Bibelen Sier og Messiansk.no v/Lars H Alhaug
Basunhøytiden - Yom Teruah
Herren Jeshua kommer!!
To kvinner skal male sammen på kvernen; den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer.
Matt 24:41-42 
Merk
Vi bruker Guds og Jesu opprinnelige navn på denne hjemmesiden: Jehovah og Jeshua.
Hvorfor? Klikk her
Toppen
Og det sier jeg, brødre: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjenge-lige skal ikke arve uforgjenge-lighet.
1 Kor 15:50
Til høytidssiden
Basunhøytiden er den fjerde av Guds høytider I Bibelen, de som også benevnes «Stor Dag». De er alle omtalt i  3 Mosebok 23 ->, og gjentatt senere mange steder og i mange sammenhenger. Basunhøytiden er som alle høytidene en dag med hellig samling og til «ihukommelse» eller påminnelse om noe. Gud har et spesielt budskap til oss på også denne høytidsdagen. Han kaller den "Herrens Dag", og den inneholder kraftige hendelser beskrevet i Bibelen:
Vi snakker om «HERRENS DAG» og Jeshuas, vår Frelser og store Brors gjenkomst!

En hendelse som vil endre hele den verden vi kjenner!
Yom Teruah er en høytid vi er gitt å feire som en vekker om at den verden vi lever i i dag, med korrupte ledere, kriger, ufattelig vold, nød, uro, sult, urettferdighet, seksuell umoral og perversitet og generell angst snart skal ta slutt. Det skal erstattes av et verdensomspennende «enevelde» hvor Gud selv, ved sin Sønn, vår Frelser og Konge, Jeshua Messias skal råde med rettferdighet og sann kjærlighet.
Én Konge!
Eneveldet består i at verden vil bli styrt fra Jerusalem (Sion) og kongenes Konge er Jeshua. Hans styre vil følge de lover vi allerede finner i Bibelen. Hans "Regjering" vil være de frelste i sine nye herlighetskledninger. Det er de som har fulgt ham i tro og tjeneste for Guds Torah (Jeshua er den levende torah, han levde den syndfritt) mens de levde og som han finner verdige når han kommer. Enten de er i grav eller lever når han kommer vil de reises opp og han kaller dem til å forenes med seg, når han er på veg ned til Jorden. Hvem er disse? De kalles i Bibelen for «de hellige», «de trofaste», «de rettferdige" som har Guds Ånd i hjertet, Bruden.. «Hellig» betyr utvalgt. De omtales slik:
Vaktmannen (Gud) åpner for ham (Jeshua), og sauene (hans flokk) hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut.  Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner hans stemme. Men en fremmed følger de ikke; de flykter for ham, fordi de ikke kjenner stemmen til den fremmede"(Joh 10:3-5).
Fylt av raseri mot kvinnen (jødene) gikk draken (verden ved satan) av sted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast ved vitnesbyrdet om Jeshua (de Jeshua- og bibeltro) (Åpb 12:17).
Her gjelder det at de hellige står fast, de som holder seg til Guds bud og troen på Jeshua (Åpb 14:12).
Jeshua forlot oss ikke for godt

Da Jeshua forlot disiplene på Oljeberget etter sin oppstandelse og fór til sin Far, forlot han  hverken dem eller oss for godt! Han kommer igjen, som han sa, for å høste den første grøden av troende og gjøre slutt på dagens lovløse verdensstyre. Og han kommer for å vise hvordan et fredsrike fungerer, et Rike han selv vil regjere! Vil du være med i dette Riket, må du ta kontakt med ham som har nøkkelen til "byporten". Det er Jeshua Messias og hans far Jehovah, Bibelens Gud. Det finnes bare en måte å komme inn i Guds kommende Rike på. Jeshua sier:
Jeg er Veien, Sannheten og Livet. Ingen kommer til Faderen uten ved (troen på og lydighet til) meg (Joh 14:6).

Ja, Jeshua komme igjen, men når?
Jeshua lovte å komme igjen da han forlot disiplene og fór til sin Far:
- og (englene) sa til disiplene: "Galileere, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jeshua som ble tatt opp til himmelen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til Himmelen. (Apg 1:11).
"Ja, jeg kommer snart." Amen. Kom, Herre Jeshua! Vår Herre Jeshua Messias' nåde være med alle! (Åpb 22:20-21).
Hva er snart?

