Bibelen Sier og
Messiansk.no


Dere skal sanne at jeg er Herren, når jeg åpner gravene deres, mitt folk, og lar dere stige opp av dem.
Esek 37:13

Løven av Juda med
en av sine
Hemmelig bortrykkelse versus Oppstandelsen?
OBS
Denne websiden er laget for Google Chrome. Andre søkere kan desverre vise den feil!
OBS
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden:
Jehovah og Jeshua
Hvorfor? Klikk
her

To kvinner skal male sammen på kvernen; den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer.
Matt 24:41-42
Til Toppen
Til Hovedsiden
Til Bibeldykksiden
Opprinnelsen til læren om «bortrykkelsen»
Vi finner ikke ordet bortrykk-else noe sted i Bibelen. Vi finner heller ikke noe bibelsted som omhandler noe slikt (men vi finner absolutt skriftsteder om oppstandelsen). Det er faktisk ikke skrevet noe om dette i noen kristen publikasjon heller, før 1830.
Edward Irwing
I følge Dave MacPherson, forfatteren av boken «The Unbelievable Pre-Trib Origin», stammer denne læren fra Storbritania og fra tiden rundt midten av 1800 tallet. MacPhersons undersøkelser viser at en prest i Church of Scotland ved navn Edward Irving var den første som prekte om «bortrykkelsen» som en egen hendelse i Bibelen. Hvordan Irvings lære kom til ham er ganske interessant i den moderne kirkehistorien. Det synes som om han hadde en radikal utgave av åndelige gaver, inkludert tungetale og profetering. Disse gavene mente han var for vår tids kirke. Mange fulgte hans lære. Men da disse gavene ga seg utslag i store forstyrrelser i kirken, reagerte Church of Scotland og avsatte Irving i 1832.

Irvings avsettelse medførte opprettelsen av  The Catholic Apostolic Church, som fremdeles eksisterer. Denne bevegelsen vokste og ble grunnlaget for vår tids pinsebevegelse.

Margaret MacDonald
Tilbake til tiden før Irving ble avsatt: På et møte falt en ung skotsk jente, Margaret MacDonald, i trance. Etter flere timer med visjoner og profetiske utsagn, åpenbarte hun at Jeshuas (Jesu) gjenkomst ville skje i to faser, ikke en, som Bibelen sier: Hun forklarte at Messias først vil komme usynlig for alle, men ikke for de rettferdige, hellige. For det er dem han kommer for å ta til seg og føre dem i trygghet til Himmelen under trengselstiden. Deretter, når endetiden er ved sin slutt, vil han komme igjen for annen gang og ta oppgjør med nasjonene

Irvings lære om dette baserte han også på at han hadde hørt en stemme fra Himmelen som befalte ham å preke denne læren. Noen forskere antyder at Irvings syn på «bortrykkelsen» også kunne være influert av en spansk jesuittprest ved navn Lacunza. Irving hadde oversatt skrifter fra ham i 1827 med tittlelen The Coming of the Messiah in Glory and Majesty.)

John Darby
En annen mann, engelske John Darby, en av pionerene for Plymouth Bevegelsen, hadde også fått lignende tanker. Da Darby hørte om Irvings aktiviteter reiste han til Skottland for å snakke med Irving om den «hemmelige bortrykkelsen». Mer enn noen annen ble det Darby som utarbeidet det han mente var bibelsk basis for doktrinen. Hans syn har siden blitt viden populær i England og i USA, bl.a. gjennom Cyrus Scofield's omtale av den in The Scofield Reference Bible.

I ett nu, på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.
1 Kor 15:52
Også i Norge er denne læren vanlig
Så, hos mange kristne grupperinger er der altså en tro på at de troende ikke skal være på Jorden i den siste trengselstiden, før Jeshua kommer tilbake. Noen tror på Darbys lære at syv år før Messias kommer igjen vil Han komme i «skjul» for verden og ta de troende opp til Himmelen for å verne dem fra endetidstrengslene. Det har vært laget og lages filmer om dette. Slike «Left behind»-filmer ble svært populære. De beskriver forholdene til dem som er igjen på Jorden og hva de tar seg fore etter at de troende er tatt opp til Himmelen. Vi håper ingen er kommet til tro fordi de i frykt for prøvelsene i trengselstiden ønsket å slippe unna dette! Det er i såfall ikke en tro, men en slags redningsplanke. For denne læren om en «hemmelig bortrykkelse» er ikke bibelsk. La oss gå til den kilden som vet alt om dette, Bibelen.
Skriften alene er Sannheten
I Johannes’ første brev leser vi om de hellige og hvordan de har vært og vil bli hatet fordi de ikke har innordnet seg det religiøse systemet som verden har godtatt (definisjonen på hvem som er hellig, utvalgt, finner du i
Åpb 12:17 og 14:12)

Hvis verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først. Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden; jeg har jo utvalgt dere fra verden. Derfor hater verden dere. Husk at jeg sa: En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere (Joh 15:18 20).

