Gud har et navn, og det kan brukes
Bibelensier- og Messiansk.no bruker Guds navn fordi han har sagt at vi skal det. Både
rabbinsk jødedom og kristendommen sier at vi ikke skal bruke det! Det er for hellig til å ta i
vår munn, påstås det. Dette er et bedrag. Hvordan kan mennesker si at Guds (Elohims) navn
ikke skal nevnes når Gud selv sier at vi skal bruke det. Er det falsk fromhet? 6828 ganger er
dette navnet brukt bare i Tanakh, den delen av Bibelen som kristendommen har kalt Det
gamle testamente! Så er det de som sier at ingen faktisk vet Guds navn og dermed ikke kan
uttale det. Den vanlige  bibelleser som kan lese hebraisk kjenner det bare med konsonantene
og da skrives det JHVH.
Hebraisk har ikke vokaler i skrift. Av dette har det, utenom i jøde-
dommen, vært gjort mange forsøk på å sette inn vokaler slik at det
blir et navn. Vi kan ikke gå inn på dette fordi det er et helt studium.
Vi vil derimot anbefale to bøker om dette spørsmålet. I disse vil du
få alle svar, våger vi å påstå.
Det er Keith Johnsens: His hallowed name revealed again og den
karaitiske jøden Nehemia Gordons: Shattering the conspiracy og
silence.
Den første får du kjøpt på nettet her: http://hishallowedname.com/
Og Nehemias bok her:

Disse bøkene beskriver hvordan Guds navn, med vokaler, var og er, kjent hos rabbinske
jøder, og at dette navnet ble brukt av dem helt til romerne på 200 tallet CE brente en jødisk
rabbi i Gallilea levende, inntullet i en torahrull, for å ha forkynt Guds navn offentlig! Fra da av,
under bønnene i synagogene, formet rabbiene et «hemmelig» tegn med hendene hver gang
Guds navn skulle vært sagt, men hvor de nå i stedet sa Ha’Shem («navnet») eller Adonai
(«Jehovah») eller Elohim («Gud»).
På let etter Guds navn.
Det blir for langt for denne siden å vise til hele historien om hvordan Guds navn igjen er
«oppdaget». Vi kan bare være glade for at det er det, og at noen går fram i full offentlighet og
forkynner hans navn. Det skjer med reaksjoner fra den religiøse verden ved alt fra stor
forbauselse, via likegyldighet eller til sterk fordømmelse! For å finne fram igjen Guds navn og
offentliggjøre det, måtte det en jøde til. En ekspert i hebraisk, gammel (paleo-hebraisk) og ny-
hebraisk, en som i tillegg har dyp innsikt i Guds Ord i Tanakh/GT. En mann som ikke lot seg
binde av rabbinske forbud mot å bruke navnet.
På underfullt vis var det en sannhetslengtende, tidligere metodistpastor, en som ønsket å finne
ut av dette og andre spørsmål i Bibelen, som Gud ledet til den dyktige karaitejøden Nehemia
Gordon. Det samarbeidet som oppsto dem i mellom er et eventyr i seg selv. Detektivarbeidet
tok til med de to, den lærde Nehemia Gordon og den mer enn vanlig søkende, kristne
pastoren, Keith Johnson. Og hva var det de fant! De fant ikke noe nytt, men de gjenoppdaget
noe som har vært gjemt unna i århundrer!
Karaitene, hvem er de?
Før vi går videre må vi fortelle at karaitene er en jødisk trosretning som opplagt må være den
retningen som kommer nærmest den opprinnelige jødedom, den som er bibeltro og har
troskap som stammer fra Torahens lære, altså Guds åpenbaringer til Moses. Karaitene
legger ikke noe til eller trekker noe fra Tanakhs ord, slik rabbinsk jødedom gjør.
Nehemia Gordon vokste opp i et ortodoks, jødisk hjem og kjenner også denne grenen fra
innsiden, en gren som de selv sier stammer fra fariseernes tid. Men Nehemia hadde så
mange "ugreie" spørsmål til sin far, og som faren ikke kunne/ville svare på. Det ledet
Nehemia til karaitene. Ja, det var faktisk faren som sa at sønnens spørsmål var slike som
karaitene stilte, hvorpå Nehemia spurte: «Hvem er karaitene?»  Så ble han karaite fordi han
ser at Gud ettertrykkelig sier til Moses at han ikke skal trekke noe fra eller legge noe til Ordet
og det er karaitene kjent for ikke å gjøre:
- Jeg (Salomo) skjønte at alt det Elohim gjør, varer til evig tid. Ingen kan legge noe til,
og ingen kan trekke noe fra. Gud har laget det så for at menneskene skal ha age for
ham (Fork 3:14; se også 5 Mos 4:2 og 12:32 og Åpb 22:18-19)
Karaitene, i likhet med ortodokse, tror ikke at Jeshua er Messias, men det er ikke det vi spør
dem om, vi spør dem om ting i Tanakh!