Ja, det er sant. Herren Messias kommer snart for alle. Vi ser det slik at en livslengde er «snart». For når vi dør, sovner vi og enten vi ligger to tusen eller ett år i graven vil vi ikke vite hvor lenge det er, for «de døde vet ingenting»
(Fork 9:5; Salme 146:4). Når vi vekkes opp av døden vil vi møte Herren - til en dom, eller en bedømmelse, utfra "Bokrullen" Bibelens Ord.
Ikke la noen føre deg vill. Når Messias kommer, vil alle skjønne det!
Om noen da sier til dere: "Se her er Messias", eller: "Der er han", så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte. Hør, jeg har sagt dere det på forhånd! Om de altså sier til dere: "Han er ute i ødemarken", så gå ikke dit ut, eller: "Han er inne i huset", så tro det ikke. For som lynet
begynner i øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. Der hvor åtselet er (derimot), vil gribbene samles (de ikke-troende følger falske profeter!).
Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes.
Da skal Menneskesønnens tegn
(Jeshua kommer i skyene) vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. Når basunen lyder (symbolisert ved Yom Teruah), skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte (de hellige som skal oppstå og de hellige som lever når dette skjer: den første grøde av de frelste) fra de fire verdenshjørner, fra himmelens ene ende til den andre.
Markus' versjon:
Og de skal se Menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet. Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ende til himmelens ytterste grense (Matt 24: 23-31 og Mark 13:26-27).

Også de ortodokse, ikke messianske jødene skal se ham og forstå at han er Messias!
Se, han kommer i skyene! Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, sannelig, amen!
(Åpb 1:7; se også romerne 11:15!).

Gudsmannen Enok, før syndefloden(!), fikk i en visjon se frem mot denne dagen.
"Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall. (Jud 1:14).

Likeså, profeten Daniel fikk se frem til denne dagen, i en drøm:

Videre så jeg i mine nattesyner: Se, med himmelens skyer kom det en som var lik en menneskesønn. Han nærmet seg den gamle av dager (Gud Fader) og ble ført fram for ham.  Han fikk herredømme, ære og rike; folk og stammer med ulike språk, alle folkeslag skal tjene ham. Hans velde er et evig velde, det skal ikke forgå; hans rike går aldri til grunne (Daniel 7:13-14).

Apostelen Johannes, på Patmos, fikk se i en visjon om Jeshuas gjenkomst

Se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne boken."(vers 8-9 ikke tatt med her) Og han (engelen) sa til meg: "Sett ikke segl for de profetiske ord i denne boken! For tiden er nær. La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og den urene fortsette i sin urenhet! La den rettferdige fortsatt gjøre det som er rett, og den hellige fortsette i helliggjørelse.
Se, jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans gjerning. Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Salige er de som vasker sine klær
(i Jeshuas soningsblod), så de får rett til å spise av livets tre (det Adam og Eva ikke fikk ete av pga. sitt fall) og gå gjennom portene inn i byen (til det endelige Jerusalem som skal komme fra Himmelen helt til slutt i Guds frelsesplan. Bildet på begynnelsen av det evige liv se Åpb 21:2) (Åpb 22:7, 10-14).
 
Hvorfor kommer Jeshua igjen?
Han kommer fordi tiden vil være inne! «hedningenes fylde» er nådd eller "hedningenes tidsalder" eller deres nådetid er over
(Rom 11:25). Verden, vil da være styrt av en verdslig ikke-bibeltro makt, sammen med en falsk kirke, i Bibelen er denne makten billedliggjort ved henholdsvis "Dyret" og "Skjøgen". Sammen råder disse over verdens folkeslag, omtalt som "havet, store vann" (menneskehavet, se Åpb 17:1-2, 15 ). Denne verden vil da være på randen av utslettelse og det er Israel som er midtpunktet for folkenes vrede/misunnelse, i scenesatt ved satans vrede. Tiden mennesket i nåde har fått av Gud til å bevise at de klarer seg uten Gud, er over. De har bevist i 6000 år at de ikke kan det!
Jøde- og Israel-hatet har igjen nådd et endelig bristepunkt. Nesten alle verdens nasjoner er politisk samlet ved Jerusalem for å gå til krig mot byen. Hvis Jeshua ikke kommer da, vil intet menneske overleve, verden vil utslette seg selv
(Matt 24:22)! Messias Jeshua kommer for å ta det endelige oppgjøret mot alt ondt og alle som gjør det onde og med det ondes opphav, djevelen.