Matteus 24 handler om endetidens ende
Her er en tekst derfra som antagelig er noe av skriftstøtten Darby fant for «bortrykkelseslæren». Men legg merke til at det står «Når Menneskesønnen kommer». Den dagen er nøye omtalt flere steder hos Profetene og også i De apostoliske skriftene (NT) og vil ikke være hemmelig. Den kommer brått på de som ikke er forberedt, men den blir sterkt synlig!:

Som det var i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. For i tiden før storflommen spiste og drakk de (folk generelt), giftet seg og giftet bort, like til den dag da Noah gikk inn i arken, og de (folket) skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det også være når Menneskesønnen kommer.
Da skal to menn være ute på marken
(altså dagtid); den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. To kvinner skal male sammen på kvernen; den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. 
Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Men det skal dere vite: Dersom husbonden visste når på natten tyven kommer, ville han våke og ikke la ham bryte inn i huset sitt. Vær derfor også dere beredt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.
(Matt 24:37-44). Her er det nyttig å minne om fortellingen om de ti jomfruene (Matt 25:1)
Men kommer Jeshua usynlig når han kommer?

Nei, hele verden vil se ham!

For som lynet begynner i øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer.
(Matt 24:27)
De hellige vil kunne bli arrestert
Lukas forteller mer om hva som vil skje de hellige i denne trengselstiden, altså når Messias Jeshua kommer for å slå ned folkeslagenes kamp mot Israel (Harmageddonslaget på "Herrens Dag") og deretter opprette sitt Rike på Jorden -

Og Jeshua fortsatte: Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike; det skal bli kraftige jordskjelv, og mange steder pest og hungersnød, og det skal skje forferdelige ting og vise seg store tegn fra himmelen. Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på dere og forfølge dere, overgi dere til domstolen i synagogene og kaste dere i fengsel; dere skal føres fram for konger og landshøvdinger for mitt navns skyld. Da skal dere få vitne for dem. Husk på at dere ikke behøver å tenke ut på forhånd hvordan dere skal forsvare dere. For jeg vil gi dere ord og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne motstå eller motsi. Men dere skal bli angitt av foreldre og søsken, av slektninger og venner, og noen av dere skal bli drept. Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld; men dere skal ikke miste et hår på hodet. Holder dere ut, skal dere nå fram til livet
(Luk 21:10 19).

Johannes taler også om dette:

Dette har jeg sagt for at dere ikke skal bli ført til fall. De skal utstøte dere av synagogen. Ja, det kommer en tid da enhver som slår dere i hjel, skal tro at han utfører en tjeneste for Gud. Det skal de gjøre fordi de hverken kjenner Faderen eller meg. Dette har jeg sagt dere for at dere, når den tiden kommer, skal huske at jeg sa det. Jeg fortalte dere ikke dette fra begynnelsen av, for da var jeg hos dere (Joh 16:1-4). 
De troende vil også gå gjennom trengsler
Allerede så langt burde vi se at de hellige ikke skal tas opp til Himmelen og være beskyttet der mot problemer  i trengselstiden. Her står det faktisk at de vil kunne bli arrestert, overgitt til kirkelige domstoler: Det står synagogene i teksten; det er fordi Jeshua og de første troende sto til doms hos fariseerne og de lovlærde. Men i slutten av endetiden kan de hellige også bli stilt for et religionsvesen utgått fra Skjøgen (Romerkirken eller en av hennes «avkom»). De troende vil bli sett på som kjettere akkurat som i den første tiden av dette kirkesystemets historie.
«Konger og landshøvdinger» må vi tolke som den verdslige makten. Da ser vi at Skjøgen og Dyret, henholdsvis kirkesystemet og det verdslige systemet, igjen arbeider sammen slik vi ser det beskrevet i Åpenbaringsboken (Skjøgen rir Dyret, Åpb 17:3-6).
De hellige vil være en «plage» for begge systemene fordi de ikke vil ta hverken Dyrets eller Skjøgens «merke» som vil si at de ikke vil følge disse systemene, men, hva det enn måtte koste, holde seg til Guds Ord alene. Deres vitnesbyrd, deres forsvarstale i slike tilfeller, lover Jeshua at vil bli gitt dem der og da! Formaningen fra ham er at de hellige må holde ut til enden – Hvorfor sa han det hvis de hellige skal tas opp i trygghet i Himmelen før trengslene?