Det er også karaitene som har tatt opp igjen den bibelske måten å bestemme kalenderen på,
hvor nyttår bestemmes ved observasjon av to elementer i Israel, som samstemmer. Mystisk?
Neida, men antagelig helt ny informasjon for de fleste lesere- Les om dette her:
Nyoppdaget Matteusevanglium på hebraisk!
I Nehemia og Keiths gransking kommer det fram at Matteusevangeliet først ble skrevet på
hebraisk! Rabbier har visst dette i århundrer, men siden Jeshua er omtalt der, har de ikke
sagt det til noen. Det finnes eksemplarer av dette evangeliet flere steder i verden. Dette kan
du lese om i boken: The Greek Jesus versus the Hebrew Jeshua, som kan skaffes her:
http://www.hebrewJeshua.com/hebrew_Jeshua_book.html
Du kan også høre Nehemias foredrag om dette på Youtube. Det er på to timer, men hvis du er
som oss, vil du antagelig sitte fjetret hele tiden!:
https://www.youtube.com/watch?v=tddCNY6U77Y
Bibelensier-Messiansk.no er av den tro at også de fleste andre av B'rit Hadasha (Det nye
testamentets) bøker opprinnelig var skrevet på hebraisk, men det kan vi ikke bevise. Det er
imidlertid bare helt rimelig og logisk-
Guds navn med vokaler
Så begynte disse to jakten på Guds navn, med vokaler - Den «jakten» må du som leser lese
selv. Vi bare forteller deg at minst to kodekser (utgaver av jødenes Torah), faktisk har navnet
på Elohim (Gud) med vokalene. Det er i Aleppo-kodeksen og Leningrad-kodeksen, men
Guds navn er likevel ikke kunngjort annet enn i indre sirkler hos jødenes skriftlærde, der de
nærmest bare hvisker det til hverandre, av og til. Ja, det er forbundet med forbannelse å si det
offentlig!
Nehemias beskrivelse av denne jakten på Guds navn er som en detektivroman! Jødiske
rabbier bruker i skrift altså heller Adonai og/eller Shem eller Ha’shem - som jo ikke er navn.
Ja, de instruerer studentene sine om at hvis de kommer over navnet, og det står fullt ut, skal
de lese det Adonai -
Vokalene vi snakker om er de små «prikkene og strekene» som står
enten under eller over de hebraiske bokstavene. I kristendommen er
heller ikke Guds navn brukt. I stedet har de innført «LORD» på engelsk
eller «Herren» på norsk der det står JHVH i de hebraiske grunn-
tekstene som den kristne Bibelen er oversatt fra.
Titler er ikke navn.
Da går vi rett over til å fortelle om titlene Jehovah har i Bibelen. Mange skiller ikke dette med
navn og titler. Gud har bare ett navn. La gå at mennesker har laget flere utgaver av navnet,
men alltid med utgangspunkt i JHVH. "Hovedkonkurrenten" til navnet Jehovah er Jahveh.
Bakgrunnen for dette navnet skal vi ikke gå inn på her, den kan vi bl.a finne beskrevet i de to
bøkene vi har anbefalt. Vi holder oss til jødenes kunnskap om dette, det er de Gud har
betrodd Ordet i Tanakh og de har skrevet det ned med uhyre nøyaktighet gjennom
århundrene.
Gud har derimot mange titler som forteller om hvem han er, eller enda bedre, hvordan han er.
Vi vil først ta de titlene som står som tittel/beskrivelse forbundet med navnet Jehovah, og
deretter, i den neste tabellen, de titlene som står sammen med "El" eller "Elohim" som vi kan
oversette med "Gud". Elohim er en tittel eller en benevnelse det er verd å merke seg, for det
er et entallsord som kan innebære flere personer, akkurat som i det norske ordet familie!