Messias har med seg «arven» og «lønnen» til de som har "seglet"når han kommer
Det er tre ting vi skulle kjenne til når det gjelder Jeshuas gjenkomst.
- Hva "seglet" er som Jeshua vil se etter når han kommer?
- Hva "arven" er som de frelste skal arve?
- Hva lønnen er som de frelste skal få?
For at denne artikkelen ikke skal bli for lang, henviser vi til svarene på disse tingene i en egen artikkel om dette her
Vi nevner likevel her, kort,  at arven for de Jeshua-troende, (de kalles "de hellige" i Bibelen, feilaktig oversatt ofte med "de kristne") enten det er jøder eller «grekere» er at de skal bli frelst til evig liv og arve det Guds Rike som Jeshua vil opprette på Jorden med Jerusalem som hovedstad for hele verden ("Tusenårsriket)
(Mika 4:2). Og deretter for all tid, inn i Evigheten.

Løftene til Abraham
Vi har ikke glemt enda et løfte som vil innfris etter at Jeshua er kommet tilbake. Det er også om arv. Og det gjelder for Jakov, Israels tolv stammer! Av de to løftene Gud ga Abraham var det ene et fysisk landløfte. Det andre var et løfte om frelse ved en som skulle komme fra hans "ætt". Av Bibelen senere forstår vi at denne ætt (i entall) er Jeshua Messias, den eneste navnet mennesker kan bli frelst ved
(Joh 14:6; 17:3).
Men det første løftet Abraham fikk er et løfte som ofte er oversett:
Nasjonene som ville dannes fysisk i ættelinjen Abraham, Isak og
Jakov, de skal arve det landet Abraham fikk bo i som innflytter. Det er
Israel (den gang løftet ble gitt het det Kanaan)! Det betyr at jødene
og israelittene igjen skal samles til slutt og sammen bli den nasjonen,
Jakov/Israel, som Gud lovet deres fedre. Så, for Israels ætt de av dem
som ikke har tatt i mot Jeshua som Messias ved hans komme,
har dette landløftet. De skal føres tilbake til Israel og der vil Gud ta
bort "sløret" han har lagt over deres øyne og de skal se ham og
forstå at han er deres etterlengtede Messias
(hele Rom 11)!
Mer om dette og om Israels endelige frelse finner du i artikkelen
om Gud høytid Yom Kippur her
Oppstandelsen (les om "bortrykkelsen" her)

Men før alt dette må det skje en oppstandelse.
De hellige døde skal stå opp til lyden av en enorm basunklang. Det er ikke de gamle legemene av kjøtt
og blod som står opp. Det er nye legemer i nye kledninger, for kjøtt og blod, altså vårt kjødelige,
jordiske legeme kan ikke arve, komme inn, i Guds
Rike

(1 Kor 15:35->; Åpb 19:8)!
Alle som har levd og dødd i lydighet til Faderens bud og båret vitnesbyrdet om og av Jeshua, ventet, og de som lever slik når han kommer venter på nettopp den dagen! Og endelig, når basunen lyder fra Himmelen, skal de alle møte Jeshua i skyene når han kommer. Bruden skal møte sin Brudgom!

Nye legemer!
Og det sier jeg, brødre: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet. Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles, i ett nu, på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige (kjødlige) må bli kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige må bli kledd i udødelighet.
Og når det skjer, og dette forgjengelige og dødelige er blitt kledd i uforgjengelighet og udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og det som gir synden kraft
(påviser synd), er Loven (Loven, Guds torah viser hva synd er) (1 Kor 15:50-56).
Så skal vi som er blitt tilbake (de troende som har overlevd endetidstrengslene) og fremdeles lever, sammen med dem (de oppstandne) bli ført opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid (1 Tess 4:17).


