Hvem er vi..
Bibelensier.no og messiansk.no er to hjemmesider med en
felles kunnskapsbase og kilde. Tidligere var dette to helt
separate sider, men vi ser nå at den læren vi definerer
som «messiansk» egentlig er det samme som full bibel-
troskap. Derfor kan de de to trygt ha en felles kunnskaps-
og kildebasis.
Messiansk.no står likevel som
egen side fordi mange søker i dag på akkurat dette ordet
og begrepet. Den siden har derfor en egen messiansk
vinkling og forklaring, men artikler henter den fra denne
felles kilden for dem begge. Dette sparer oss for mye
ekstra arbeid og vedlikehold av sidene.

Redaktøren har et sterkt personlig ønske om, og en
lengsel etter, å vite Sannheten i Bibelens skrifter utfra
hebraisk måte å tenke på, slik grunnlaget var hos de
som skrev dem ned først. Vi er ikke interessert i ide-
grunnlaget som de greske, såkalte ”kirkefedre” hadde
som fundament, da disse var preget av platonsk og
neo-platonsk filosofisk livanskuelse. Den lå langt fra den praktiske forståelsen som preger den hebraiske måten å tenke på og leve etter. Vi ønsker heller ikke å blande inn de senere, vestlige tillempninger i teksten, dette som har gjort at tekstene er blitt mer runde i kantene og ”ufarliggjør” vår hellige Far. Vi legger ikke noe til og vi trekker ikke noe fra i det Gud har sagt
(5 Mos 4:2;12:32). Om vi noen ganger tenker videre, forteller vi at vi gjør det!

Vår store lidenskap.
Lidenskapen vår er å grave i Skriftene (Hele Guds Ord - Bibelen) og søke å forstå dem innenfor den rammen de var skrevet, uten å lese inn i dem 1800 år med kulturelle, religiøse tradisjoner og menneskelagde doktriner (hebr: takanot).

Vi er dessuten venner av Israel og det jødiske folk og støtter utfra bibelsk-profetisk og ren rettferdighetstenkning deres rett til å bo i eget land. Det landet Gud har gitt dem
(2 Mos 32:13).

Hva vil vi?
Et av våre store mål er å gi dypere undervisning til dem som søker å gå fastere på den veien Jeshua har gått opp. Vi ønsker å ære Gud vår Far i hver en tanke og i hver artikkel vi her skriver og vi ønsker at sannhetssøkere skal spørre rett-fram spørsmål og få solide svar basert på bibelsk grunn. Svar som ikke er tilpasset eller borttolket av kirkesamfunns særtolkninger eller forutinntatthet. Vi oppfordrer mennesker til å gå bort fra de forskjellige menigheteres læresetninger, tøm dem ut av hodet (det er ikke lett) og så studer HELE Bibelens skrifter fra side 1. Merk deg alle ting, ord utsagn og begreper slikt kommer igjen andre steder i Skriften. Finn ut hva bibelstedene formidler og hvorfor. Jeshua sa at den som leter skal finne og at den som banker på skal det åpnes for:

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.
(Matt 7:7)

Dersom noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, og han skal få; for Gud gir til alle, villig og uten bebreidelser
(Jak 1:5).

Vårt mål er altså å kle Menigheten med den rene Sannheten i Jeshuas Ord (som er Bibelens Ord) slik at Forsamlingen kan bli fri fra det som måtte holde den fra å bli og være det Gud Jehovah har skapt den til å være
(Ef 4:11-16).

Åndelig vekst.

Når en familie, en gruppe er helet og i åndelig vekst, da vil troende omkring virkelig kunne blomstre som en sunn forsamling som kan bygge hverandre opp slik Gud har ment det. Men vi stopper ikke der. Vi vil tenke videre og være et lys for nasjonene og gi alle sannheten om Guds Torah. Torah betyr undervisning på hebraisk. Da mener vi opplæring ikke bare av hva tekstene synes å si, men å forstå djupet i dem gjennom den ånd som Jeshua hadde. Han levde Guds Torah feilfritt både etter bokstaven og ånden i den!
(Torahen kalles misvisende for Moseloven. Men Torahen er Guds uforanderlige Standard og beskrives av Paulus slik):

Og nå, du som kaller deg jøde: Du stoler påTorahen og er stolt av din Gud, du kjenner hans vilje og kan avgjøre hva som er det rette, fordi du er opplært iTorahen. Du er viss på at du kan veilede de blinde, være et lys for dem som er i mørket, oppdra de uforstandige og være lærer for de umodne, fordi du iTorahen har det fullkomne uttrykk for kunnskap og sannhet... (Rom 2:17-20).