Vi tar titlene/beskrivelsene på Elohim/Gud en for en fra 1 Mosebok og utover (Jah er en
kortform av Jehovah):
  Bibelen Sier og
Messiansk.no

 

Jeg er Jehovah din Elohim, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset.

2 Mos 20:2

Løven av Juda med
en av sine
Jakten på Guds navn
se også artikkelen "Guds Navn"
OBS
Denne websiden er laget for Google Chrome. Andre søkere kan desverre vise den feil!
OBS
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden:
Jehovah og Jeshua
Hvorfor? Klikk
her

Så sa Gud til Moses: Så skal du si til Israels barn: Jehovah, deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid...
2 Mos 3:15

Dere skal ikke vanhellige mitt hellige navn, for jeg vil være helliget blant Israels barn. Jeg er Jehovah, som helliger dere.
3 Mos 22:32
1 Mos 21,33
Jehovah El Olam
Abraham plantet en tamarisk i Be'er-seba, og der påkalte han
Jehovahs, den evige El (Guds) navn.
1 Mos 22,14
Jehovah Yireh
Og Abraham kalte dette stedet:
Jehovah ser.
Derfor blir det sagt den dag i dag: På Jehovahs berg skal han
la seg se.
2 Mos 15,3 .
Jehovah Ish Milchamat
Jehovah er en stridsmann,
Jehovah er hans navn
2 Mos 15,26
Jehovah Ropheka
Han sa: Dersom du hører på Jehovah din Guds røst og gjør det
som er rett i hans øyne, dersom du gir akt på hans bud og
holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på deg noen av
de sykdommer som jeg la på egypterne. For
jeg er Jehovah, din lege.
2 Mos 17,15
Jehovah Nissi
Så bygde Moses et alter og kalte det:
Jehovah er mitt banner.
2 Mos 20,2
Anochi Jehovah Eloheka
Jeg er Jehovah din Gud, som førte deg ut av landet Egypt, av
trellehuset.
2 Mos 31,13
Jehovah Mikkadeshkem
Tal til Israels barn og si: Mine sabbater skal dere holde, for det
er et tegn mellom meg og dere fra slekt til slekt, for at dere skal
vite at
jeg er Jehovah som helliger dere.
2 Mos 34,6
Jehovah, Jehovah El Racum
Vechanum Erek Apieyim Verav
Chesed Veemet
Yehovah gikk forbi hans ansikt og ropte:
Jehovah, Jehovah er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig
og rik på kjærlighet og sannhet.
2 Mos 34,14
Jehovah Kanna Shemo
Du skal ikke tilbe noen fremmed gud, for
Jehovah heter Nidkjær, en nidkjær ("sjalu", fordi han er en
ektemann for sin Brud, Menigheten) Gud
er han.
Dom 6,24
Jehovah Shalom
Da bygde Gideon et alter for Jehovah der og kalte det:
Jehovah er fred.
Det står ennå den dag i dag i Abieser-ættens Ofra.
Dom 11,27
Jehovah Hashophet
Jeg har ikke gjort deg noe ondt. Men du gjør nå urett mot meg
ved å angripe meg.
Jehovah, han som er dommer,
han skal dømme i dag mellom Israels barn og Ammons barn.
Sal 10,16
Jehovah Melek Olam Vaed
Yehovah er konge for evig og alltid. Hedningene skal bli
utryddet av hans land.
Sal 18,2-3
Jehovah Chizkey
Og han sa:
Jehovah, jeg har deg hjertelig kjær, du
min styrke!
Jehovah er min klippe og min festning, min frelser. Min Gud er
min klippe, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses
horn, min borg.
Sal 18,2-3
Jehovah Mifalti
Og han sa:
Jehovah, jeg har deg hjertelig kjær, du min styrke!
Jehovah er min klippe og min festning,
min frelser.
Min Gud er min klippe, som jeg setter min lit til, mitt skjold og
min frelses horn, min borg.
Sal 18,2-3
Jehovah Sali
Og han sa:
Jehovah, jeg har deg hjertelig kjær, du min styrke!
Jehovah er
min klippe og min festning,
min frelser. Min Gud er min klippe, som jeg setter min lit til, mitt
skjold og min frelses horn, min borg.
Sal 19,15
Jehovah Tsori Vegoali
La min munns ord og mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt
åsyn,
Jehovah, du min klippe og min gjenløser!
Sal 23,1
Jehovah Ro'i
En salme av David.
