til å vende tilbake til Guds Torah! Hva skal vi med nåde hvis det ikke er en Standard vi bryter og trenger tilgivelse og nåde for?

Takk for at du spør oss, det er noe av meningen med siden at den kan gi svar på spørsmål folk har om bibelske temaer. Fordi om vi bruker de hebraiske navnene på henholdsvis Gud Fader (Yehovah, med trykk på -vah), og Yeshua (betyr Yehovah frelser), så er vi ikke Yehovas vitner. Denne hjemmesiden vil være tro til Guds Ord og ikke noe annet. Derfor er det viktig at leserne sjekker det vi skriver og ser om det er sant ut fra Bibelens ord og ikke i henhold til en eller annen av de mange kristne retningene. Dem er det over 30 000 av!

Vennlig hilsen
Bibelensier-Messiansk.no
Til spørsmålsiden

  Derfor holder vi, fra den dag vi hørte det, ikke opp med å be for dere, og vi ber om at dere må fylles med kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og forstand,
Koll 1:9

Og i enhver sak som krevde visdom og forstand, og som kongen spurte dem om, fant han at Daniel og vennene ti ganger overgikk alle de tegnsutleggere og åndemanere som fantes i hele hans rike.
Daniel 1:20
Å frykte Herren er begynnelsen til visdom; god forstand har alle de som gjør derefter. Hans pris varer til evig tid.
Salmene 110:10
Toppen
Spørsmålsiden
Du har spurt Vi svarer