Men Guds Torah er altså av Ånden
(Rom 7:14), og først når Gud gir sin Ånd i en persons hjerte (Apg 2:38) vil han kunne kjenne Torahens djup og forstå Jeshuas "Bergprekenen", som mange tror er en ny lov, men som er Guds Torah forstått og forklart ved hans Ånd!


Dette tror vi...
· Gud (Jehovah) er den eneste sanne Gud over alt det skapte og har vært det fra "begynnelsen", det vil si alltid. (5 Mos 6:4).

· Han skapte alt ved sitt Ord (John 1:3) som senere ble åpenbart som hans Sønn Jeshua. "Jeshua" er Messias sitt hebraiske navn som betyr frelse eller Gud frelser. "Jesus" er en translitterasjon av det greske "Ieosus". Navnet Jesus har ingen betydning bygget i seg, mens de hebraiske navnene alltid hadde en betydning, et ønske eller en profeti i seg.  "Jeshua" er det samme navnet som Johoshua, som vi kjenner som Josva. Dette er verd å merke seg for Moses fikk ikke lede israelittene til Kanaan, det lovede land. Det var Josva som fikk denne oppgaven og slik ble han prototypen på Jeshua som i endetiden vil lede sitt folk inn i det sanne lovede land, Guds Rike -

· Fra Skapelsen til Torahen ble gitt på Sinai, gjorde Gud sin Torah kjent for menneskene muntlig og gjennom sitt Skapeverk (Rom 1:19->). Men på Sinai gav han den skriftlig for hjelpe folket til klart å forstå det han sier er rett og det han sier er synd. Slik ville de ha et rammeverk, hans Standard å leve sitt liv etter slik at de kunne ha samfunn med ham og han kunne velsigne dem (Gal 3:19).

· Ofringssystemet under den første pakt ble grunnlagt for å holde Guds vrede borte fra folket og deres synd. Samtidig var det et profetisk system som viste fram til noe som den kommende Messias ville gjøre "komplett" eller innfri (Heb 9:1-9)

· "Ordet" som Gud talte i begynnelsen av Skapelsen, da han skapte Universet, var det samme Ordet som i Joh 1:1 ble sendt for å bli født som menneske (kjød). Dette Ordet som "tok bolig i blandt oss" fikk navnet Jeshua (Hebr: Gud frelser).

· Vi tror at Jeshua er den Messias som profetene talte om i Tanakh ("Det gamle testamete"), og som er Guds Sønn, himmelen og Jordens skaper. Han ble sendt av sin Far med det formål å rette opp igjen for Adams fall (1 Kor 15:22), og føre sitt folk, og senere alle andre folk,  tilbake til Gud og hans Torah. Jeshua er av guddommelig opphav og er selv også Jehovah (YHVH) (Jes 44:6, Åpb 22:13).

· For å bli frelst for det evige liv må vi først forstå at vi har brutt Guds perfekte Standard, hans Torah, noe som, etter hans dom, gjør at vi vil gå fortapt på Oppgjørets Dag (5 Mos 11:28, Rom 6:23; 2 Pet 3.7) Så må vi ville ta i mot Jeshuas stedfortredende soningsdød som vår frelse og mulighet til et nytt liv i lydighet til Gud  og tro at uten Jeshuas død og oppstandelse for vår forsonings skyld, er det ingen mulighet for frelse (Apg 4:12)

· Etter omvendelsen må vi være villig til å lyde vår nye "Rabbi", det er lærer, Jeshua. Gå til dåp i hans navn, som vårt gjensvar til Guds paktsinnbydelse, og følge ham resten av vårt liv (Luk 9:23; 1 Kor 9:24).

· Vi tror dette best skjer ved å omgi seg med en forsamling av Troende som har den samme gløden og lidenskapen for Jeshua og Faderen og hans Ord og Standard, slik at vi kan hjelpe hverandre med å bli mer lik ham dag for dag. Å være sammen med like-troende er svært viktig for åndelig vekst, ansvar og den modne bruk av Guds åndelige gaver som er i forsamlingen.