Jehovah er min hyrde,
det mangler meg ingen ting.
Sal 24,8
Jehovah Gibbor Milchamah
Hvem er denne herlighetens konge? - Jehovah, sterk og veldig.
Jehovah, mektig i strid.
Sal 24,8
Jehovah Izuz Vagibore
Hvem er denne herlighetens konge? -
Jehovah, sterk og veldig.
Jehovah, mektig i strid.
Sal 27,1
Jehovah Ori Vayishi
Av David.
Jehovah er mitt lys og min frelse,
hvem skulle jeg frykte? Jehovah er mitt livs vern, hvem skulle
jeg engstes for?
Sal 28,7
Jehovah Usi Imagini
Jehovah er min styrke og mitt skjold.
Til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder
mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min sang.
Sal 47,3 .
Jehovah Elyon
For
Jehovah, Den Høyeste,
er forferdelig, en stor konge over all jorden
Sal 68,5
B'Yah Shemo
Syng for Elohim (Gud), lovsyng hans navn! Gjør vei for ham som
farer fram gjennom ødemarkene.
I Jah er hans navn,
juble for hans åsyn!
Sal 89,9
Jehovah Elohe Tsavaoat
Jehovah, hærskarenes Elohim,
hvem er mektig som du, Jehovah? Og du omgir deg med
trofasthet.
Sal 91,9
Jehovah Machsee
For du,
Jehovah, er min tilflukt!
Den Høyeste har du gjort til din bolig.
Sal 135,1
Hallelu Jah Hallelu et shem
Jehovah
Halleluja! Pris Jah, pris navnet Jehovah! Syng lovsang, dere
Jehovahs tjenere,
Sal 138,8
Yehovah Yigmor Ba'adee
Jehovah som fullfører sin gjerning gjennom meg.Jehovah, evig
varer din miskunnhet! Gi ikke opp dine henders gjerninger!
Sal 140,7
Jehovah Eli
Jeg sier til
Jehovah: Du er min Gud!
Jehovah, vend øret til mine inderlige bønners røst!
Sal 146,2
Ahalelah Jehovah bechayai
Jeg vil prise Jehovah så lenge jeg lever, jeg vil lovsynge min
Gud så lenge jeg er til.
Sal 150,6
Kol Hanishmah tehalel Jah
Hallelu Jah
La alt som har ånde love Yah, Hallelu Yah!
Jes 26,4
B'Jah Jehovah Tsur O'lamim
Sett deres lit til Jehovah til alle tider! For
i Yah, Jehovah, har vi en evig klippe.
Jes 33,22
Jehovah Shophtenu Jehovah
Mechoqtenu Jehovah Malkenu
Hu Joshianu
For Jehovah er vår dommer, Jehovah er vår lovgiver, Jehovah
er vår konge, han skal frelse oss.
Jes 42,5
Jehovah Borei
Så sier Elohim
Jehovah, som skapte
himmelen og utspente den, som bredte ut jorden med det som
gror på den, han som gir åndepust til folket som bor på den, og
ånd til dem som ferdes på den
Jes 42,8
Ani Jehovah Hu shimi
Jeg er Jehovah, det er mitt navn. Jeg gir ikke noen annen min
ære eller de utskårne bilder min pris
Jes 49,26
Jehovah Moshiek Vegoalech
Jeg vil la dine undertrykkere ete sitt eget kjøtt, og av sitt eget
blod skal de bli drukne som av druemost. Alt kjød skal kjenne at
jeg, Jehovah, er din frelser, og Jakobs Veldige din gjenløser.
Jes 64,7
Jehovah Avinu
Men nå,
Jehovah! Du er vår far.
Vi er leire, og du er den som former oss, et verk av din hånd er
vi alle sammen.
Jes 64,7
 
Men nå,
Jehovah! Du er vår far. Vi er leire, og
du er den som former oss,
et verk av din hånd er vi alle sammen.
Jer 23,6
Jehovah Tsidkenu
I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt. Dette er det
navn som han skal kalles med:
Jehovah, vår rettferdighet.
Esek 39,7
Jehovah Kadosh B'Israel
Jeg vil kunngjøre mitt hellige navn blant mitt folk Israel og ikke
mer la mitt hellige navn bli vanhelliget. Og folkene skal kjenne at
jeg er
Jehovah, hellig i Israel.
Esek 48,35
Jehovah Shama
Rundt omkring skal byen (Jerusalem) måle atten tusen stenger.