Lukas fortsetter og viser til store tegn som skal vise seg på himmelen. «Hav og brenning bruser» er et bibelsk bilde på at det er krig og opprør blant menneskene. Ikke-troende vil bli skrekkslagne over synet i den sterke basunklangen! Kan hende atomvåpen kommer i bruk? Hva gjelder dette? Det gjelder Jeshuas gjenkomst! Verdens forløsning, «Herrens gjengjeldelses-Dag:
Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmel-rommets krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da (dere troende) rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær (Luk 21:25-28).
Det er ingen «hemmelig bortrykkelse», men det er en oppstandelse -
Paulus forteller i det kjente
1 Kor 15 om oppstandelsen av de døde som har dødd etter et liv i tro, lydighet og tjeneste for Gud i Jeshuas «fotspor»:

Og det sier jeg, brødre: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet. Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles, i ett nu, på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun (les om høytiden Yom Teruah!). For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når det skjer, og dette forgjengelige og dødelige er blitt kledd i uforgjengelighet og udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er oppslukt, seieren vunnet. (1 Kor 15:50-54)

Her forteller Paulus om øyeblikket for oppstandelsen av de som er døde i troen og tjenesten for Gud. De som i dåpen har inngått pakt med Gud ved Jeshua. Det øyeblikket som også er  for-løsningen for de troende som lever når dette skjer. Jeshua ber Faderen for dem slik:

Jeg har gitt dem ditt ord. Men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten; ditt ord er sannhet (Joh 17:14-18)

Johannes sier ikke her at Gud skal ta de hellige ut av verden før oppstandelsen, men at han må bevare dem! Å bli tatt opp til Himmelen, slik «Bortrykkelseslæren» forkynner, må en vel kunne si er å ta de hellige ut av verden?

Lukas advarer de hellige om ikke å være lik folk som ikke har Håpet i seg, de som ikke kjenner Gud. «Våk!» formaner han. Sovne ikke fordi om det drøyer med oppfyllelsen av profetiene. Gjør vi det, da vil Dagen komme som et sjokk og altfor uventet. Kanskje er det da for lite "olje på lampen" (mangel på åndelig fylde og tålmod):

Vær på vakt, og la dere ikke sløve av svir og drikk eller av livets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Våk hver tid og stund, og be om å få kraft til å komme velberget fra alt dette som skal hende, og bli stående (frelst) for Menneskesønnen
(Luk 21:34-36).

Ingen (intet menneske) er i, eller skal fare opp til, Himmelen.

Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om de jordiske ting, hvordan kan dere da tro når jeg taler om de himmelske. Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen; det er Menneskesønnen, som er i himmelen (Joh 3:12-13).
[Menneskesønnen: Yngre håndskrifter tilføyer: som er i himmelen.]

Jeshua sier altså klart at det ikke er noe menneske i Himmelen nå. Heller ikke at noen skal tas opp dit senere, før trengselstiden.Jeshua sa til disiplene at han dro til Faderen for å forberede et rom til sine i «sin Fars hus». Jeshuas Fars hus er Tempelet
(Luk 2:49; Joh 2:16). De mange rom i tilknytning til Tempelet var «prestekontorer», altså embeter for det levittiske presteskapet.

Etter at Jeshua, ved sin oppstandelse erstattet det levittiske prestesystemet med det som kalles "etter Melkisedeks vis" i Hebreerbrevet, er presteskapet de troende selv. Vi må da forstå at prest betyr en tjener for Gud
(1 Pet 2:9; Hebr 7:11-18). Jeshua skal komme igjen fra Himmelen, slik han lovet disiplene. Han kommer for å opprette Guds Rike på Jorden og de troende skal få sin «lønn» for sin trofasthet når det har skjedd. Les om denne lønnen her
Himmelens Rike skal komme til Jorden
Guds Himmelen er ikke stedet for de som blir frelst. Der bor Gud og hele hans «hær». Dette «hovedkvarteret» er hans og ikke for mennesker. Der planlegges nå Jeshuas gjenkomst og med seg vil han ha «arven og lønnen» (se linken ovenfor). Himmelens Rike skal komme hit og etableres her når Jeshua kommer igjen. Når han kommer vil de døde i troen oppstå med nye legemer, udødelige. Sammen med dem vil de troende som lever også få nye herlighetslegemer og i «ett nu» møter de Jeshua som kommer ned "i skyen" for å slå ned de ugudeliges angrep på Israel og hans folk. Fra da av skal de frelste være med
Fra da av skal de frelste være med ham og regjere med ham som et «Kongelig presteskap» i De tusen år, som er en annen betegnelse på den tidsperioden hvor Jorden skal styres av Jeshua og de hellige og menneskene skal ha fred og ikke lenger lære å føre krig. (Åpb 20:6).

Altså er det ingen «bortrykkelse» eller oppstandelse før Herren kommer. Hører vi Herren til, er vi i hans tjeneste i gode og onde dager. Men Jeshua lovet selv å være med oss i alle dager inntil (denne) verdens ende og i all evighet!