· Det Jeshua ødela eller fjernet da han døde på korset (trepålen) var skyldbrevet som Guds Lov, hans Torah hadde utmålt over hver enkelt for våre brudd på Torahen. Når vi "er i Messias", dvs. er i pakt med Gud ved Jeshuas soning for oss, er vi ikke lenger under Lovens forbannelse fordi denne forbannelsen eller dommen har Jeshua tatt på seg. Synder vi ufrivillig, vil Guds nåde, fordi vi tror og lever under Jeshuas forsoning, tilgi oss, hvis vi angrer og ber om det (Rom 6:14).  Det var altså ikke Guds Lov eller Torah som ble avskaffet på korset, men straffen for lovbrudd. Troen på Jeshua og alt Guds Ord bekrefter Guds Torah, den motsier den ikke:  "Opphever vi så loven ved troen? Slett ikke! Vi stadfester loven" (Rom 3:31).

· Det som "døde" på korset, sammen med Jeshua, var faktisk syndens kraft og makt og straffen for det synden gjør med oss, ja, hele menneskeheten. Det som dessuten ble endret og gikk over i en annen form, var gudstjenesteordningen med det aronske og levittiske prestedømmet fra Sinaipakten. Dette ble erstatte med prestedømmet "etter Melkisedeks vis". Og denne endringen  ble gjort mulig fordi Jeshua var det perfekte og avsluttende, endelige syndoffer, fritt for "flekk og lyte". Han ble selv vår Yppersteprest og hver enkelt Troende er en prest, en tjener under ham  (Heb kap. 9-11)1Joh 3:4  sier at synd er lovbrudd. Derfor, hvis vi forkaster Guds hellige Torah (Lov), da fjerner vi også den eneste definisjonen av hva synd er i Bibelen! Hvis det ikke finnes noen lov (Instruksjon, opplæring) i Guds Standard, da kan heller ingenting defineres som synd. Hvis det ikke finnes noe som er synd, da finnes det heller ingen forbannelse/straff, og er der ingen forbannelse trengs det heller ikke noe utgytt blod fra vår Frelser Jeshua til soning. Da har vi gjor Gud og hans Ord til en løgn!

· Vi tror at den som kaller seg bibeltro i dag skal leve på samme vis som den første Menigheten levde: De levde etter Guds Torah så godt de kunne, men gjennom den forståelsen som Jeshuas Ånd åpenbarte for dem (Joh 14:26). De ble advart av både Jeshua og senere Paulus og disiplene om å la noen menneskebud og mennesketradisjoner komme å ødelegge for deres rene bibeltroskap. Vi ser at Paulus har blitt forferdelig forvrengt og misforstått og at alle hans brever er å forstå som en støtte til det å holde Guds Torah som Standarden å leve etter. Men da må han leses uten det antisemittiske og antinomistiske (uvilje mot lover) synet som de fleste kirkefedre og andres tolkere og oversettere hadde og ofte har. I stedet må Skriftene forstås i den hebraiske forståelse og ånd som de er skrevet i originalt. vi anbefaler her læreren og forkynneren Jim Staleys utlegning av henholdsvis Romerbrevet, Galaterbrevet Hebreerbrevet og "The Great Church Audit" serien som du kan kjøpe på DVD eller se på Youtube eller Passion for Truth Ministries. Dette er på engelsk. Men vi anbefaler også vår egen hjemmeside. Det er ikke mange slike i Norge. Og ingen norsk hjemmeside fra noe kirkesamfunn snakker om disse tingene som oss.

· Selv om vi tror at Torahen, levd slik Jeshua og den første Menigheten gjorde, gjelder for oss i dag, er det ikke mulig å leve den slik vi ville fordi vi ikke lever under i Jeshuas Kongedømme, hans Rike enda. Men vi er klar! Vi tror på å ære vår Far ved å holde hans Torah så godt vi makter i Jeshuas Ånd. 1 Johannes brev forteller oss at det ikke finnes noen annen måte å vise vår kjærlighet til Gud på enn å holde hans bud. Derfor gjør vi det med hele vårt hjerte, ledet av  Guds Ruach HaKodesh (Guds Hellige Ånd) og vi søker å elske hverandre slik han har elsket oss, i hans Ånd.