Hvor skal Brudgommen og Bruden så være? Skal de frelste tas til Himmelen?
Mange, spesielt karismatiske, kristne retninger hevder det. Men dette er en 200 år gammel teologi og har ikke bibelsk fundament. Du kan lese om denne læren her
Nei, de frelste skal møte Jeshua i skyene som han kommer på. Da er han på veg ned til Jorden for å redde den fra total utslettelse, for de troendes skyld
(Matt 24:22) (det er ingen "bortrykkelse" før dette - Når "Bruden" og "Brudgommen" er forent skal disse frelste bli med Kongen ned til Oljeberget der Harmageddon-slaget pågår.
Som vi har lest har Jeshua arven og lønnen med seg til Jorden for å lønne enhver etter sine gjerninger. Det er på Jorden Guds plan skal fortsettes. Når de frelste møter ham i skyene er det altså for "å være der han er":
Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere (i min fars hus...), vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er (Joh 14:3).
Så, på tross av det mange menigheter er blitt lært,  kommer Jeshua ned til Oljeberget, han drar ikke tilbake til Himmelen med Bruden til endetidsprøvelsene er over - Jeshua lærte oss å be «komme ditt Rike»
(Se også Matteus 5:5). De oppstandne er etter oppstandelsen udødelige og tar del i eller bivåner det forferdelige oppgjøret som skal skje, på Jeshuas side

Oljeberget, øst for Jerusalem

Den dagen (på Herrens gjenkomst-Dag) skal Messias stå med føttene på Oljeberget, som ligger rett øst for Jerusalem. Og Oljeberget skal dele seg i to fra øst til vest, så det danner seg en bred dal. Den ene halvparten av fjellet trekker seg mot nord og den andre mot sør. Dalen ved mitt fjell skal fylles, for dalen mellom fjellene skal nå like til Asal. Og dere (som bor i Jerusalem) skal flykte som dere flyktet for jordskjelvet i de dager Ussia var konge i Juda. Da skal Herren min Gud komme, og alle hellige (de frelste, etter at de er kalt opp og har møtt Herren i skyen på veg ned fra Himmelen) være med ham (Sakarja 14:4-5).

Alle undertrykte, "fattige" rettferdshungrige venter på Herrens dag
De Jeshua omtalte i Bergprekenen får sin forløsning. Les løftene til dem i
Matteus 5->!

Hva er Guds  merke eller segl som de hellige er merket med?
Når Jeshua kommer vil han se etter et merke. Et usynlig segl som viser hvem han skal gi frelsen når han kommer. De som ikke har dette seglet vil ikke arve Riket da. Dette skriver vi en egen artikkel om. Den handler om Guds Ånd, men et bibelsted forklarer det kort så lenge:
I ham er også dere kommet til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham er dere blitt merket med et segl (i dåpen), Den Hellige Ånd som var lovt
(Ef 1:13).
Også bibelkommentaren sier: [segl: Gud har satt sitt merke på mennesker som et tegn på at de tilhører ham. Pant: Ånden gir sikkerhet for at de skal få arven i Guds rike].
Hvor finner vi opprinnelsen til Basunhøytiden?
Som vi kan lese i
Kolosserbrevet 2, er Guds Høytider i Tanakh (GT) også skyggebilder på framtidige hendelser. Det lå profetier i dem da de ble gitt israelittene via Moses
Dette vi her har lest om til nå om Yom Teruah, Basunhøytiden, er en fremtidig hendelse: Jeshua vil komme tilbake til den tid Gud har fastsatt. Akkurat når vet vi ikke, men Gud har latt oss få vite hvilke kjennetegn som skal varsle at tiden er nær. Troende bør vite om, fra Bibelen, hva disse kjennetegnene er - Mange mener forresten også at Jeshua ble født i denne høytiden. Moderne muligheter for å gå tilbake i kalenderen bekrefter også en slik påstand - Han ble så visst ikke født 24/25. desember!
Opprinnelsen til alle Guds Høytider står i
3 Mos 23 og vi leser den korte omtalen av den fjerde høytiden slik i versene 23-25:
Jehovah talte til Moses og sa: Si til israelittene: Den første dagen i den sjuende måneden skal dere holde sabbat. En minnedag hvor dere blåser i horn. En hellig samling. Den dagen må dere ikke gjøre noe arbeid, og dere skal bære fram ildoffer for Herren (Oversatt fra engelsk King James for meningens skyld)
Moses gjentar dette i 4 Mos 29:1->