Og byens navn skal fra den dag være:
Jehovah er der.
Matt 6,9
Fra det hebraiske
Matteusevangeliet
Slik skal dere da be:
Fader vår,
du som er i himmelen!
La ditt navn være helliget...
1 Mos 17,1
El shaddai
Da Abram var nittini år gammel, åpenbarte Jehovah seg for
ham og sa til ham: Jeg er
Gud Den Allmektige,
vandre for mitt åsyn og vær ustraffelig.
1 Mos 14,22
El Elyon
Men Abram sa til kongen av Sodoma: Jeg løfter min hånd til
Jehovah,
Den Høyeste Gud,
han som eier himmel og jord:
1 Mos 31,13
HaEl Bet El
Jeg er
den Gud som møtte deg i Betel (hebr: Bet El),
der hvor du salvet en minnestein og hvor du gjorde meg et løfte.
Bryt nå opp! Dra ut fra dette landet og vend tilbake til ditt
fødeland.
1 Mos 35,1
El Hanear'eh
Da sa Gud til Jakob: Gjør deg i stand, dra opp til Betel og bli
der. Bygg der et alter for
Gud, han som åpenbarte seg
for deg da du flyktet for din bror Esau!
1 Mos 35,3
El Ha'oneh Oti
La oss bryte opp og dra til Betel. Der vil jeg bygge et alter for
Gud, han som bønnhørte meg
den dag jeg var i fare, og som var med meg på den vei jeg har
vandret.
2 Mos 15,2
Eli
Yehovah er min styrke og min lovsang, han ble meg til frelse.
Han er
min Gud,
og jeg vil prise ham, min fars Gud, og jeg vil opphøye ham.
2 Mos 20,5
El Kanna
Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem. For jeg, Jehovah din
Gud, er en nidkjær Gud,
som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og
fjerde ledd, på dem som hater meg,
4 Mos 16,22
El Elohe Haruchot Lecol Basar
Men de falt ned på sitt ansikt og sa: Gud, du
Gud som råder over livsens ånde i alt kjød!
Blir du vred på hele menigheten fordi om én mann synder?
5 Mos 7,9
Ha El Hane'aman
Så skal du vite at Jehovah din Gud, han er Gud,
den trofaste Gud,
som holder sin pakt og bevarer sin miskunn i tusen ledd, mot
dem som elsker ham og holder hans bud.
5 Mos 7,21
El Gadol Venora
Du skal ikke være redd for dem. For Jehovah din Gud er midt
iblandt deg,
en stor og forferdelig Gud.
5 Mos 32,4
El Emunah
Klippen! Fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans
veier.
En trofast Gud,
uten svik, rettferdig og rettvis er han.
Jos 2,11
Elohim Bashamayim
Da vi hørte det, ble vårt hjerte fullt av angst, og nå er det ingen
som våger å møte dere. For Jehovah deres Gud,
han er Gud både i himmelen
der oppe og på jorden her nede.
  Jos 3,10
El Chai
Og Josva sa: På dette skal dere kjenne at
den levende Gud
er midt iblandt dere, og at han helt sikkert skal drive bort for
dere kana'aneerne og hetittene og hevittene og ferisittene og
girgasittene og amorittene og jebusittene.
Jos 24,19
Elohim Kedoshim
Josva sa til folket: Dere vil ikke makte å tjene
Jehovah, for han
er en hellig Gud.
En nidkjær Gud er han, han vil ikke bære over med deres
overtredelser og synder.
1 Sam 2,3
El De'oat
Tal ikke så mange høye ord! La ikke frekke ord gå ut av deres
munn! For
en allvitende Gud er Jehovah,
og han prøver alle gjerninger.
2 Sam 22,48
Ha El Hanoten Nekamoat Li
Han er den
Gud som gir meg hevn
og legger folkeslag under meg.
Sal 18,33
Ha El Ham'azreni Chayil
Den Gud som omspenner meg med styrke
og gjør min ferd ulastelig,
Sal 18,47
Elohe Yishi
Yehovah lever! Min klippe være lovet! Opphøyet er
min frelses Gud.
Sal 29,3
El Hakavode Hir'im
Yehovahs røst lyder over vannene,
ærens Gud tordner
- Jehovah over de store vann.
Sal 31,6
El Emet
I din hånd overgir jeg min ånd, du forløser meg,
Jehovah, du trofaste Gud.