· Vi tror ikke at vi kan bli frelst ved å holde Guds Torah (Guds bud). Det klarte bare Jeshua. Vi som er fullt menneske og har menneskenaturen klarer ikke etterligne ham i det. Men å holde hans bud er et levende bevis på at vi elsker ham (Joh 5:2-3).

· Ved sin forsoningsdød tok Jeshua over yppersteprestembetet. Han åpnet forhenget inn til det Aller Helligste slik at vi kan komme til Gud, vår Far, direkte i bønn, i Jeshuas navn, det betyr i takknemlighet til Jeshua i dette tilfellet (Heb 9:11-12).

· En dag vil Messias komme tilbake og forløse alle de som er hans og har "seglet" på sitt hjerte, seglet er Guds Ånd. Det er de som har inngått pakt med Gud i troen på Jeshua og som ved det har blitt podet inn på Israels tre, inn blandt de første "grenene" som tok i mot Jeshua - alle sammen jøder (Rom 11; Ef 2). Fra da av vil han herske fra Zion, Jerusalem i "Tusen år" sammen med de som er blitt utfridd og frelst. Han vil herske over en verden hvor Israels 12 stammer igjen er samlet i Israel og er blitt verdens ledende stat og nasjon, slik Gud lovet Abraham. De vil da ha fått se at deres etterlengtede Messias er Jeshua og de omfavner ham! israel vil bli en velsignelse for alle jordens nasjoner (som tidliger hatet ham -) (1 Tess 3:13; Åpb 20:4-6; Sak 8:23; Mik 4:2).

· Etter dette vil Jehovah reise opp de andre døde og hele Jordens folk fra alle tider vil bli (be)dømt under Den store hvite trones domstol (Åpb 20:5). Vi tror at alle som ikke har hørt om frelsen ved Jeshua, den eneste vi kan bli frelst ved, vil få denne muligheten, for første gang. Andre som har forstått og hatt Guds Ånd, men som har gått tilbake til sitt gamle liv i verden (de har syndet mot Den hellige ånd), vil bli forkastet og tilintetgjort i Gehennas ild. Guds evige Rike kan ikke ha slike som "borgere". Gud er ren og hellig. De som til sist ikke har sitt navn skrevet opp i det som omtales som "Livets bok" vil bli tilintetgjort. De som står innskrevet der vil gå inn i Evigheten med Gud og Lammet til en tilværelse ingen av kjøtt og blod har evne til å forstå, så herlig vil den bli. Guds fiender vil ikke være mer (Åpb 20:11-12).

· Til hele Guds frelsesplan er over, vil vi forbli trofast til den eller de oppgavene Gud har gitt oss, så vi bærer frukt for ham. Det betyr å elske Jehvoah og Jeshua av hele vårt hjerte av all vår forstand og sjel og styrke - og elske vår neste som oss selv
(Luk 10:27).

· Som en del av dette er vi ivrige i å studere hans Ord og lyde hans Torah, bud og forskrifter slik Jeshua gjorde, slik hans Ånd inspirerer oss på vår vei til helliggjørelsen
(1 John 2:3-4).


Israels Venn
Som en selvsagt ting, som en frukt av Åndens gave i våre hjerter, er vi Israel og jødenes venner. Fra dem har vi fått Bibelen, Jeshua og frelsen. Vi støtter messianske Menigheter (slik vi definerer messiansk på vår messianske side) og vi støtter veldedig arbeid blandt fattige i Israel, og dem er det mange av, for:

Menighetene i Makedonia og Akaia har bestemt at de vil samle inn en gave til de fattige blant de hellige i Jerusalem. De har selv bestemt dette og står jo også i gjeld til dem. De skylder å hjelpe dem med materielle goder når de selv, som hedninger, har fått del i deres åndelige goder (Rom 15:26-27).

Hvordan møtes de messianske i "Shalom Hamar Fellesskapet"?
Hjemmet, kan være en "synagoge"!