Hemmeligheten ligger i navnet
Det står ikke mye om Yom Teruah i Bibelen. Men i selve navnet får vi vite mye. Det betyr egentlig Dag med masse lyd av basun og trompet, lyden av glede, men også av alarm, lyden av masse mennesker samlet som roper og lager støy!
Når vi leser senere i profetiene om Jeshuas gjenkomst, ser vi at dette navnet Teruah er en akkurat beskrivelse av hvordan mennesker vil oppleve det: De som har ventet på denne Dagen vil rope i lengselsfull glede når de ser Messias komme - helt ute av seg av forventning. De som har fornektet ham og ikke har villet ha med ham å gjøre vil bli livredde og jamre høyt av den grunn. Basunklangen vil bli skrekkinngytende

Kongene på jorden, stormenn og hærførere, de rike og de mektige, hver trell og hver fri mann (av ikke-troende), alle gjemte seg i huler og mellom berghamrer.  Og de sa til fjellene og berghamrene: "Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede (Åpb 6:15-16).

For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Messias, skal først stå opp
(1 Tess 4:16).

Om israelittene forsto den profetiske betydningen av denne dagen er vel tvilsomt. Men det hevdes at de forbandt den med den fryktinngytende hendelsen da Jehovah selv kom ned på Sinaifjellet i ild og røk og basunklang og hele jorden skalv omkring dem. Uansett, de holdt den hellig og ga de offer som skulle ofres. Fordi B'rit Hadashah (NT) er skrevet er det langt enklere å forstå denne dagen, denne Guds fjerde Høytid og det har vi skrevet om her
Hva med Rosh Ha'Shanah?
Vi kan for ordens skyld huske at denne dagen også er nyttårsdag for jødene i dag. Deres verdslige nyttår. Men dette er rabbinsk lære, et menneskebud, en tradisjon de tok med seg fra Babylon-fangenskapet.
Gud sier tydelig at den 1. aviv, (i den bibelske påskemåneden) skal være nyttåret etter hans kalender
(2 Mos 12:2). Det er likevel ikke vanskelig å se at Basunhøytiden, dvs. Messias' komme, også vil innlede et «nytt år», ja et helt nytt årtusen, når han kommer igjen. Det får vi imidlertid bare ha i bakhodet så lenge.
Hornblåsing
Generelt var det å blåse i horn en metode til å påkalle oppmerksomhet eller samle folket, også til krig. Til Basun-høytiden blåste man på sølvtrompet eller det karakteristiske vridde bukkehornet Shofar.
Til ettertanke for oss i dag
Etter hjemkomsten fra Babylonfangenskapet (i 70 år) finner Nehemia fram Torahen, Moseloven, som ingen hadde lest på mange år. På Basunhøytidens dag tar han til å lese:
Nehemia 8:1-12
Da den sjuende måneden kom, og israelittene hadde slått seg ned i sine byer, samlet de seg alle som én på plassen foran Vannporten. De bad Esra, den skriftlærde, hente boken med Moseloven, som Herren hadde gitt Israel. Og presten Esra tok Torahen (Moseloven) fram for menigheten, for menn og kvinner og alle som kunne forstå det de hørte. Det var den første dagen i den sjuende måneden. Han stod på plassen foran Vannporten fra tidlig om morgenen til midt på dagen og leste opp av Torahen for mennene og kvinnene og alle som kunne forstå det. Og hele folket lyttet oppmerksomt til det som stod i lovboken.

Esra, den skriftlærde, stod på en forhøyning av tre som de hadde laget til dette. På hans høyre side stod Mattitja, Sjema, Anaja, Uria, Hilkia og Ma'aseja, og på hans venstre side Pedaja, Misjael, Malkia, Hasjum, Hasjbaddana, Sakarja og Mesjullam.

Esra åpnet bokrullen så hele folket så det; for han stod høyere enn de andre. Med det samme han åpnet den, reiste hele folket seg. Esra lovpriste Jehovah, den store Gud, og folket løftet hendene og sa: "Amen, amen." Så bøyde de kne og kastet seg ned for Jehovah med ansiktet mot jorden. Levittene Josva, Bani, Sjerebja, Jamin, Akkub, Sjabbetai, Hodia, Ma'aseja, Kelita, Asarja, Josabad, Hanan og Pelaja forklarte Torahen for folket mens de stod der. De leste opp av Guds torah, stykke for stykke, og tolket det som ble lest, så folket skjønte det.  Stattholderen Nehemia, presten Esra, den skriftlærde, og levittene som underviste folket, sa da til folkemengden:

"Denne dagen er helliget Jehovah deres Gud. Dere skal ikke sørge og gråte!" For hele folket gråt da de hørte det som stod i Torahen.  Så sa Esra til dem: "Gå nå hjem, spis festkost og drikk søt vin! Send også noe av det til dem som ingen dekker bord for. Denne dagen er jo viet til vår Gud. Vær ikke bedrøvet! For gleden i Jehovah er deres styrke."  Levittene beroliget folket. "Vær stille," sa de, "og sørg ikke, for dette er en hellig dag." Så gikk alle bort.De spiste og drakk, sendte gaver og holdt en stor gledesfest. For de hadde skjønt det som ble sagt til dem.
Gråter vi når vi hører Guds Torah lest opp?
Og sammenhengen er klar!
Hornblåsingen, kraften, frykten hos mange, og den inderlige gleden hos andre, det spektakulære og skremmende, Herrens nedstigning til Jorden, Guds Herlighet, Hans Lov og undervisning, Torahen, løftene osv. De som tror, har det håp at Jeshua kommer igjen for å opprette Guds Rike, Himmelriket, her på jorden. Dette håpet er reelt fordi hele Bibelen er full av profetisk bakgrunn for et slikt håp. Jeshua kom for to tusen år siden og sådde Guds ord til menneskene, han levde som det perfekte forbilde og oppfylte (kompletterte) både Torahens (Moselovens) bokstav og ånd.

Da han i tillegg tok på seg dommen og straffen som lå på oss mennesker for vår synd og led soningsdøden for oss, ble det for menneskene igjen mulig å komme renset til Gud vår Fars favn - etter 6000 års slit og strev og "ørkenvandring", etter Adams fall - om vi vil vende om fra vår egenrådige vei.

Den som tror på Guds Ord i Bibelen og har Herren Jeshua som sin personlige Forsoner og Frelser og er født på ny av vann og Ånd (inngått Jeshua-pakten) og vil vandre med Jeshua som forbilde, det mennesket har håpet om å få bli med Herren når han kommer. Håp om å bli endelig frelst for evigheten. Et håp vi kan være viss på vil bli innfridd om vi holder vår del av pakten og ikke faller fra troen og gjerningen mens vi venter! Det er mange advarsler og eksempler også på slikt frafall i Skriften.

Så la oss minne hverandre, på denne høytidsdagen, Basunhøytiden og alle Guds høytidsdager og lære å forstå hva de pekte og peker mot: Frelsen ved Jeshua og at den tid kommer da denne verden og verdensorden og ondskap skal ta slutt og Guds Herlige Rike skal slette ut og erstatte all synd og djevelskap.
Og det kan vi få være med på - om vi vil!
Amen!
Etterord
Vi har forsøkt å vise den hellige forbindelsen mellom de fysiske og profetiske «skyggebildene» i Tanakh (GT) og de nesten ufattelige begivenhetene under den nye pakt som skyggebildene pekte og peker mot
(Kol 2:17). Det bør ikke være vanskelig å se hvordan løftene i Tanakh og begrepene som brukes der, kommer igjen i Den nye pakts skrifter. Den dagen som her er omtalt, får full betydning når vi ser både Tanakh og B’rit Hadashah/NT i sammenheng.
Bibelen, Guds Standard
Vedvarende, mektig Basun/shofarlyd fra Himmelen.
Synlig for hele Verden - På himmelen, på skyer kommer Jeshua med en enorm englehær for å "høste inn" 1. grøden av de hellige (som arver frelsen da):
Da skal de av de hellige som er døde oppstå og de troende som lever når dette skjer skal sammen med de oppstandne, i "ett nu" få nye åndelige oppstandelseslegemer og bli  herliggjort og udødelige.
De skal føres opp for å møte Jeshua Messias der han er på veg ned mot Oljeberget.
Der, "i skyen" møtes Jeshua og disse som kalles hans rene Brud, de frelste.
Jeshua, englene og de oppstandne kommer så ned til et enorm krigsgnell - "Harmageddonslaget" ved Jerusalem er i gang - - Blod, død og ondskap, nå kommer oppgjøret med det -  Aldri har det vært noe lignende på Jorden -
Verden utfris endelige fra det onde.
Når ondskapen er slått ned vil Guds Rike bli etablert og de frelste få sin "lønn".