  Sal 42,9
El Chaiyai
Om dagen sender Jehovah sin miskunnhet, og om natten er
hans sang hos meg, bønn til
mitt livs Gud.
Sal 42,10
El Sali
Jeg må si til
Gud, min klippe:
Hvorfor har du glemt meg? Hvorfor skal jeg gå i sørgeklær
mens fienden undertrykker meg?
Sal 43,4
El Simchat Gili
Så kan jeg komme til Guds alter, til
min fryds og gledes Gud.
Jeg kan prise deg til sitar, Gud, min Gud.
Sal 54,6
Elohim Ozer Li
Se,
Gud er min hjelper!
Jehovah er den som holder min sjel oppe.
Sal 57,3
El gomer Alie
Jeg roper til Gud, Den Høyeste, til
Gud, som fullfører sin gjerning for meg.
Sal 58,12
Elohim Shoptim Ba'aretz
Og menneskene skal si: Sannelig, den rettferdige får sin lønn!
Det er sannelig en Gud som dømmer på jorden!
Sal 68,25
El Malki
De ser dine seierstog, Gud -
min Guds, min konges
seierstog inn i helligdommen.
Sal 77,15
Ha El Osay  Phele
Du er den
Gud som gjør under.
Du har kunngjort din styrke blant folkene.
Sal 99,8
El Nose'
Herre, vår Gud, du svarte dem.
En tilgivende Gud
var du for dem, men også en hevner over deres gjerninger.
Job 3,4
Eloah Mimma'al
Måtte den dagen bli til mørke! Måtte
Gud i det høye
ikke spørre etter den, og intet lys stråle over den!
Jes 5,16
Ha El Hakadosh Nikdash
Bitsdaqah
Men høy blir Jehovah, hærskarenes Gud, ved dommen. Og
Den Hellige Gud viser seg hellig ved rettferdighet.
Jes 10,21
El Gibbor
En rest skal omvende seg, en rest av Jakob, til
den veldige Gud.
Jes 40,28
Elohe Olam
Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Jehovah er
den evige Gud
som skapte jordens ender. Han blir ikke trett, han blir ikke
utmattet, hans forstand er uransakelig.
Jes 43,12
Veattem adai neum Jehovah
ve'anee El
Jeg er den som forutsa dette, jeg frelste, og jeg kunngjorde det.
Det var ingen fremmed gud blant dere.
Dere er mine vitner, sier Jehovah, og jeg er Gud.
Jes 45,15
Elohe Yisrael Moshia
Sannelig, du er en Gud som skjuler seg,
du Israels Gud, du frelser!
Jes 45,15
El Mistatear
Sannelig, du er
en Gud som skjuler seg,
du Israels Gud, du frelser!
Jes 45,21
El Tzadiq Umoshia
Meld og si fra! Ja, la dem rådslå alle sammen! Hvem har
kunngjort dette fra gammel tid, forkynt det for lenge siden? Var
det ikke jeg, Jehovah? Og det er ingen annen Gud foruten meg,
en rettferdig Gud og en frelser - ingen uten meg.
Jer 32,18
Ha El Hagadol Hagibor Jehovah
Tsavaoat Shemo
Du gjør miskunn mot tusen ledd og gjengjelder fedrenes
misgjerning på deres barn etter dem,
du store, du veldige Gud, som har navnet Jehovah,
hærskarenes Gud.
Jer 51,56
El Gimuloat (en Gud som handler)
For det kommer en ødelegger over Babel. Hennes kjemper blir
fanget, deres buer blir knekket. For Jehovah er en hevnens
Gud, han skal gjengjelde
helt og fullt.
Mal 2,10
El Echad Bera'anu
Har vi ikke alle én far? Har ikke
én Gud (har) skapt oss?
Hvorfor er vi da troløse mot hverandre, så vi vanhelliger våre
fedres pakt?
EL - ELOHIM - Sammensetninger med EL som beskriver Gud
I listen nedenfor har vi tatt for oss  fire variasjoner av ordet EL, som i våre bibler er oversatt med Gud. Skriftstedene i tabellen viser de hebraiske ordene og den tredje kolonnen oversettelsene:

EL - - - --------------- 1 Mos 14:18
ELOAH-------------- Jesaia 44:8
ELOHIM ------------ 1 Mos 1:1
ELOHE ------------- 1 Mos 46:3
Til Toppen
Til Hovedsiden
Til Bibeldykksiden
Se også artikkelen "Guds navn".