Begynnelsen i vårt område.
Da personer som ønsket å starte en messiansk forsamling i Hamar-området faktisk gjorde det, var vi i villrede om hvordan vi skulle møtes. Vi var ikke mange nok til å leie et lokale og ønsket ikke det heller. Vi så at den første Menigheten på Jeshua- og disiplenes tid i Israel samlet seg i hjemmene og i synagogene, siden denne jødiske retningen (nasareerne) i begynnelsen ble vel mottatt av jødene. Vi begynte derfor også å møtes i hjemmene til hverandre. I begynnelsen holdt vertskapet også all "servering" og vi startet samlingen ved å spise et frokostmåltid sammen. Vi møttes klokken 1100/1200. En slik start på møtet, ved å "bryte brødet" (som ikke her betyr Herrens måltid, men å spise sammen) ga samværskjensle og en fin begynnelse hvor vi gledet oss sammen i takknemlighet. Måltider har i all tid og i de fleste kulturer vært kontaktskapende og noe godt å minnes.
Senere har vi praktisert å heller spise etter møtet. Måltidet består av "potluck". Potluck er dette at enhver tar med seg noe å spise slik at det ikke blir så mye kjøkken-byrde lagt på vertskapet. Slik kombineres "Det daglige brød" - det av ånd, og det av markens grøde -

Møtet
Møtet blåses i gang med shofar som et tegn på at vi ønsker Jeshua som gjest slik han har lovet
(Matt 18:20)! Samværet er ikke dirigert i strikse former, for vi vil at alle skal være fri til å komme med det de har opplevd og har på hjertet slik at ingen skal gå hjem uten å ha fått dele sitt med de andre. Men en fast bestanddel har vi på møtet: Vi leser i Bibelen etter et mønster som gjør at vi kommer oss gjennom alle Mosebøkene (Torahen) i løpet av et år, med parallell lesning av samhørende tekster fra andre steder i GT (Tanakh), da mest fra Profetene og så Det nye testamente/De apostoliske skriftene (B'rit Hadashah). Målet var og er å bli kjent med sammenhengen i hele Bibelen - for den er èn bok, ikke noe "gammelt" og noe "nytt" Vi har som mål å forstå hele denne sammenhengen rett.
I løpet av møtet kan noen få en sang de vil dele, en annen kan få en tanke de vil dele, andre en lovprisning, en annen en bønn eller ønske om forbønn. "Til stede" på møtene er Menighetens hode, Jeshua, som han har lovet
(Matt 18:2) og Guds Ånd kan ofte lede oss slik at vi må smile, for mange ganger er de som kommer opptatt av den samme ting, men fra forskjellige vinkler!
Vertskapet leder møtet -

Den onde ønsker ikke at vi samles slik over Guds komplette ord. Da er vi for nær Sannheten! Derfor kan en nyetablert forsamling møte vanskelige utfordringer både innenfra og utenfra. Da er det viktig å være tro mot Guds Ord, sjekke alt mot dette og sevl innordne seg det. Allerede den første Menigheten møtte slike utfordringer -


Atmosfære med Ånd
Møtene får en atmosfære hvor alle bidrar med sine talenter og nådegaver slik det skjedde på disiplenes møter! Vi kjenner at dette er en møteform Gud har behag i for han blir opphøyet i bønn, forbønn, sang, lære og dans - i glede over Guds rettferdighet og kjærlighet til oss ved Jeshua, Han den levende Torah.

Etter lesningen og diskusjonen over det vi har lest, er det ofte at vi vil snakke mer sammen og deler mer før måltidet. Vi har funnet at vi må sette en tid for avslutning av dagen fordi flere ikke "vil" gå! Det må være et godt tegn -

Er dette noe du kunne tenkt å gjøre?
Denne møteformen er svært "intim" og sammensveisende og utdannende, spesielt når det gjelder bibelkunnskap. Vi vet at flere er på søk etter å vite hva Bibelen egentlig sier og er, og de finner ikke det i de kirker de har vært i. Da kan det å bli med i en slik messiansk hjemmegruppe være en redning.

Om å vokser ut av huset.
Hvis forsamlingen skulle bli for stor for at et hjem kan ta i mot alle, må ledelsen komme sammen og finne en mulighet til å dele forsamlingen. Dette er nettopp hvordan den første Menigheten spredde seg og skjøt skudd. Men om dette er vanskelig av diverse årsaker, kan en finne et sted å leie. Det er da viktig at ikke møtene der ender opp som i de fleste kirkersamfunn: at alle sitter og ser framover mot noe som skjer på "plattformen". Sett stolene i ring så alle ser hverandre!

Gud har gitt alle mennesker et talent og alle troende en eller flere "nådegaver".
Det som er svært viktig er at alle kommer på rett plass med sitt talent i en gruppe og ingen misunner en annen som har et annet talent!
(1 Kor 12:4-13; 1 Pet 4:10-11) Jeshuas "legeme" (Menighet) består av mange lemmer og hver og en har han satt til en oppgave. Vi må holde oss til den og slik bidra med det Gud har villet gi gjennom hver enkelt oss.

Er DU...
interessert i å være med på slike møter, er det fint om du tar kontakt slik at vi kan se behovet og dermed beregne plassbehov. Bruk i såfall denne kontaktsiden Her

Ikke mange - enda.
Dessverre er det ikke mange messianske grupper i landet enda (Messiansk betyr ikke kristen i tradisjonell form, men full bibeltroskap uten tillegg og fratrekk). Men vi tror det vil komme etter hvert, selv om vi aldri vil bli mange i følge Skriften - Men ring eller skriv oss og vi vil fortelle det vi vet om hvor det er likesinnede.

Er DU...
interessert i selv å starte husmøter? Ta kontakt! Vi har kanskje noen råd å gi.

Mål.
Et av målene våre er å få rettet opp den vranglæren som etter hvert oppsto etter at Johannes, den siste disippel, døde. Greske "kirkefedre" og det som senere skulle bli "kirken" tolket Sha'ul (Paulus) med antisemittiske øyne og erstatningsteologisk grunnsyn og det har f.eks. gjort Paulus til en tilsynelatende talsmann mot Guds Torah  (av oversettere nyansefritt bare kalt "Loven"), slik at det kan se ut som om han sier noe annet enn Jeshua! Det gjør han selvsagt ikke -

"Rotbevegelse".
Våre møter er for  sannhetshungrige mennesker, mennesker som vil gjøre som den aller første Menigheten: Leve i tro og ha gjerninger av tro, som den:

Slik er det også med troen: Har den ikke gjerninger, er den rett og slett død. Noen kan si: "Den ene har tro, den andre har gjerninger". Vis meg da din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av mine gjerninger. Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde ånder tror det - og skjelver! Vet du ikke, du uforstandige menneske, at tro er til ingen nytte uten gjerningene (Jak 2:17-20)?

Vi vil ikke følge menneskebud og tradisjoner som stammer fra Babylon, Hellas og Rom, men holde oss til Bibelen (fra 1 Mosebok til Åpenbaringsboken) og troens hebraiske røtter, disse røttene er i "Jerusalem" ikke i Rom. Dette er undervisning som er ytterst viktig i dag hvor mange fjerner seg fra Bibelens Sannheter i stedet for å søke dem.   Det er ikke meningen å starte noe kirkesamfunn. Vi vil bare styrke vårt bånd til den Menigheten Jeshua og disiplene førte videre! Målet er å danne stadig nye celler, mindre grupper som kan starte sine egne forsamlinger. Slik vil, om Gud vil, denne "rotbevegelsen" spre seg.

Dette er måten den første Menigheten spredte seg på:

Apostelgjerningene 2:46 (Les gjerne hele kapitlet!)

De holdt sammen, og hver dag samlet de seg trofast på tempelplassen;
i hjemmene brøt de brødet, og de spiste sammen med oppriktig og inderlig glede.


Bibelen Sier og Messiansk.no v/Lars H. Alhaug
Om Redaksjonen, møter og hva står vi for?
gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn,  og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.
Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!
Matt 28:19-20


Derfor,
alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere,
gjør det også mot dem! For dette erTorahen og profetene.
Matt 7:12
Ham som Moses har skrevet om i torahen, og som profetene har skrevet om, ham har vi funnet: Jeshua, Josefs sønn fra Nasaret.
Joh 1:45
Til Toppen
Til Hovedsiden
OBS. Denne siden er laget og tilpasset Google Chrome nettleseren. Google Chrome ser ut til å være den nettleseren som blir brukt mest eller som vokser mest, derfor. Andre nettlesere kan vise siden med bilder og tekst og avslutninger ute av stilling. Alle burde ha Google Chrome som en av sine nettlesere på datamaskinen. Du kan laste den ned her:

                       Google Chrome nettleser, nedlasting

Merk

Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden: Jehovah og Jeshua
Hvorfor? Klikk her